กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ
โครงการ "ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน" สร้างโอกาสทางการศึกษา
เพื่ออนาคตของเยาวชนสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน


8 ปี มาแล้ว นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 กับการขับเคลื่อนโครงการ “ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน” ซึ่ง สมาคมเพื่อนชุมชน ได้ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลได้ เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเจตจำนงของสมาคมเพื่อนชุมชนที่ต้องการดูแลชุมชนแบบ "Beyond CSR" ด้วยความจริงใจ ใน 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ และสังคม สู่เป้าหมายสำคัญ คือ ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของคนระยองอย่างต่อเนื่องเสมอมา

นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล กรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชน ได้พูดถึงความเป็นมาของโครงการ “ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน” ได้อย่างน่าสนใจว่า สมาคมเพื่อนชุมชน ดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับสังคมมาโดยตลอด ตามกรอบวิสัยทัศน์ “สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้ และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” ซึ่งหนึ่งในนั้นคือโครงการ “ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน” เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และที่สำคัญได้นำความรู้ที่ได้กลับมาประกอบอาชีพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดระยองตลอดจนประเทศชาติต่อไป เพราะตระหนักเสมอว่า “การให้โอกาสทางการศึกษา คือ การสร้างอนาคตของสังคมที่ยั่งยืนที่สุด”


“โครงการทุนปริญญาตรีฯ เป็นทุนให้เปล่า สำหรับเยาวชนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งความขาดแคลนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการศึกษา โดยให้ต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1ครอบคลุมทั้งค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต ปีละ 1 ครั้ง จนจบการศึกษา ใน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนสู่โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง และคณะศึกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์ เพื่อจบกลับมาเป็นผู้ให้อนาคตการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไป” นายนารินทร์ กล่าว

ทั้งนี้ สำหรับปีการศึกษา 2561 นี้ มีผู้ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนปริญญาตรีฯ ทั้งสิ้น 40 ทุน ประกอบด้วย ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 15 ทุน มูลค่าทุนละ 70,000 บาท/ปี รวมเป็นจำนวนเงินตลอดหลักสูตร 4,200,000 บาท ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 13 ทุน มูลค่าทุนละ 70,000 บาท/ปี รวมเป็นจำนวนเงินตลอดหลักสูตร 3,640,000 บาท และ ทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี จำนวน 12 ทุน มูลค่าทุนละ 56,000 บาท/ปี รวมเป็นจำนวนเงินตลอดหลักสูตร 3,360,000 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,200,000 บาท ซึ่งทุกปีของพิธีมอบทุนการศึกษาจะมีกิจกรรม Reunion เพื่อสร้างความสามัคคี และให้น้องๆ ทุกรุ่นได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้ให้คำปรึกษาแก่น้องๆ ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับสมาคมเพื่อนชุมชนด้วย


จากการพูดคุยกับนางสาวจิรนนท์ น้อยสงวน ผู้รับทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 3 เล่าว่ารู้จักโครงการนี้จากครูแนะแนวตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลาย เมื่อสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ จึงส่งใบสมัครขอรับทุนทันที ปัจจุบันตนเองเรียนจบแล้วและรู้สึกภูมิใจในตัวเองอย่างมากที่สามารถรักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่ดีจนสามารถรับทุนต่อเนื่องตลอด 4 ปี สำหรับความพิเศษของทุนนี้คือจะต้องทำประโยชน์ให้แก่สังคมควบคู่ไปกับการเรียน โดยตลอดเวลาที่ได้รับทุนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ มาโดยตลอด เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกิจกรรมเพื่อนชุมชนติวเตอร์ เป็นต้น อยากฝากถึงน้องๆ รุ่นต่อไป เมื่อสมาคมฯ ให้ทุนการศึกษาแล้ว อยากให้น้องๆ ตั้งใจเรียน และทำประโยชน์เพื่อสังคมควบคู่ไปด้วย และยิ่งเราได้ให้อะไรแก่สังคมเราจะยิ่งรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้น


นายธีรภัทร แก่นสาร ได้รับทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 8 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เล่าถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับทุนนี้ว่า ตนได้ยินคุณครูประกาศชื่อรุ่นพี่ในโรงเรียนที่ได้รับทุนทุกปีๆ ที่หน้าเสาธง จึงอยากได้รับโอกาสบ้าง เพราะฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน และอยากแบ่งเบาภาระครอบครัว จึงติดตามเงื่อนไขและการเปิดรับสมัครตั้งแต่ก่อนที่ตนจะขึ้น ม.6 เมื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ก็สมัครทุนนี้ทันที การที่เราได้รับทุนนี้ ทำให้เราต้องตระหนักถึงความตั้งใจเรียนเพื่อรักษามาตรฐานการเรียนของเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนดจนจบการศึกษา รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม ได้เจอเพื่อน พี่ น้อง ทำให้รู้สึกว่าเรายังมีอีกหลายคนที่เป็นเพื่อน และอยู่เคียงข้างเรา หากเรียนจบตนอยากกลับมาบรรจุเป็นครูที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่นต่อไป และคงภูมิใจไม่น้อยเมื่อได้เห็นรุ่นน้องๆ ประสบความสำเร็จ

สมาคมเพื่อนชุมชนตระหนักเสมอว่าการให้การศึกษาเป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุด และจะต่อยอดสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน สิ่งที่สมาคมฯ คาดหวังมาโดยตลอด คือ เมื่อเยาวชนเหล่านี้เรียนจบต้องกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง คือเมื่อได้รับโอกาสแล้วอยากให้กลับมาส่งมอบโอกาสให้คนอื่นด้วย ถ้าสังคมเรามีทั้งคนที่ “ได้โอกาสและให้โอกาส” สังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้น เพื่อ “บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด
เนติมา นิจจันพันศรี (แพร์)
โทร. 02-631-2290-5
มือถือ. 086-756-3939
อีเมล์. netima@neotarget.com

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม