กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

Australia > AXIOM COLLEGE - 05 / 08 / 2551

AXIOM COLLEGE
“ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา IT และ
BUSINESS แบบ FAST TRACK”

AXiOM College เตรียมหลักสูตรคุณภาพ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา แก่นักเรียนในหลากสาขาทั้งด้าน IT และ Busines บุคลากรที่สอนใน AXiOM เป็นครูมีมีคุณภาพและได้ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญบุคคลที่มาสอนนั้นจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นอย่างดี
AXiOM College เปิดรับนักเรียน 3 ช่วงต่อปี คือ กุมภาพันธ์ มิถุนายน และเดือนตุลาคม นักเรียนจึงสามารถเลือกที่จะเข้าเรียนได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับความต้องการ นอกจากนี้ AXiOM College ยังมีหลักสูตร fast track เพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อ ปี 2 ในระดับมหาวิทยาลัยได้เร็วกว่านักเรียนภาคปกติถึง 2 ภาคการศึกษา ที่ AXiOM จำกัดปริมาณนักเรียนโดยเฉลี่ยต่อห้องประมาณ 22 คน ส่งผลให้ทั้ง lecturer และ tuter สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
เนื่องจาก AXiOM College ตั้งอยู่ใจกลางของเมือง Brisbane ทำให้สามารถเดินทางได้สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นทางรถเมล์หรือรถไฟ อัตราการได้จ้างงานของผู้ที่จบการศึกษาจาก AXiOM College มีสูง เนื่องมาจาก AXiOM ปลูกฝังทักษะต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง อีกทั้ง AXiOM ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการสมัครงานของนักเรียน
การเรียนภาษาอังกฤษ

 หลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลียสำหรับนักศึกษาต่างชาติเรียกว่า ELICOS ซึ่งย่อมาจาก English Language Intensive Course for Overseas Students ปัจจุบันมีสถาบันเปิดสอนหลักสูตรนี้ทั้งในเมือง และนอกเมืองในทุกรัฐของออสเตรเลีย สถาบันเหล่านี้มีห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีความชำนาญ และทรงคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
สถาบัน ELICOS เปิดสอนหลายหลักสูตรให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกดังนี้

 • ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจะเน้นการพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (English for Academic Purpose) เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ เนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุมทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อ อาทิเช่น การเขียนรายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในสายวิชาชีพ เน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการเรียนและการทำงานในสายวิชาชีพสาขาต่างๆ เช่นภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์และพยาบาล ภาษาอังกฤษสำหรับการบิน ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นต้น

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมการทดสอบ (Examination Preparation) เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ IELTS (International English Language Testing System) การสอบ TOEFL (Teaching of English as a Foreign Language) และสอบข้อทดสอบ Cambridge Certificate

NEAS คืออะไร? 0
บริษัท CETA เป็นตัวแทนของสถาบันสอนภาษาอังกฤษหลายแห่ง โดยศูนย์สอนภาษาอังกฤษเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล และการรับรองคุณภาพจาก NEAS (The National ELT Accreditation Scheme Limited) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อควบคุมคุณภาพของโรงเรียน สถาบันที่จะได้รับการรับรองจาก NEAS จะต้องผ่านมาตรฐานต่างๆตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ เช่น คุณภาพของอาจารย์ ขนาดชั้นเรียน จำนวนนักเรียนต่อห้อง เป็นต้น


เกณฑ์ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย

ระดับการศึกษา

IELTS

มัธยมศึกษา/เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

5.0 – 5.5

วิทยาลัย (TAFE)

5.5 – 6.0

ปริญญาตรี

6.0 – 6.5

ปริญญาโท

6.0 – 6.5

ปริญญาเอก

6.5 – 7.0

ถ้าระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนสามารถเรียนภาษาเพิ่มเติมได้ในศูนย์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ หรือ เรียนภาษา เพิ่มเติมในสถาบันสอนภาษาเอกชนบางแห่งได้

What is a Student E-Visa?

 • คือ การยื่นขอวีซ่านักเรียนโดยการส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยัง DIMEA ที่ประเทศออสเตรเลียโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย
 • เอกสารและข้อมูลต่างๆ ของนักเรียนจะถูกส่งทางระบบ electronic ไปยังหน่วยงานที่ Perth ทั้งนี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการขอวีซ่า และทำให้นักเรียนมีโอกาสที่จะได้รับวีซ่าได้เร็วขึ้น
 • ผู้ที่มีสิทธิยื่นขอ visa ประเภทนี้แทนนักเรียนได้ จะต้องเป็นบริษัทแนะแนวการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานทูตออสเตรเลียแล้วเท่านั้น ซึ่ง CETA ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับเกียรติผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย


  หลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย (e-visa)
 1. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุครอบคลุม ถึงระยะเวลาที่นักเรียนจะไปเรียน
 3. บัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. เอกสารการศึกษา (Transcript) ตัวจริง
 6. เอกสารการตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่สมัครไว้ หรือ
  Confirmation of Enrolment (COE)
 7. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน AUD $450 ชำระโดยบัตรเครดิต หรือ กรณีนักเรียน / ผู้ปกครองไม่มีบัตรเครดิตสามารถใช้บัตรเครดิตของบริษัทได้ โดยชำระเป็นเงินสดตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น (+ 3% )
 8. หลักฐานทางการเงิน (ยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นวีซ่า) โดยใช้เป็นหนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารนั้น ๆ (โดยต้องระบุยอดคงเหลือสุทธิ) หรือ ใช้สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน + พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่เซ็นต์รับรองสำเนาจากเจ้าของบัญชี + หลักฐานการทำงานของเจ้าของบัญชี
 9. ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
 10. หลักฐานการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้าเคยทำงานแล้ว)
 11. (ในกรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี) ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง + สูติบัตรของผู้สมัคร+ สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา + Passport ของบิดามารดา หรือ เอกสารอื่นๆที่ทางราชการไทยออกให้โดยมีรูปถ่ายและลายเซ็นต์ของเจ้าของเอกสารนั้นๆ
 12. (ในกรณีที่เคยเรียนที่ออสเตรเลียมาก่อน) ต้องมี Attendance Record จากสถาบันที่เคยเรียนมา
  • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจะไม่ได้รับคืน แม้ว่าวีซ่าจะไม่ได้รับการอนุมัติ
  • เอกสารที่เป็นสำเนาทุกอย่างจะต้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  • จะคืนเอกสารตัวจริงให้ ยกเว้นหนังสือรับรองจากธนาคาร

 

0

การตรวจสุขภาพ

หลังจากยื่นเอกสารแล้วผู้สมัครจะต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลหรือคลีนิค ที่ทางสถานฑูตกำหนดเท่านั้นโดยผู้สมัครสามารถรับแบบฟอร์มตรวจสุขภาพได้ที่ CETA ส่วนผลตรวจสุขภาพทางโรงพยาบาลจะส่งไปทางสถานฑูตโดยตรง

รายชื่อโรงพยาบาลสำหรับตรวจสุขภาพ (กรุงเทพมหานคร)

     1. โรงพยาบาลกรุงเทพ โทรศัพท์ 02-310-3256
     2. โรงพยาบาลบางกอกเนอสซิ่งโฮม โทรศัพท์ 02-632-0550
     3. โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โทรศัพท์ 02-574-5000
     

*** ดูรายชื่อโรงพยาบาลสำหรับต่างจังหวัดได้ที่ http://www.immi.gov.au/contacts/overseas/t/thailand/panel-doctors.htm

เอกสารที่ต้องเตรียมในการตรวจสุขภาพ
รูปถ่าย 1 – 2 นิ้ว 2 รูป, กรอกแบบฟร์อม 26 และ 160, หนังสือเดินทาง, ค่าตรวจสุขภาพประมาณ 1,500 บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล)

ติดต่อ-สอบถาม:

Location: Brisbane
Web Site: www.axiomcollege.com.au

BRISBANE
Phone 1800 114 419
Fax (07) 3510 8050 Post PO Box 1041 Milton, QLD 4064

กลับไปด้านบน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม