กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

ทุนญี่ปุ่น 2560
ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรีและทุนนักศึกษาวิจัย ให้แก่นักเรียนต่างชาติ ประจำปี 2560

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ยินดีมอบทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรีและทุนนักศึกษาวิจัย ให้แก่นักเรียนต่างชาติ ประจำปี 2560 สามารถสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 -10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์) เวลา 13.30-16.30 น.สถานทูตญี่ปุ่นฯ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น. (สำหรับทุนประเภทนักศึกษาวิจัย) และ ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น. (สำหรับทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

** ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นสามารถสมัครได้ **

ทุนนักศึกษาปริญญาตรี 
เงื่อนไขของทุน
- เริ่มรับทุนตั้งแต่เมษายน 2017 - มีนาคม 2022 โดยจะได้เข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นก่อนเป็นระยะเวลา 1 ปี ยกเว้นผู้ที่ได้รับทุนในสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุนในมีนาคม 2024
- จะได้รับเงินค่าใช้จ่าย 117,000 เยนต่อเดือน , ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ , ค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษา ,ค่ารักษาพยาบาล 70% ตามจริง
คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 17-21 ปี (นับถึง 1 เมษายน 2560)
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วหรือคาดว่าจะจบภายในเดือนมีนาคม 2560
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมรวมดังนี้
- มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป หรือ
- มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 และผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 หรือ 4
- มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.30 และผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 หรือ 2
- เกรดเฉลี่ยสะสม 3.30 และได้คะแนน EJU ไม่ต่ำกว่า 240 ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. Admission Form
3. รูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 cm ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ใบ
4. ทรานสคริปต์ระดับมัธยมปลาย (ม.4-5) หากจบการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย ทรานสคริปต์ (ระดับ4-5-6)
5. ใบรับรองจากโรงเรียนว่าจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2560 หรือใบรับรองสถานภาพนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หากจบชั้นม.ปลาย ใช้ใบรับรองผลสำเร็จการศึกษา
6. ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นหรือผลสอบ EJU(หากมี)
7. จดหมายจากผู้ปกครองยอมรับข้อตกลงในการสมัครเพื่อขอรับทุน
** เอกสารทุกอย่างต้องอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น **

ทุนนักศึกษาวิจัย
เงื่อนไขของทุน
- เริ่มรับทุนตั้งแต่เมษายน 2017 - มีนาคม 2019 โดยจะได้เข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นก่อน
เป็นระยะเวลา 6 เดือน
- จะได้รับเงินค่าใช้จ่าย 143,000 เยนต่อเดือน , ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ , ค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษา ,
ค่ารักษาพยาบาล 70% ตามจริง
คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึง 1 เมษายน 2560
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี หรือจบระดับปริญญาโท
4. มีเกรดเฉลี่ยสะสมรวมดังนี้
- มีเกรดเฉลี่ยสะสม ในระดับปริญญาตรี 3.25 ขึ้นไป
- มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50
- มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 ในระดับปริญญาโท สำหรับสาขาเภสัชศาสตร์
- คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 ในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สอบผ่านการวัดระดับ ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1
- คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 2
- คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.15 ในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3
หรือ ระดับ 4
- สอบผ่าน EJU(Examination for Japanese University Admission for International Students) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 240 ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. Admission Form
3. แผนการศึกษา (Study Plan) (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
4. รูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 cm ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ใบ
5. ใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ถ้ามี)
6. หนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (ถ้ามี)
7. ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นหรือผลสอบ EJU (หากมี)
** เอกสารทุกอย่างต้องอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น **

การสมัคร นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 -10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์) เวลา 13.30-16.30 น. สถานทูตญี่ปุ่นฯ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น. (สำหรับทุนประเภทนักศึกษาวิจัย) และ ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น. (สำหรับทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี)
หากใครไม่สะดวกไปด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์โดยเอกสารต้องถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายนเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
โทร.053-203367
ต่อ 190 (เจ้าหน้าที่ คุณ ณิชาภัส)
ต่อ 104 (เจ้าหน้าที่ คุณ วัลลภ)

สอบถามได้ในวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 8.30 -16.30 น.
หยุด เสาร์ – อาทิตย์


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม