กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

Australia > Australian Education System - 24 / 06 / 2551

Australian Education System
รู้จักกับระบบการศึกษาในประเทศออสเตรเลียปี 2008

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาเป็นสำคัญ ดังนั้น นักเรียนทุกคนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรวิชาที่ตนถนัดหรือต้องการเรียนได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของการเลื่อนระดับการศึกษาในอนาคต หรือการเรียนต่อในสาขาที่ ไม่ตรงกับที่เรียนมา เพราะหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมส่วนใหญ่จะถูกควบคุมให้อยู่ ภายใต้ กรอบคุณวุฒิการศึกษาออสเตรเลีย (Australian Qualifications Framework หรือ AQF) ซึ่งเป็นระบบที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดขึ้นเพื่อเชื่อมหลักสูตรการเรียนและวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทำให้นักเรียนทุกคนสามารถย้ายจากโรงเรียนหนึ่งไปยังอีกโรงเรียนหนึ่งได้โดยง่ายและยังสามารถเก็บหน่วยกิตเดิมไว้ได้ด้วย นอกจากนี้ ระบบ AQF ยังช่วยในเรื่องของการเทียบวุฒิการศึกษาที่ได้มาจากประเทศ อื่น ๆ ให้เป็นไปอย่างง่ายดายและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกในระดับสากล ด้วยระบบ AQF นี้เองทำให้คนที่ต้องการจะเรียนในสาขาใดก็ตามสามารถเรียนได้ตลอดชีวิตเมื่อไรก็ได้

การรับรองคุณภาพการศึกษา
สถาบันการศึกษาในออสเตรเลียจะต้องจดทะเบียนขึ้นตรงต่อรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อ รักษามาตรฐานระดับสูงเพื่อรองรับกับนักเรียนที่มาจากต่างประเทศ มาตรฐานที่กำหนด ขึ้นจะครอบคลุมทั้งโรงเรียนเอกชนและของรัฐบาลเอง นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังมี กฎหมายคุ้มครองและรับรองเงินค่าเล่าเรียนที่จ่าย ทำให้นักเรียนไม่ต้องเป็นกังวลกับเรื่องสถานที่เรียนถ้าไปถึงที่นั่น หากได้รับเอกสารจ่ายค่าเล่าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังมี กฎต่าง ๆ ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการศึกษาและสนับสนุนบริการสำหรับนักเรียนต่างชาติ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย
นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังมีหน่วยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในออสเตรเลีย โดยจะตรวจสอบทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการด้านต่าง ๆ การวิจัย ไม่ว่ามหาวิทยาลัยนั้นจะอยู่ที่ใดก็ตาม นักเรียนที่เรียนจะต้องได้รับคุณภาพที่เท่าเทียมกัน เรียกหน่วยงานนี้ว่า “The Australian Universities Quality Agency (AUQA)” และยังมีอีกหน่วยงานหนึ่ง ชื่อว่า “The National Quality Training Framework” ทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบระบบการศึกษาในวิทยาลัยการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อให้การ ฝึกอบรมและการเรียนการสอนเกี่ยวเนื่องกับงานในด้านนั้น ๆ อย่างแท้จริงและเป็นที่ยอมรับ

การศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลัก ๆ คือ

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ
(English Language Intensive Course for Overseas Students หรือ ELICOS)

หลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (Primary & Secondary Education)

หลักสูตรระดับอาชีวศึกษา/ฝึกอบรมวิชาชีพ (Vocational Education & Training)

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย (University)

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS)
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติที่ออสเตรเลียพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมาจนถึง ปัจจุบันนั้น นับได้ว่าเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้ ซึ่งหลักสูตรนี้เปิดสอนทั้งในมหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา วิทยาลัยเอกชน รวมถึงสถาบันภาษาของ เอกชนและรัฐบาล
ก่อนจะเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาตินั้น ทางสถาบันจะทำการจัด สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาของนักเรียนก่อน หรือที่เรียกว่า Placement Test เพื่อจัดระดับชั้นเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถทางภาษาของนักเรียนทั้งใน เรื่องฟัง พูด อ่าน เขียน
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS) สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท คือ

ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันทั้งทักษะทางด้านฟัง พูด อ่าน เขียน หลักสูตรนี้จะมีตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนกระทั่งระดับสูง

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (English for Academic Purposes)
เป็นหลักสูตรที่เน้นสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นทางด้านการเขียนรายงาน การนำเสนอรายงาน การทำวิจัย การฟัง พูด อ่าน เขียนในเชิงวิชาการ ผู้ที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถทางภาษาอยูในระดับกลางถึงสูง

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อโดยตรง (Direct entry Program) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยไม่ต้องการสอบ IELTS เนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นหนักทางด้านวิชาการ ผู้ที่จะเข้าเรียนจะต้องสอบวัด ระดับภาษาอังกฤษโดยตรงกับสถาบันภาษา (Placement Test) หรือมีผล IELTS, TOEFL เมื่อผ่าน หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ในทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันภาษาที่จะทำ การตกลงกับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ดังนั้น ก่อนการเรียนควรหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถเข้า เรียนต่อมหาวิทยาลัยใดได้บ้าง

ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินธุรกิจประจำวัน เช่น การเขียนตอบจดหมาย การเขียนเสนอโครงการการนำเสนอในที่ประชุม เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับมัธยม (English for High School preparation) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับมัธยม จะเน้นทักษะทางด้านฟัง พูด อ่าน เขียนที่จำเป็นต่อ การศึกษาในระดับมัธยม ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่เรียนสามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้นเมื่อต้องเข้าไปเรียนต่อในระดับมัธยมของออสเตรเลีย

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการทัศนศึกษา (Study Tour / Holiday English) เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียนประมาณ 2-6 สัปดาห์ โดยเรียนภาษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for specific purpose)
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับงานบางประเภทที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน เช่น ภาษาอังกฤษ ทางอินเทอร์เน็ต ภาษาอังกฤษสำหรับการบิน ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบหรือศิลปะ ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ แต่ละสถาบันจะสามารถจัดหลักสูตรได้ตามที่ผู้ที่เข้าเรียนต้องการหากมีจำนวนคนใน กลุ่มที่มีจุดประสงค์เดียวกัน 8-10 คน หลักสูตรเหล่านี้จะเปิดแต่บางช่วงเท่านั้น ผู้เรียนจึงจำเป็นต้องตรวจสอบเวลาให้ดี

หลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (Primary & Secondary Education)
หลักสูตรระดับประถมศึกษา (เกรด 1-6) และมัธยมศึกษา (เกรด 7-12) จะอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละรัฐ ปกติแล้วโรงเรียนจะรับนักเรียนจากต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อในระดับเกรด 7 ในกรณีที่ต้องการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา โรงเรียนจะรับพิจารณาเป็นราย ๆ ไป และเนื่องจากออสเตรเลียไม่มีระบบการเอนทรานซ์เหมือนประเทศไทย ดังนั้นการรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนั้น จะพิจารณาจากผลการเรียนในระดับเกรด 11 และ 12 เป็นสำคัญ

(Vocational Education & Training หรือ VET)
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามีทั้งที่เป็นสถาบันของรัฐบาลและ เอกชน ( Private College) โดยสถาบันของรัฐบาลนั้นจะเรียกว่า Technical and Further Education หรือ TAFE เนื้อหาของหลักสูตรจะมุ่งเน้นที่การให้ความรู้เฉพาะทางเพื่อนำไปประกอบอาชีพ โดยเน้นทางด้านปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี วิชา ที่เปิดสอนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสาขาการโรงแรม คอมพิวเตอร์ ออกแบบ เป็นต้น ปัจจุบันสถาบันการศึกษาที่เป็น TAFE มีอยู่ประมาณ 90 สถาบัน และกว่า 1,000 วิทยาเขต ทำให้ TAFE เป็นสถาบันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย และอัตราการเพิ่มขึ้นของนักเรียนในหลักสูตรนี้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้วิทยาเขตของ TAFE มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาชีพนั้น สามารถแบ่งระดับได้ดังนี้

ประกาศนียบัตรระดับ 1-4 (Certificate I-IV) มุ่งเน้นการปูพื้นฐานสำหรับสาขาเฉพาะในด้านต่าง ๆ ต่อไป โดยปกติแล้วจะใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 6 เดือน– 1 ปี

อนุปริญญา (Diploma) หลักสูตรพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยเนื้อหาจะครอบคลุมด้านปฏิบัติและวางแผน ใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี และสามารถที่จะโอนหน่วยกิตไปยังระดับปริญญาตรีได้

อนุปริญญาชั้นสูง (Advanced Diploma)
เนื้อหาหลักสูตรจะเข้มข้นเพิ่มเติมจากระดับอนุปริญญา และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัยได้เยอะกว่าอนุปริญญา โดยปกติแล้วจะใช้เวลาในการเรียน 2-2.5 ปี

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย (University)
มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมีอยู่ 38 แห่งที่เป็นของรัฐบาลและอีก 3 แห่งที่เป็นของเอก-ชน โดยทุกมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพในการเรียนการสอนเพื่อผู้ที่เข้าเรียนจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่ออนาคตมากที่สุด หลักสูตรที่เปิดสอนมีความหลากหลายตามแต่ละสถาบันจะเปิดสอน เช่น ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ศิลปะการออกแบบ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ เป็นต้น โดยแต่ละ หลักสูตรแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับนักเรียนเข้า ศึกษาต่อที่แตกต่างกัน  ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในแต่ละมหาวิทยาลัยจำเป็นที่จะต้องหาข้อมูลให้พร้อม การพิจารณาเพื่อรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่จะใช้ผลการสอบภาษาอังกฤษ ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) แต่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อาจใช้ประสบการณ์จากการทำงานเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สามารถจัดแบ่งออกได้เป็นดังนี้

ปริญญาตรี (Bachelor Degree) หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของออสเตรเลียก็เหมือนกับประเทศไทย แต่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อรับเข้าศึกษาต่อนั้นอาจจะแตกต่างจากประเทศไทยบ้าง โดยส่วนใหญ่แล้วมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียจะรับนักเรียน ไทยเข้าศึกษาต่อเมื่อจบมหาวิทยาลัยปีหนึ่งแล้ว หรือถ้าผลการเรียนในชั้นมัธยมปลายดีมากก็อาจจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเพื่อศึกษาต่อได้เลย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนัก-เรียนไทยที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น-ฐาน (Foundation Studies) ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อม สำหรับเด็กต่างชาติก่อนเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน–1 ปี และเมื่อทำการสอบผ่านเรียบร้อยแล้วถึงจะมี โอกาสได้ศึกษาในระดับปริญญาตรี

ปริญญาตรีเกียรตินิยม (Bachelor Degree with Honours)
เป็นหลักสูตรที่เรียนเพิ่มอีก 1 ปี หลังจากเรียนจบระดับปริญญาตรี ลักษณะการเรียนจะเน้นไป ทางการบรรยายและการทำวิทยานิพนธ์ซึ่งจำเป็นสำหรับหลักสูตรปริญญาโท ผู้ที่เรียนจบ หลักสูตรนี้ที่มีผลการเรียนที่ดีมากและได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาให้เทียบเท่าปริญญาโททันทีและสามารถเรียนต่อปริญญาเอกได้เลย

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate) เป็นหลักสูตรที่เสริมทักษะเฉพาะด้านสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาสาขาอื่น ๆ เพิ่มเติมที่แตกต่างจากตอนปริญญาตรี หรือผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทแต่ยังขาดคุณสมบัติก็สามารถที่จะ ลงเรียนหลักสูตรนี้ได้เพื่อประเมินว่าสามารถเรียนต่อปริญญาโทได้หรือไม่ ใช้เวลาในการเรียน ประมาณ 6 เดือน

อนุปริญญาโท (Graduate Diploma) เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้เฉพาะด้านเหมือนกับประกาศนียบัตรบัณฑิต อาจมี ทั้งการเข้าฟังบรรยายและให้ทำ Project หรือฝึกภาคปฏิบัติ โดยหลาย มหาวิทยาลัยนับว่าหลักสูตรนี้เป็นปีแรกของการศึกษาในระดับปริญญาโท และหากมีผลการเรียนที่ดีก็สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้เลย ใช้ ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 6 เดือน-1 ปี

ปริญญาโท (Master Degree)
การเรียนในระดับนี้มีให้เลือก 2 ทาง คือ การเรียนแบบ Coursework ซึ่งเป็นการเรียน แบบเข้าฟังบรรยาย โดยไม่ต้องทำวิจัย เหมาะกับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานและความรู้ พื้นฐานในสาขาวิชานั้น ๆ มาก่อน อีกทางเลือกหนึ่งคือ การเรียนแบบ Research ที่เน้น การทำวิจัยเป็นหลัก ผู้ที่เลือกการศึกษาลักษณะนี้ควรมีพื้นฐานหรือประสบการณ์ในการทำวิจัยเป็นอย่างดี ใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 1-2 ปี

ปริญญาเอก (Doctoral Degree)
หลักสูตรนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลาการเรียนที่แน่นอน แต่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี ขึ้นกับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง การเรียนระดับปริญญาเอกนี้จะเน้นการทำวิจัยเท่านั้น แต่อาจมีการสอนในห้องเรียนเพิ่มเติม หรือบางมหาวิทยาลัยเริ่มมีการเปิดสอนแบบ Coursework แล้ว และบางมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตร DBA หรือการ บริหารธุรกิจสำหรับผู้ที่จบ MBA และมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วด้วย การรับสมัคร นักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาเอกจะพิจารณาจากหัวข้อของการวิจัยเป็นสำคัญ ดังนั้น หัวข้อในการทำวิจัยควรจะเป็นเรื่องที่แปลกใหม่และมีความเป็นไปได้ในการทำวิจัย)

กลับไปด้านบน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม