กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

Australia > ทุนฟรีเรียนต่อต่างประเทศ - 08 / 09 / 2551

ทุน AUSTRIA (ASEA-UNINET)
Website: http://www.uibk.ac.at/asea-uninet/prot98.html
            ทุนเรียนต่อ ณ ประเทศออสเตรีย เป็นทุนเรียนฟรีแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรียของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้จัดมอบทุนเกือบทุกปีและในปีที่ผ่านมามีรายระเอียดดังนี้
สำหรับทุนการศึกษาประจำปี 2550(ASEAN-European Academic University Network: ASEA-UNINET) การรับสมัครจะดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม สำหรับการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จะปิดรับในเดือนมิถุนายนสำหรับการส่งด้วยตนเอง
ลักษณะทุน  ทุนวิจัยในมหาวิทยาลัยของออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET
สาขาวิชาที่รับสมัคร ทุกสาขาวิชา
ระยะเวลารับทุน 1 เดือน (ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ของทุกปี)
(โดยควรเริ่มปฏิบัติงาน ณ ประเทศออสเตรียในวันที่ 1 ของเดือนและสิ้นสุดการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 30/31 ของเดือน)
คุณสมบัติ
1.  เป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัย ในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (ASEAN-European Academic University Network: ASEA-UNINET) และได้รับการเสนอชื่อให้สมัครรับทุน
2.  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และหากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะต้อง  กลับมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร
3.  เป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่สมัคร
4.  สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้เป็นอย่างดี
5.  ต้องมีประสบการณ์และผลงานในการทำวิจัยมาแล้วพอสมควร (หากมีผลงานการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน International journal จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
6.  ผู้สมัครที่ไม่เคยรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยไทย-ออสเตรียในปีที่ผ่านมาจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรกและผู้เคยได้รับทุนในปีที่ผ่านมาจะได้รับการพิจารณาในลำดับรองลงไป
7.  ผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสไม่สามารถสมัครรับทุนได้ในปีเดียวกัน
ค่าใช้จ่าย
1.  รัฐบาลไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 55,000 บาท ได้แก่
1.1 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ออสเตรีย ชั้นประหยัด
          1.2 ค่าภาษีสนามบิน
          1.3 ค่าเดินทางในประเทศออสเตรียในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (ใช้จ่ายโดยคำนึงถึงความประหยัด)
2.  รัฐบาลออสเตรียรับผิดชอบค่าที่พัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุในอัตราเหมาจ่าย 1,090 ยูโร (โดยประมาณ)
3.  มหาวิทยาลัยต้น/สถาบันเจ้าภาพในออสเตรียรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
การพิจารณา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการดำเนินงานทุนความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรีย จะทำการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยการสอบสัมภาษณ์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี
เงื่อนไข
1.  ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนจะต้องทำสัญญาเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับฝ่ายออสเตรีย  หากแจ้งสละสิทธิ์การรับทุนกระชั้นชิด (น้อยกว่า 60 วันก่อนไปศึกษา/วิจัย)
2.  ผู้ได้รับทุนต้องเขียนรายงานการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้ host professor ลงนามรับรองและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 1 เดือน หลังจากกลับจากออสเตรีย
กำหนดการเดินทาง
ผู้ได้รบทุนต้องเดินทางไปทำวิจัยในมหาวิทยาลัยของออสเตรียภายในเดือนมกราคม  – เดือนธันวาคม ของทุกปี
หลักฐานการสมัคร
            1.  แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2.  สำเนาใบรับรองการศึกษา (transcript) ระดับอุดมศึกษาทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
3. หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยของออสเตรียที่เป็นเจ้าภาพที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN-European Academic University Network, ASEA-UNINETและต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจ เช่น อธิการบดี คณบดี/ หัวหน้าภาควิชา หรือผู้อำนวยการสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมี host advisors ในสาขาที่ตรงกับสาขาที่จะไปศึกษาหรือทำวิจัย
4.  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน ดำเนินการทดสอบโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันภาษาที่เป็นที่ยอมรับ หรือผลการทดสอบ TOEFL/IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
5.  หนังสือเสนอชื่อจากสถาบันต้นสังกัด
ทั้งนี้ ขอให้เรียงลำดับเอกสารจาก 1-5 จำนวนทั้งหมด 10 ชุด (ถ่ายเอกสารได้)

กำหนดปิดรับสมัคร ประมาณเดือนพฤษภาคม ของทุกปี สำหรับการส่งทางไปรษณีย์ จะยืดการรับใบสมัครถึงต้นเดือนมิถุนายนของปีที่มีการมอบทุนสำหรับการส่งด้วยตนเอง

กลับไปด้านบน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม