กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
รู้ทัน Admission

การสอบ O-Net | วิชาที่สอบของ O-Net (ม.6) | การสอบ A-Net | วิชาที่สอบของ A-Net
คำแนะนำในการเลือกคณะ | องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชา | กลยุทธ์พิชิตแอดมิชชั่น

รายละเอียดการสอบ A-Net

การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีระบบและวิธีการคัดเลือกโดยสรุป ดังนี้

1. วัตถุประสงค์และองค์ประกอบ

 • วัตถุประสงค์ การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ
  1. เพื่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถ และความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียน
  2. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • องค์ประกอบของการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง การรับบุคคลเข้าศึกษาฯ จะพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ให้ค่าน้ำหนัก 10%
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA กลุ่มสาระ 3 – 5 กลุ่ม จาก 8 กลุ่ม) ให้ค่าน้ำหนัก 20%
  3. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O – NET) ให้ค่าน้ำหนัก 35 – 70% (3 – 5 วิชา จากวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์)
  4. ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (Advanced National Educational Test : A – NET) และ/หรือ วิชาเฉพาะรวมกันไม่เกิน 3 วิชา ให้ค่าน้ำหนัก 0 – 35%
  5. ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัย/สถาบันจะทำการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อหาข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อม และความเหมาะสมเป็นขั้นสุดท้ายก่อนการรับเข้าศึกษา โดยไม่คิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนน

2. วิธีการและขั้นตอนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
ขั้นตอนการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

 • การทดสอบ
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องทำการสอบแบบทดสอบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน กำหนดไว้ให้ครบถ้วน ดังนี้
  1. การสอบวิชาเฉพาะ ได้แก่
   (1) วิชาความถนัด จัดสอบในช่วงเดือนตุลาคม จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
   (2) วิชาภาษาต่างประเทศ จัดสอบในช่วงเดือนมีนาคม จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
  2. การสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (A-NET) จัดสอบในช่วงเดือนมีนาคม จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย


 • การสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาฯ ยื่นใบสมัครเลือกคณะ/ประเภทวิชาในวันที่ 11 – 20 เมษายน 2552 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับการเลือก (คณะ/สาขาวิชา) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาได้กำหนดไว้ก่อนการสมัคร หากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะนำคะแนนสอบรายวิชาที่ได้มารวมคะแนน หลังจากนั้น จะนำมารวมกับคะแนนที่คำนวณจากผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX และ GPA กลุ่มสาระ) เพื่อใช้พิจารณาตัดสินผลตามอันดับการเลือกที่สมัครต่อไป

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ผู้สมัครศึกษาคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชา ที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษา
 2. สมัครและสอบวิชาเฉพาะ
 3. สอบ O – NET สมัครและสอบ A – NET และ/ภาษาต่างประเทศ
 4. สมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
 5. ประกาศผลการคัดเลือก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cuas.or.th/

ปฏิทินกำหนดการสอบวิชาเฉพาะ และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (A-NET)
เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

การสอบวิชาเฉพาะ
(ตุลาคม 2551)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (A-NET)
(มีนาคม 2552)
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(เมษายน 2552)
ประกาศระเบียบการสอบฯ
23 สิงหาคม 2551 - 8 กันยายน 2551
ทาง website : www.cuas.or.th
ประกาศระเบียบการสอบฯ
20 ธันวาคม 2551 - 12 มกราคม 2552
ทาง website : www.cuas.or.th
ประกาศระเบียบการสอบฯ
8 – 20 เมษายน 2552
ทาง website : www.cuas.or.th
จำหน่ายระเบียบการฯ ณ ศูนย์กทม./ภูมิภาค
10 – 20 เมษายน 2552
รับสมัคร
25 สิงหาคม 2551 - 8 กันยายน 2551
ทาง website : www.cuas.or.th
และชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ
ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
รับสมัคร
22 ธันวาคม 2551 - 12 มกราคม 2552
ทาง website : www.cuas.or.th
และชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ
ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
รับสมัคร
11 – 20 เมษายน 2552
ทาง website : www.cuas.or.th
และชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ
ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
26 สิงหาคม - 10 กันยายน 2551
ทาง website : www.cuas.or.th
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
23 ธันวาคม 2551 - 14 มกราคม 2552
ทาง website : www.cuas.or.th
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
12 – 25 เมษายน 2552
ทาง website : www.cuas.or.th
ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
26 สิงหาคม - 13 กันยายน 2551
โทรสาร 0-2354-5624 , 0-2354-5598
ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
23 ธันวาคม 2551 - 16 มกราคม 2552
โทรสาร 0-2354-5624 , 0-2354-5598
ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
12 – 27 เมษายน 2552
หมายเลข 0-2354-5624 , 0-2354-5598
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบและอุปกรณ์วิชาเฉพาะ
4 ตุลาคม 2551
ทาง website : www.cuas.or.th
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ
14 กุมภาพันธ์ 2552
ทาง website : www.cuas.or.th
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
9 พฤษภาคม 2552
ทาง website : www.cuas.or.th
กำหนดการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ
12 - 18 ตุลาคม 2551
ตามประกาศแผนผังที่นั่งสอบของแต่ละสนามสอบ
กำหนดการสอบข้อเขียน
28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552
ตามประกาศแผนผังที่นั่งสอบของแต่ละสนามสอบ
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2552
ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้
ประกาศผลการสอบ
29 พฤศจิกายน 2551
ทาง website : www.cuas.or.th
ประกาศผลการสอบ
5 เมษายน 2552
ทาง website : www.cuas.or.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
25 พฤษภาคม 2552
ทาง website : www.cuas.or.th

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม