กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

Russia > ทุนฟรีเรียนต่อต่างประเทศ - 01 / 10 / 2551

ทุน RUSSIA ต่อป.ตรี-เอก
Website: http://www.thailand.mid.ru
ทุน RUSSIA จากสถานฑูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย
            ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลรัสเซียได้แสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการส่งเสริมการศึกษาระหว่างกันด้วยการเพิ่มทุนให้นักศึกษาไทยสามารถไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกด้วยทุนของรัฐบาลรัสเซียได้ถึง 40 ทุน  แต่ว่า ยังมีนักศึกษาไทยให้ความสนใจน้อย ด้วยเหตุผลที่ว่า ภาษารัสเซียมีความยากลำบากในการเรียน ภาวะความเป็นอยู่ในรัสเซียยากลำบาก และเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลรัสเซียให้แก่นักเรียนทุนนั้นไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เมื่อเทียบกับทุนที่รัฐบาลของประเทศตะวันตกให้ อย่างไรก็ดี การไปเรียนที่รัสเซียเป็นการสร้างโอกาสให้กับตนเอง เนื่องจากรัสเซียเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในเวทีโลก และความรู้ความเชี่ยวชาญของรัสเซียยังไม่ได้รับการถ่ายทอดไปยังนักศึกษาไทยมากเท่าที่ควร การที่เราจะเป็นผู้บุกเบิกในการไปแสวงหาความรู้จากรัสเซียในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่มีอนาคตกว้างไกลสำหรับผู้ที่ชอบทางเลือกใหม่ๆ
ในปีนี้ 2008 รัฐบาลรัสเซียมอบทุนให้นักศึกษาไทยเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และ เอกรัฐบาลประเทศรัสเซียได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปี 2551/2552 จำนวน 40 ทุน แก่นักศึกษาไทย ซึ่งทุนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 33 ทุน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและโท และ 7 ทุน สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติรัฐบาลรัสเซียจัดให้ศึกษาหลักสูตรเฉพาะในสาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปะ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้น

  • ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อายุไม่เกิน 25 ปี
  • ปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่สามารถพูดภาษารัสเซียได้ จะต้องเรียนภาษารัสเซียเพิ่มอีก 1 ปี อายุไม่เกิน 25 ปี

สาระสำคัญ
1. ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี-โท
           1.1 จำนวนนักศึกษาที่จะได้รับการอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อในสาขาต่างๆ ในสถาบันการศึกษาระดับสูงของรัสเซียเป็นดังนี้
           1.1.1 สาขากฎหมาย 1 คน
           1.1.2 สาขารัฐศาสตร์ 1 คน
           1.1.3 สาขาการแพทย์ไม่เกิน 3 คน
ทั้งนี้ การศึกษาทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัสเซียสำหรับนักศึกษาต่างชาติสามารถกระทำได้ด้วยการใช้ทุนส่วนตัวหรือทุนของรัฐบาลไทยเท่านั้น
1.2 นักศึกษาที่สนใจจะต้องจบการศึกษามัธยมปลายและควรจะมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มในวิชาหลัก และมีคะแนนสอบผ่านในวิชารองต่างๆ  และระยะเวลาต่อเนื่องระหว่างช่วงที่จบการศึกษาและการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงของรัสเซียไม่ควรเกินกว่า 3 ปี
1.3 ผู้สมัครควรมีอายุไม่เกิน 25 ปี
            2. ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกขึ้นไป
           2.1 ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง
           2.2 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
            3. เอกสารประกอบการขอสมัครรับทุน
          3.1 ใบสมัคร พร้อมแจ้งหมายเลขรหัสชื่อเต็มของสาขาวิชาที่ต้องการศึกษา
             3.2 สำเนาปริญญาบัตรซึ่งผ่านการรับรองเอกสารแล้ว และปรากฏรายละเอียดของวิชาที่เคยศึกษาและได้รับการประเมินผล
              3.3 ใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ทางการ พร้อมใบรับรองว่าปลอดจากโรคเอดส์
              3.4 สำเนาสูติบัตรซึ่งผ่านการรับรองเอกสาร
              3.5 สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางซึ่งมีรายละเอียดส่วนบุคคลต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้กรอกหนังสือเชิญของหน่วยราชการของรัสเซียเพื่อใช้ในการขอรับการตรวจลงตราจาก สอท. รัสเซียในประเทศไทย และต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี 6  เดือน
              3.6 รูปถ่ายขนาด 4X6 จำนวน 8 รูป
ผู้สมัครขอรับทุนทั้งหมดจะต้องแนบเอกสารประกอบพร้อมคำแปลเป็นภาษารัสเซีย อังกฤษ หรือฝรั่งเศส
สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาเอกขึ้นไป จะต้องสำเนาใบปริญญาบัตรซึ่งผ่านการรับรองเอกสารแล้ว ปรากฏรายละเอียดของวิชาที่เคยศึกษาและได้รับการประเมินผลแล้ว และต้องเขียนบทความความยาวประมาณ 2 หน้ากระดาษพิมพ์ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทั้งนี้ หากผู้สมัครเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากรัสเซียจะต้องเขียนบทความเป็นภาษารัสเซีย
            4. รายละเอียดอื่นๆ
4.1 เอกสารการสมัครรับทุนสามารถส่งตรงไปยังสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย หรือส่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ของสหพันธรัฐรัสเซีย โดย ต้องมีหนังสือนำและชื่อของผู้สมัครพร้อมรหัสสาขาวิชาเป็นภาษารัสเซีย ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ของสหพันธรัฐรัสเซียย้ำว่า การคัดเลือกผู้สมัครรับทุนดังกล่าวควรจะเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างองค์กรทางการศึกษาของไทยและเอกสารที่ไม่ครบถ้วนหรือถูกต้องตามที่กำหนดไว้จะไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
           4.2 ผู้สมัครในระดับปริญญาตรีและโทควรจะเดินทางไปถึงรัสเซียระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน  เพื่อเข้าหลักสูตรเตรียมปริญญา ส่วนผู้ที่ได้รับทุนในระดับปริญญาเอกขึ้นไป ควรเดินทางไปถึงรัสเซียก่อนวันที่ 1 ธันวาคม
           4.3 ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์เพื่อให้สามารถเผชิญกับสภาวะอากาศที่รุนแรงของรัสเซียได้ ทั้งนี้ หากฝ่ายรัสเซียตรวจสอบพบว่า ผู้ที่ได้รับทุนรายใดมีปัญหาสุขภาพไม่ดีเพียงพอ ผู้รับทุนรายนั้นจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
            4.4 หน่วยราชการของรัสเซียเป็นผู้กำหนดสถาบันการศึกษาและเมืองที่นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องไปศึกษา
4.5 ฝ่ายรัสเซียไม่รับผิดชอบการพำนักในรัสเซียของสมาชิกครอบครัวของผู้ที่ได้รับทุ
5. รายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ฝ่ายรัสเซียรับผิดชอบ
5.1 รัฐบาลรัสเซียรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประจำเดือน ในระดับเดียวกับนักเรียนทุนสัญชาติรัสเซีย กล่าวคือ ให้เงินช่วยเหลือประจำเดือนคนละ 600 รูเบิ้ล (ประมาณ 21 ดอลลาร์สหรัฐ)/เดือน สำหรับผู้ที่ได้รับทุนในระดับปริญญาตรี-โท และให้เงินช่วยเหลือประจำเดือนคนละ 1,500 รูเบิ้ล (ประมาณ 53 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับผู้ที่ได้รับทุนในระดับปริญญาเอกขึ้นไป
5.2 การจัดหาที่พักในหอพักนักศึกษาในมาตรฐานเดียวกับนักศึกษารัสเซีย
6. ข้อแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ได้รับทุน
6.1 มีเสื้อผ้าและรองเท้าที่เหมาะสมกับทุกฤดูกาลของรัสเซีย
6.2 มีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกที่สนามบินและจัดการเดินทางจากกรุงมอสโกไปยังสถานที่ที่ศึกษา ประมาณ 150 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ฝ่าย
รัสเซียจะไม่รับผิดชอบค่าเดินทางจากกรุงมอสโกไปยังสถานที่ศึกษา หรือการส่งผู้ที่ได้รับทุนกลับประเทศหลังจากจบการศึกษาแล้ว
6.3 เตรียมเงินสำหรับการประกันสุขภาพประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย หรือ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธรัฐรัสเซีย
ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถส่งใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 78 ถนนทรัพย์ แขวงบางรัก กรุงเทพฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0 2234 9824 หรือโทรสาร 0 2237 848

กลับไปด้านบน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม