กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
รู้ทัน Admission

ตะลุยโจทย์,ติวเตอร์ออนไลน์,ข้อสอบ Admission ปี 51,Admission 2551,ข้อสอบ A-Net พร้อมเฉลย

การสอบ O-Net | วิชาที่สอบของ O-Net (ม.6) | การสอบ A-Net | วิชาที่สอบของ A-Net
คำแนะนำในการเลือกคณะ | องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชา | กลยุทธ์พิชิตแอดมิชชั่น

ติวเตอร์ออนไลน์,ข้อสอบ Admission 2551,Admission ปี51,A-Net,ข้อสอบ O-Net พร้อมเฉลย,เฉลยข้อสอบเอเน็ท,เฉลยข้อสอบ admission 51

เนื้อหาการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET)

วิชาภาษาไทย
มีเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เรื่อง การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม เหมือน O-NET แต่ไม่มีการทดสอบเรื่องการพูดและจะเน้น ความสามารถต่าง ๆ ดังนี้

 1. การอ่าน :
  - การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
  - การอ่านวินิจสาร การคิดวิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่า
  - การนำไปใช้ประโยชน์
 2. การเขียน :
  - การสังเคราะห์ความคิด และลำดับความคิด
  - การใช้เหตุผลในการใช้ภาษา
  - การใช้ภาษาโต้แย้ง และโน้มน้าวใจ
  - การเขียนสรุปความคิด
  - การใช้ภาษาอย่างมีศิลปะ
 3. หลักการใช้ภาษา :
  - การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้เรื่องหลักภาษา
  - การนำความรู้เรื่องหลักภาษาไปใช้อย่างถูกต้อง
 4. วรรณคดีและวรรณกรรม :
  - การวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า
  - ความรู้เรื่องฉันทลักษณ์และกลวิธีการประพันธ์
  - การอ่านวินิจสารเพื่อความเข้าใจความหมายแฝงนัย


วิชาสังคมศึกษา

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

1. ประวัติและความสำคัญของศาสนาต่าง ๆ
2. หลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ
3. พุทธศาสนสุภาษิต
4. พระไตรปิฎก
5. ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ควรทราบ
6. ชาดก
7. หน้าที่ชาวพุทธ
8. วันสำคัญทางศาสนาและศาสนพิธี
9. ศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
10.หลักธรรมในการดำเนินชีวิต และจริยธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

1. การเป็นพลเมืองดี
2. สิทธิมนุษยชน
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
4. สังคม สังคมไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
5. ความรู้เกี่ยวกับรัฐ
6. ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยและเผด็จการ
7. การเมืองการปกครองไทย และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
- ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
- ความหมายและความสำคัญของหน่วยเศรษฐกิจ ครัวเรือน ธุรกิจ รัฐบาล
- แนวคิดพื้นฐานของหน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการ
2. การวางแผนในการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตและการบริโภคอย่างเหมาะสม
- ปัญหาและประโยชน์
3. กระบวนการและผลการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการผลิตสินค่าและการบริการ
4. ระบบสหกรณ์
5. เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน
6. การใช้เทคโนโลยีและการแข่งขัน
7. ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ
8. กลไกราคา
10. หน้าที่ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลและแหล่งรายได้ของรัฐบาล
- การเสียภาษีอากร
11. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

1. ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์
- พัฒนาการประวัติศาสตร์ไทย
- พัฒนาการประวัติศาสตร์สากล
- ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ไทย + สากล
2. พัฒนาการของมนุษยชาติ
- ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ + สภาพแวดล้อม
- พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ศิลปกรรม
- ผลกระทบของการสร้างสรรค์ต่อการเปลี่ยนแปลง
3. ความร่วมมือ ความขัดแย้ง และการสร้างสันติภาพของมนุษยชาติ และผลกระทบต่อประเทศไทยและโลก
4. ความเป็นมาของชาติ โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์
5. บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์
6. วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

1. ภูมิศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
2. การเลือกใช้และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่ชนิดต่าง ๆ เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางภูมิศาสตร์กับการจัดการ
- แผนที่ชนิดต่าง ๆ
- ภาพถ่ายทางอากาศ
- ภาพถ่ายจากดาวเทียม/ยานอวกาศ
- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพละการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการแก้ไข
- บาทบาทขององค์กรต่าง ๆ
6. กฎหมายสิ่งแวดล้อม
7. สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทยกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
8. จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9. การติดตามเลือกรับข่าวสารด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ในระดับประเทศและโลก


วิชาภาษาอังกฤษ
เป็นการทดสอบแบบปรนัยที่วัดความรู้และความคิดในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อนำไปสู่การสรุปและ
แสดงความคิดเห็น

1. การอ่าน
ทักษะเดี่ยว สามารถอ่าน เข้าใจ ตีความเรื่องที่อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อเรื่อง
ทั่วไปที่อยู่ในความสนใจทั้งอดีตและปัจจุบัน ในเรื่องใจความสำคัญ รายละเอียด สรรพนามที่อ้างถึง ทัศนคติและ
ลีลาของผู้เขียนลักษณะโครงสร้างของความเรียง การตีความระดับง่ายไปถึงยาก รวมทั้ง การสรุป วิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมิน (เป็นการทดสอบโดยตรง)

2. การเขียน
ทักษะเดี่ยว เป็นการวัดความรู้และความเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร ระดับคำ วลี
และประโยค เข้าใจความหมายศัพท์ทั้งความหมายตรงและความหมายในบริบท (เป็นการทดสอบโดยอ้อม)

3. การพูด
ทักษะเดี่ยว เข้าใจการพูด ปฏิสัมพันธ์ และสื่อสารข้อมูล ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่
เรียบง่ายจนถึงยุ่งยาก และซับซ้อน อย่างถูกต้อง สละสลวย เหมาะสมกับกาลเทศะ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ตาม
สภาพจริง มีความเป็นธรรมชาติอยู่ในปริบทในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม ซึ่งประกอบด้วย คำศัพท์ โครงสร้าง
การใช้ภาษาในสถานการณ์และกลวิธีในการสื่อสาร (เป็นการทดสอบโดยอ้อม)

4. สัดส่วนของเนื้อหา (คิดเป็นร้อยละ)

การอ่าน 50
การเขียน 20
การพูด 30

5. ระดับพฤติกรรม (คิดเป็นร้อยละ)

ความจำและความเข้าใจ 20
การนำไปใช้และการวิเคราะห์ 20
การสังเคราะห์และการประเมินค่า 60


วิชาคณิตศาสตร์

1. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

1.1 การหาค่าความจริงของประพจน์
1.2 รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
1.3 สัจจนิรันดร์
1.4 การอ้างเหตุผล
1.5 ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียวและตัวบ่งปริมาณสองตัว
1.6 สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ

2. ระบบจำนวนจริง

2.1 สมบัติของระบบจำนวนจริง
2.2 การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
2.3 การแก้อสมการ
2.4 การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์

3. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

3.1 การหารลงตัว
3.2 ขั้นตอนวิธีการหาร
3.3 ตัวหารร่วมมาก
3.4 ตัวคูณร่วมน้อย

4. เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์

4.1 เมทริกซ์และสมบัติของการบวก การคูณ
4.2 ดีเทอร์มิแนนต์และสมบัติของดีเทอร์มิแนนต์
4.3 การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ โดยใช้เมทริกซ์ผูกพันและการดำนเนการตามแถว
4.4 การแก้ระบบสมการเชิงซ้อน โดยใช้ตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ และการดำเนินการตามแถว

5. ฟังก์ชัน

5.1 ความสัมพันธ์ และตัวผกผันของความสัมพันธ์
5.2 ฟังก์ชันและการบวก ลบ คูณ หาร
5.3 ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ฟังก์ชันทั่วถึง ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันผกผัน
6. เรขาคณิตวิเคราะห์
6.1 ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด
6.2 ความชันของเส้นตรง สมการเส้นตรง เส้นขนาน และเส้นตั้งฉาก
6.3 วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา
6.4 การเลื่อนกราฟ

7. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

7.1 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และสมบัติของเลขยกกำลัง
7.2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
7.3 ลอการิทึมของจำนวนและสมบัติของลอการิทึม
7.4 ฟังก์ชันลอการิทึม
7.5 สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม
7.6 อสมการเอกซ์โพเนนเชียลและอสมการลอการิทึม

8. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

8.1 การกำหนดค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยวงกลมรัศมีหนึ่งหน่วย
8.2 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
8.3 กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
8.4 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของมุม
8.5 ผลคูณและผลบวกของฟังก์ชันไซน์หรือฟังก์ชันโคไซน์
8.6 ฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
8.7 เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ
8.8 กฎของโคไซน์และไซน์
8.9 การหาระยะทางและความสูง

9. เวกเตอร์ในสามมิติ

9.1 เวกเตอร์และสมบัติการบวก การลบ การคูณด้วยสเกลาร์
9.2 เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสองมิติและสามมิติ
9.3 โคไซน์แสดงทิศทาง
9.4 การหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน

10. จำนวนเชิงซ้อน

10.1 จำนวนเชิงซ้อนและสมบัติการบวก ลบ คูณ หาร
10.2 สังยุคของจำนวนเชิงซ้อนและสมบัติของสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน
10.3 กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนและสมบัติของค่าสัมบูรณ์
10.4 จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว และการคูณ การหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว
10.5 ทฤษฎีบทของเดอมัวร์และการหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน
10.6 สมการพหุนาม
11. กำหนดการเชิงซ้อน
12. ความน่าจะเป็น
12.1 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
12.2 วิธีเรียงสับเปลี่ยน
12.3 วิธีจัดหมู่
12.4 ทฤษฎีบททวินาม
12.5 ความน่าจะเป็นและกฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น

13. ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์

14. แคลคูลัสเบื้องต้น

14.1 ลิมิตและความต่อเนื่อง
14.2 อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ความชันของเส้นโค้ง
14.3 อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิต
14.4 อนุพันธ์อันดับสูง
14.5 ประยุกต์ของอนุพันธ์
14.6 ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต และการหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

15. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

15.1 ค่ากลางของข้อมูล
15.2 การวัดตำแหน่งที่หรือตำแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูล
15.3 การวัดการกระจายของข้อมูล โดยวิธีการกระจายสัมบูรณ์ และการกระจายสัมพัทธ์
15.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง และการกระจายข้อมูล

16. การแจงแจงปกติ

16.1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
16.2 การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ

17. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

17.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
17.2 การประมาณค่าของค่าคงตัวโดยใช้วิธีกำลังสองน้อยสุด


วิชาวิทยาศาสตร์ ( ฟิสิกส์ )

1. กลศาสตร์

1.1 การเคลื่อนที่ / ตำแหน่ง ความเร็ว ความเร่ง เวกเตอร์ของปริมาณต่างๆ ความเร็วสัมพัทธ์และกรอบอ้างอิง
1.2 กฎของการเคลื่อนที่ / แรง มวล น้ำหนัก จุดศูนย์กลางมวล จุดศูนย์กลางของความโน้มถ่วง แรงเสียดทาน
1.3 การเคลื่อนที่บางแบบ / โพรเจกไทล์ วงกลม ฮาร์มอนิกอย่างง่าย
1.4 งานและพลังงาน / ความหมายและกฎเกี่ยวกับงานและพลังงาน
1.5 โมเมนตัมและการดล / ความหมายและหลักการเกี่ยวกับการดลและโมเมนตัมในการชน
1.6 การเคลื่อนที่แบบหมุน / หลักการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบหมุน โมเมนต์ของความเฉื่อย โมเมนตัมเชิงมุม
1.7 หลักการเกี่ยวกับสภาพสมดุล สภาพยืดหยุ่น

2. กลศาสตร์ของไหล

2.1 สมบัติต่างๆ ของของไหล
2.2 พลศาสตร์ของของไหล / หลักการของแบร์นูลลี

3. ความร้อน

3.1 อุณหภูมิและความร้อน
3.2 การขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อน การเปลี่ยนสถานะ การถ่ายโอนความร้อน
3.3 สมบัติของแก๊สเกี่ยวกับ อุณหภูมิ ความดันและปริมาตร
3.4 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
3.5 พลังงานภายในระบบของแก๊ส

4. คลื่น

4.1 คลื่นกล คลื่นผิวน้ำ
4.2 หลักการซ้อนทับของคลื่น
4.3 สมบัติของคลื่นเกี่ยวกับ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน
4.4 คลื่นนิ่งและปรากฏการณ์การสั่นพ้อง

5. เสียง

5.1 คลื่นเสียง การเคลื่อนที่ อัตราเร็ว ความเข้มเสียงและการได้ยินของหู
5.2 เสียงดนตรี ระดับและคุณภาพ สเปกตรัมความถี่
5.3 ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทก บีตส์
5.4 การประยุกต์ความรู้ความเข้าใจเรื่องเสียง

6. แสง

6.1 การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง
6.2 เกรติงและสเปกตรัมของแสง
6.3 การกระเจิง
6.4 ปรากฏการณ์เรือนกระจก
6.5 การเกิดภาพจากการสะท้อนที่กระจกเงาราบ และกระจกโค้งทรงกลม
6.6 การเกิดภาพจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์บาง
6.7 ทัศนอุปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายภาพ กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์
6.8 ปรากฎการณ์บางประการของแสง เช่น การกระจายแยกสี การสะท้อนกลับหมด รุ้ง มิราจ
6.9 ความสว่าง
6.10 ตาและการมองเห็นสี
6.11 การผสมสารสีและการผสมแสงสี

7. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

7.1 ฟ้าสถิต / แรงระหว่างประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุไฟฟ้า การประยุกต์ความรู้
7.2 ไฟฟ้ากระแส / กระแสไฟฟ้าในตัวนำ กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
7.3 การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี การหากระแสไฟฟ้าในวงจร
7.4 เครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ
7.5 สนามแม่เหล็กและฟลักซ์แม่เหล็ก
7.6 ความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
7.7 แรงระหว่างประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่หรือกระแสไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็ก
7.8 การประยุกต์ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า แกลวานอมิเตอร์
7.9 แรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
7.10 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
7.11 ไฟฟ้ากระแสสลับ
7.12 กำลังและพลังงานไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ
7.13 อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนและการใช้อย่างปลอดภัยที่ควรทราบ

8. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

8.1 ทฤษฎีของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์
8.2 การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
8.3 ความรู้เกี่ยวกับสเปกตรัมคลื่นแม่เหล้กไฟฟ้าในช่วงต่างๆ
8.4 โพลาไรเซซัน

9. ฟิสิกส์อะตอม

9.1 การค้นพบอิเล็กตรอน
9.2 แบบจำลองต่างๆ ของอะตอม
9.3 สเปกตรัมจากอะตอม
9.4 ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก
9.5 ทฤษฎีของโบร์
9.6 การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์
9.7 รังสีเอกซ์
9.8 ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค
9.9 อะตอมตามแนวคิดกลศาสาตร์ของควอนตัม
9.10 เลเซอร์

10. ฟิสิกส์นิวเคลียร์

10.1 องค์ประกอบของนิวเคลียสของอะตอม
10.2 กัมมันตภาพรังสีและการเปลี่ยนนิวเคลียส
10.3 แรงนิวเคลียร์และพลังงานยึดเหนี่ยว
10.4 ไอโซโทปและเสถียรภาพของนิวเคลียส
10.5 ปฎิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชัน
10.6 การใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
10.7 อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี

11. การใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการรับรู้และควบคุมที่ควรทราบ

วิชาวิทยาศาสตร์ ( เคมี )

1. อะตอมและตารางธาตุ

1.1 แบบจำลองอะตอม
1.2 สเปกตรัมของแสงจากอะตอม
1.3 แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
1.4 การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
1.5 ตารางธาตุ
1.6 สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ

2. พันธะเคมี

2.1 พันธะไอออนนิก
2.2 พันธะโควาเลนต์
2.3 พันธะโลหะ

3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ

3.1 สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ
3.2 ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ / หมู่ IA IIA และ VIIA
3.3 ธาตุแทรนซิชัน
3.4 ธาตุกึ่งโลหะ
3.5 ธาตุกัมมันตรังสี
3.6 ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4. ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี

4.1 มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล
4.2 ความเข้มของสารละลาย
4.3 การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
4.4 สมการเคมี
4.5 การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี

5. ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส

5.1 สมบัติของของแข็ง / การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ชนิดของผลึก การเปลี่ยนสถานะ
5.2 สมบัติของของเหลว / ความตึงผิว การระเหย ความดันไอ จุดเดือดและจุดหลอมเหลว
5.3 สมบัติของแก๊ส / กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎรวมแก๊สและกฎแก๊มสมบูรณ์ การแพร่ของแก๊ส
5.4 เทคโนโลยีเกี่ยวกับสมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส / การทำน้ำแข็ง การทำไนโตรเจนเหลว การ
สกัดสารโดยใช้ CO2 ในรูปของไหล

6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

6.1 พลังงานกับปฏิกิริยาเคมี
6.2 ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมี

7. สมดุลเคมี

7.1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
7.2 การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสภาวะสมดุล
7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ สภาวะสมดุล
7.4 ปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะสมดุล
7.5 หลักของเลอชาเตอลิเอ
7.6 สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

8. กรด –เบส

8.1 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์
8.2 สารละลายกรดและสารละลายเบส
8.3 ทฤษฎีกรด-เบส
8.4 คู่กรด-เบส
8.5 การแตกตัวของกรด-เบส
8.6 การแตกตัวของไอออนของน้ำ
8.7 pH ของสารละลาย
8.8 อินดิเคเตอร์สำหรับกรดและเบส
8.9 สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งมีชีวิต
8.10 ปฏิกิริยาของกรดและเบส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซีส
8.11 การไทเทรดกรด-เบส
8.12 สารละลายบัฟเฟอร์

9. ไฟฟ้าเคมี

9.1 ปฏิกิริยารีดอกซ์
9.2 การดุลสมการรีดอกซ์
9.3 เซลล์ไฟฟ้าเคมี / เซลล์กัลวานิก เซลล์อิเล็กโทรไลต์ การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน
9.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี

10. ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

10.1 อุตสาหกรรมแร่
10.2 อุตสาหกรรมเซรามิกส์
10.3 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโซเดียมคลอไรด์
10.4 อุตสาหกรรมปุ๋ย

11. เคมีอินทรีย์

11.1 พันธะของคาร์บอน / สูตรโครงสร้าง ไอ โซเมอริซึม
11.2 หมู่ฟังก์ชัน
11.3 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน / สมบัติและประเภท
11.4 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจน เป็นองค์ประกอบ
11.5 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ
11.6 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ

12. เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์

12.1 ถ่านหิน / การเกิด การใช้ประโยชน์
12.2 หินน้ำมัน / การเกิด การใช้ประโยชน์
12.3 ปิโตรเลียม / การเกิด การสำรวจ การกลั่น การแยกแก๊สธรรมชาติ ปิโตรเคมีภัณฑ์
12.4 พอลิเมอร์ / ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร้างและสมบัติ ผลิตภัณฑ์
12.5 ภาวะมลพิษจากการผลิดหรือใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิง

13. สารชีวโมเลกุล

13.1 โปรตีน / พันธะ โครงสร้าง ชนิดและหน้าที่ เอนไซม์ การแปลงสภาพ
13.2 คาร์โบไฮเดรด / ชนิดและโครงสร้าง สมบัติและปฏิกิริยา
13.3 ลิพิด / ไขมันและน้ำมัน ฟอสโฟลิพิด ไข สเตรอยด์
13.4 กรดนิวคลีอิค โครงสร้างของ DNA และ RNA

วิชาวิทยาศาสตร์ ( ชีววิทยา )

1. ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา

1.1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
1.2 การศึกษาชีววิทยา
1.3 เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
1.4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

2. การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์และสัตว์

2.1 ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน
2.2 การรักษาดุลยภาพของร่างกาย
2.2.1 ระบบหายใจกับการรักษาดุลยภาพ
2.2.2 ระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพ
2.2.3 ระบบหมุนเวียนเลือดกับการรักษาดุลยภาพ

3. การประสานงานในร่างกายและการสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์

3.1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
3.2 การรับรู้และการตอบสนอง
3.3 ระบบต่อมไร้ท่อ
3.4 พฤติกรรมของสัตว์
3.5 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

4. การดำรงชีวิตของพืช

4.1 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
4.2 การสังเคราะห์ด้วยแสง
4.3 การสิ้นพันธุ์ของพืชดอก
4.4 การตอบสนองของพืช

5. พันธุศาสตร์

5.1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
5.2 ยีนและโครโมโซม
5.3 พันธุศาสตร์
5.4 วิวัฒนาการ
5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

6. นิเวศวิทยา

6.1 ระบบนิเวศ
6.1.1 ความหลากหลาย
6.1.2 ความสัมพันธ์.
6.1.3 การถ่ายทอดพลังงาน
6.1.4 การเปลี่ยนแปลงที่
6.2 ประชากร
6.2.1 ความหนาแน่นและการแพร่กระจาย
6.2.2 ขนาดของประชากร
6.2.3 แบบแผนการเจริญเติบโตของประชากร
6.2.4 แบบแผนการมีชีวิตรอด
6.2.5 ประชากรมนุษย์
6.3 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
6.3.1 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ
6.3.2 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม