กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ประชาสัมพันธ์
การกำหนดกรอบจริยธรรมการโน้มน้าวใจในการประชาสัมพันธ
ห้องประชุมชัน้ 11 คณะ นิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
(11 มกราคม 2017 — 11 มกราคม 2017)
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

นิเทศ จุฬาฯ เปิดเวทีเชิญประชาชนเข้าร่วมอภปิรายรับฟังความคิดเหน็สาธารณะ
เร่ือง “การก าหนดกรอบจริยธรรมการโน้มน้าวใจในการประชาสัมพนัธ์”
รองศาสตราจารย์ รุ่งนภา พิตรปรีชา พร้อมด้วย ผ้ชู่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล รองคณบดีคณะนิเทศ ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในฐานะผ้วูิจัย ขอเรียนเชิญนกัวิชาชีพด้านการสอื่สารทุกแขนง นกัวิชาการ นิสตินกัศึกษา สื่อมวลชน รวมถึงประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในประเด็นเรื่อง “การก าหนด กรอบจริยธรรมการโน้มน้าวใจในการประชาสมัพนัธ์” ในวันพุธท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชัน้ 11 คณะ นิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 09.30-12.00 น. โดยในงานจะมีการน าเสนอกรอบจริยธรรมการโน้มน้าวใจ ในการประชาสมัพนัธ์ ที่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึนักวิชาชีพด้านการสื่อสาร นกัวิชาการ สอื่มวลชน และองค์กรเคลอื่นไหว ทางสงัคม จ านวน 20 ท่าน และการสา รวจความคิดเห็นจากประชาชนทวั่ประเทศ จ านวน 1,600 คน จากนนั้ จะเปิดโอกาสทุกท่านที่เข้าร่วมงาน ร่วมอภิปรายและให้ความคิดเห็น เพื่อน าข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ ไป พฒันาเป็นกรอบจริยธรรมการโน้มน้าวใจในการประชาสมัพนัธ์ อนัจะเป็นจดุเริ่มต้นที่นกัประชาสมัพันธ์และนักการสอื่สารทุก แขนง สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน

ท่านสามารถตอบรับการเข้าร่วมงานได้ที่ นายวรรษยตุ คงจนัทร์ (โอเบส) โทร 089-7394740 หรือ นายกิตติกร โพธิ์ทอง (กร) โทร 087-2642101 ผ้ปูระสานงานวิจยั

กลับไปหน้าปฏิทินกิจกรรม


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม