กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

Australia > การแบ่งระบบการศึกษาในประเทศ “Australia” - 27 / 04 / 2552

Studying Abroad…
การแบ่งระบบการศึกษาในประเทศ “Australia”

ในแต่ละรัฐของออสเตรเลียจะมีการจัดการระบบการศึกษาของตนเอง นั้นหมายความว่าแต่ละรัฐมีการจัดสรรงบประมาณและการวางมาตรฐานกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ดีรัฐบาลกลางจะเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานการศึกษาให้ทุกรัฐมีมาตรฐานที่สูงอยู่ในระดับเดียวกัน โดยทั่วไป การแบ่งระดับชั้นการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย จะแบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้

 

1. ระดับอนุบาล (Pre-School)
รับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี การศึกษาในระดับนี้ไม่ได้เป็นการศึกษาภาคบังคับ เพียงแต่เป็นการเตรียมทักษะทางด้านต่างๆ ของเด็กให้พร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา

 

2. ระดับประถมศึกษา (Primary School)
ระยะเวลาในการศึกษา 6 ปี (Year 1-6) ในระดับประถมศึกษารัฐบาลออสเตรเลียยังไม่เปิดรับนักเรียนต่างชาติ

 

3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School)
ระยะเวลาในการศึกษา 6 ปี (Year 7-12) สำหรับนักเรียนต่างชาติ ก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา จะต้องมีผลสอบ AEAS (Australian Education Assessment Services Test) ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเชาว์ปัญญา พร้อมด้วยผลการศึกษาในระดับประถมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

 • มัธยมศึกษาตอนต้น (Junior Secondary)
  ใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด 4 ปี (Year 7-10) เมื่อจบการศึกษาในระดับนี้ ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะออกไปสู่ตลาดแรงงานเลยหรือศึกษาต่อในระบบการศึกษาวิชาชีพในวิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่องของรัฐบาล: College of Technical and Further Education (TAFE) และวิทยาลัยเอกชน (Private College) ที่สอนหลักสูตรเกี่ยวกับการฝึกอบรมสายอาชีพต่างๆ อาทิเช่น ทางด้านการโรงแรม การก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

   
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior Secondary)
  ใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด 2 ปี (Year 11-12) นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยมักเลือกเรียนต่อในระดับนี้ เป็นการศึกษาเพื่อสอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (High School Certificate) เนื่องจากประเทศออสเตรเลียไม่มีระบบการสอบเข้า (Entrance Examination) การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจึงพิจารณาจากระดับคะแนนที่ได้จากการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11-12) โดยทั่วไปนักเรียนจะเลือกเรียน 4-5 วิชาหลัก ซึ่งเป็นวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษา และวิชาเลือกอีก 1-2 วิชา

 

ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สถาบันการศึกษา 75% จะเป็นของรัฐบาล อีกประมาณ 25% จะเป็นของเอกชน โดยสถาบันการศึกษาที่เป็นของรัฐบาลจะมีลักษณะแบบสหศึกษา (Co-education School) นักเรียนเดินทางมาเรียนแบบไปเช้าเย็นกลับ (Day School) ส่วนโรงเรียนเอกชนจะมีทั้งแบบสหศึกษาและแบบแยกชายล้วนหรือหญิงล้วน (Boys School, Girls School) และทั้งแบบที่เดินทางไปเช้าเย็นกลับและแบบโรงเรียนประจำ (Boarding School)

การศึกษาภาคบังคับของออสเตรเลียเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Year 1-10) หรือ ระหว่างอายุ 6-15 ปี

โดยทั่วไป โรงเรียนสามารถรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนได้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา (Year 7) เป็นต้นไป แต่สำหรับระดับประถมศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป นอกจากนี้ นักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งผู้ปกครอง (Guardian) เพื่อคอยดูแลด้วย หากไม่สามารถหาผู้ปกครองได้ทางโรงเรียนจะจัดหาผู้ปกครองให้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสัปดาห์ละประมาณ AU$ 40-50

 

4. วิทยาลัยอาชีวศึกษา (Vocational Training)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมเป็นที่นิยมกันมากในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากมีมาตราฐานสูง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียคือ วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง: College of Technical and Further Education (TAFE) เป็นหน่วยงานการศึกษาและการฝึกอบรมด้านวิชาชีพในหลากหลายสาขาวิชาชีพทั้งพาณิชกรรม อุตสาหกรรม ศิลปะ ตลอดจนหลักสูตร เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ แบ่งการสอนเป็น 3 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ 1-4 (Certificate I-IV) อนุปริญญา(Diploma) อนุปริญญาชั้นสูง (Advanced Diploma) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Vocational Graduate Certificate) และอนุปริญญาบัณฑิต (Vocational Graduate Diploma)

ระยะเวลาของหลักสูตร 6 เดือนถึง 3 ปี การเรียน การสอนจะเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าการเรียนแบบฟังบรรยาย นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยได้ นอกจาก TAFE แล้ว ยังมีวิทยาลัยเอกชนอีกหลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาเช่นกัน นักเรียนสาสารถเริ่มเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมได้หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Year 10) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 12)
 

5. ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)
ประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 39 แห่ง ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีความโดดเด่นในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน คุณภาพของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมีมาตรฐานเทียบได้กับมหาวิทยาลัยจากประเทศชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศอังกฤษ แคนาดา หรือสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติชาติในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของออสเตรเลียจำนวนมากกว่า 84,000 คน จาก 80 ประเทศ ทั่วโลก

 ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า ออสเตรเลียไม่มีระบบการสอบเข้า (Entrance Examination) การรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงพิจารณาจากผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11-12) ในกรณีที่เป็นนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดคุณสมบัติการของผู้สมครที่แตกต่างกันไป เช่น บางสถาบันอาจรับพิจารณานักศึกษาไทยที่จบปี 1 ใน ระดับมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาในออสเตรเลียยังไม่ยอมรับผลการสอบเทียบในประเทศไทย เว้นแต่จะได้คะแนนเฉลี่ยในการสอบเทียบ 2.5 ขึ้นไป และในกรณีที่จบ ปวช. จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไปอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หลายสถาบันการศึกษาได้เปิดหลักสูตรการเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอ โดยมีระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี หากนักศึกษาสามารถสอบผ่านในระดับนี้ ทางมหาวิทยาลัยก็จะตอบรับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตามสาขาที่ได้เลือกไว้

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 3-6 ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชา นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนระดับดีเยี่ยมจะสามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม ซึ่งใช้เวลาเพิ่มอีก 1 ปี

ปริญญาตรีเกียรตินิยม (Bachelor Degree with Honours) เป็นการศึกษาเพิ่มเติมอีก 1 ปี หลังจากสำเร็จปริญญาตรี เนื้อหาของหลักสูตรเน้นที่การทำวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่สอบได้คะแนนดีมากและได้เกียรนิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับการรับรองวุฒิให้เทียบเท่ากับปริญญาโท ซึ่งทำให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้เลย หลักสูตรนี้ช่วยให้นักศึกษามีข้อได้เปรียบทั้งในเรื่องของการหางานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา (Graduate Certificate)
เป็นหลักสูตรระยะสั้น ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเสริมทักษะและความรู้เฉพาะด้าน บางมหาวิทยาลัยใช้หลักสูตรนี้เพื่อประเมินผลผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แต่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เช่น นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือนักศึกษาที่เรียนมาไม่ตรงตามสาขาวิชาที่เลือกศึกษาต่อ

อนุปริญญาโท (Graduate Diploma)
เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระยะเวลาศึกษา 1 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเฉพาะด้าน ในบางสาขาวิชาได้จัดให้ Graduate Diploma เป็นการศึกษาในปีแรกของหลักสูตรระดับปริญญาโท และหากนักศึกษามีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ ก็จะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทต่อได้

ปริญญาโท (Master Degree)
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 1-2 ปี ขี้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชา ผู้ที่เข้าศึกษาต่อปริญญาโทต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด บางมหาวิทยาลัยอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate) หรืออนุปริญญาโท (Graduate Diploma) เพื่อประเมินผลการเรียนก่อนว่าจะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้หรือไม่
ระบบการเรียนมี 3 ลักษณะ คือ

 • Coursework เป็นการเรียนแบบเข้าฟังการบรรยาย
 • Thesis เป็นการเรียนแบบเขียนวิทยานิพนธ์
 • Coursework and Thesis เป็นการเรียนแบบที่มีทั้งการเข้าฟังการบรรยายและการเขียนวิทยานิพนธ์ บางสถาบันอนุญาตให้นักศึกษาเลือกอัตราส่วนระหว่างการเรียนทั้งสองแบบ เช่น นักศึกษาอาจจะเลือก Coursework และ Thesis อย่างละ 50% หรือ อาจจะเลือกอัตราส่วน ระหว่าง Coursework และ Thesis เป็น 70% - 30% ในบางสาขาวิชา

ปริญญาเอก (Doctor of Philosophy)
ใช้ เวลาเรียนประมาณ 3 - 5 ปี นักศึกษาควรมีพื้นฐานความรู้ในวิชานั้นๆ อย่างลึกซึ้ง หลักสูตรปริญญาเอกเน้นการค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง ดังนั้นนักศึกษาควรมีพื้นฐานด้านการทำวิจัยมาก่อน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีหลายสถาบันที่เพิ่มเติมการเรียนการสอนในส่วนของการเข้าฟังการบรรยายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนระดับปริญญาเอกนี้ด้วย โดยนำมาเป็นส่วนเริ่มต้นของหลักสูตรแล้วจึงทำวิทยานิพนธ์ในช่วงหลัง ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกจะต้องผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งในประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศ

 

6. หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 • ในแต่ละปีมีนักศึกษาจากประเทศต่างๆ มากกว่า 50 ประเทศ เดินทางมายังประเทศออสเตรเลียเพื่อเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งทั่วประเทศออสเตรเลียมีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ: English Language Intensive Course for Oversea Students (ELICOS) มากกว่า 160 แห่ง หลักสูตรต่างๆ ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจและตอบสนองกับทุกระดับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้เรียน ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับก้าวหน้า ดังนี้
   
 • ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
  เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะทางด้านการพูด การฟัง การอ่าน และ การเขียน
   
 • ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ (English for Academic Purpose)
  เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะทางด้านการเขียน อ่าน พูด และ ฟังเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
   
 • ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในสายอาชีพ (English for Vocational Purpose)
  เน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการเรียนในสายอาชีพสาขาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ การบิน การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยม (Secondary School Preparation)
   เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะทางด้านการเขียน อ่าน พูด และ ฟังเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับมัธยม
    
  • ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวการทดสอบ (Examination Preparation)
   เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อ สอบ IELTS (International English Language Testing System), TOEFL (Teaching of English as a Foreign Language) และสอบข้อทดสอบ Cambridge Certificate
    

  มหาวิทยาลัยออสเตรเลียทุกแห่งและวิทยาลัยอาชีวะหลายๆ แห่งมีศูนย์ภาษาอังกฤษเป็นของตนเอง ศูนย์ภาษาอังกฤษเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและรับรองมาตรฐานจาก NEAS (National ELT Accreditation Scheme) หรือ English Australia สำหรับสถาบันการศึกษาที่ไม่มีศูนย์ภาษาอังกฤษของตนเอง จะมีการเชื่อมโยงกับวิทยาลัยที่สอนภาษาอังกฤษแห่งอื่น

  กลับไปด้านบน


          
   
   
  ดูทั้งหมด
   
   
  Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
  เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม