กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ประชาสัมพันธ์
http://www.commarts.chula.ac.th  ประชุมวิชาการนานาชาติมุ่งยกระดับการสื่อสารยุค4.0
คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(23 กุมภาพันธ์ 2017 — 24 กุมภาพันธ์ 2017)
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกบัพนัธมิตร Chula Network, มหาวิทยาลยั RMIT ประเทศออสเตรเลีย และ Asia Pacific Public Relations Research and Education Network (APPRREN) เตรียมจดังานประชมุวิชาการนานาชาติ “The Future of Public Relations in the Asia Pacific: Sustainability, Social responsibility and Social media” ในวนัที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชมุนิเทศศาสตร์ ชนั้ 11 คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสร้าง ความร่วมมือทางด้านวิชาการการสื่อสารระหวา่งเครือขา่ยมหาวิทยาลยัพนัธมิตรในเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะด้านการประชาสมัพนัธ์ ซึ่งในการประชมุวชิาการครงั้นี ้มีตวัแทนจากประเทศในเอเชียแปซิฟิก เข้าร่วมประชมุและน าเสนอผลงานวิจยัด้านการสื่อสาร รวม 9 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ทงั้นี ้การประชมุวิชาการครงั้นีย้งัได้รบัเกียรติจาก ศาสตราจารย์ Anne Gregory ท่ปีรึกษา ส านักคณะรัฐมนตรี รัฐบาลสหราชอาณาจกัร รวมถึงเป็นนกัวชิาการผ้ไูด้รับการยอมรับในระดบั นานาชาติ อนัมีผลงานโดดเดน่และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องการประชาสมัพนัธ์องคก์ร จาก มหาวิทยาลยั Huddersfield สหราชอาณาจกัร บรรยายพิเศษในหวัข้อ “Strategic Contribution of Public Relations 4.0 to Organizations: Prospects and Problems” เฉพาะในวนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 13.00-15.30 น. เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวคดิในเรื่องเป้าหมายและปัญหาของการวางยทุธศาสตร์ การประชาสมัพนัธ์ เพื่อมงุ่ยกระดบัการสื่อสารให้ก้าวทนัโลกยคุ 4.0 อนัเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศของไทย ทงั้นี ้ผ้ทูี่สนใจเข้าร่วมการประชมุวิชาการ และ/หรือ เข้าร่วมสมัมนากบัศาสตราจารย์ Anne Gregory สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.commarts.chula.ac.th โดยไมม่ีคา่ใช้จ่ายใดๆ

กลับไปหน้าปฏิทินกิจกรรม


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม