กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
รู้ทัน Admission

การสอบ O-Net | วิชาที่สอบของ O-Net (ม.6) | การสอบ A-Net | วิชาที่สอบของ A-Net
คำแนะนำในการเลือกคณะ | องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชา | กลยุทธ์พิชิตแอดมิชชั่น

องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชา ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี’53

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศปรับเปลี่ยนองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2553 โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบและค่าน้ำหนัก ดังนี้

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 20%
 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 30%
 3. ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT) 10-50%
 4. ผลการทดสอบวัดความถนัดเฉพาะวิชาชีพ/วิชาการ (Professional Aptitude Test : PAT) 0-40%
รวม 100 %

รหัสและชื่อวิชาที่สอบ O-NET, GAT, PAT

 • O-Net (Ordinary National Educational Test)
  • รหัส 01 ภาษาไทย
  • รหัส 02 สังคมศึกษา
  • รหัส 03 ภาษาอังกฤษ
  • รหัส 04 คณิตศาสตร์
  • รหัส 05 วิทยาศาสตร์
  • รหัส 06 สุขศึกษาและพลศึกษา
  • รหัส 07 ศิลปะ
  • รหัส 08 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • รหัส 0-05 ค่าน้ำหนักวิชา 5%
  • รหัส 0-08 ค่าน้ำหนัก 5%

 • GAT (Professional Aptitude Test)
  • รหัส 09* GAT

 • PAT (Professional Aptitude Test)
  • รหัส 11* PAT 1 วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์
  • รหัส 12* PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
  • รหัส 13* PAT 3 วัดศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร์
  • รหัส 14* PAT 4 วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • รหัส 15* PAT 5 วัดศักยภาพครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
  • รหัส 16* PAT 6 วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์
  • PAT 7 วัดศักยภาพทางภาษา
  • รหัส 17* ภาษาฝรั่งเศส
  • รหัส 18* ภาษาเยอรมัน
  • รหัส 19* ภาษาจีน
  • รหัส 20* ภาษาญี่ปุ่น
  • รหัส 21* ภาษาภาษาบาลี
  • รหัส 22* ภาษาอาหรับ

กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 1. สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พล-ศึกษา และสุขศึกษา องค์ประกอบ GPAX ค่าร้อยละ 20 O-NET รหัส* 01-08 ค่าร้อยละ 30 GAT รหัส* 09 ค่าร้อยละ 20 PAT 2 รหัส* 12 ค่าร้อยละ 30
 2. ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ องค์ประกอบ องค์ประกอบ GPAX ค่าร้อยละ 20 O-NET รหัส* 01-08 ค่าร้อยละ 30 GAT รหัส* 09 ค่าร้อยละ 30 PAT 2 รหัส* 12 ค่าร้อยละ 20

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ (วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ)
องค์ประกอบ GPAX ค่าร้อยละ 20 O-NET รหัส* 01-08 ค่าร้อยละ 30 GAT รหัส* 09 ค่าร้อยละ 10 PAT 1 รหัส* 11 ค่าร้อยละ 10 PAT 2 รหัส* 12 ค่าร้อยละ 30

กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์)
องค์ประกอบ GPAX ค่าร้อยละ 20 O-NET รหัส* 01-08 ค่าร้อยละ 30 GAT รหัส* 09 ค่าร้อยละ 15 PAT 2 รหัส* 12 ค่าร้อยละ 15 PAT 3 รหัส* 13 ค่าร้อยละ 20

กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
องค์ประกอบ GPAX ค่าร้อยละ 20 O-NET รหัส* 01-08 ค่าร้อยละ 30 GAT รหัส* 09 ค่าร้อยละ 10 PAT 4 รหัส* 14 ค่าร้อยละ 40

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ (เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร)
องค์ประกอบ GPAX ค่าร้อยละ 20 O-NET รหัส* 01-08 ค่าร้อยละ 30 GAT รหัส* 09 ค่าร้อยละ 20 PAT 1 รหัส* 11 ค่าร้อยละ 10 PAT 2 รหัส* 12 ค่าร้อยละ 20

กลุ่มที่ 6 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม และเศรษฐศาสตร์

 1. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ องค์ประกอบ GPAX ค่าร้อยละ 20 O-NET รหัส* 01-08 ค่าร้อยละ 30 GAT รหัส* 09 ค่าร้อยละ 30 PAT 1 รหัส* 11 ค่าร้อยละ 20
 2. การท่องเที่ยว และโรงแรม รูปแบบที่ 1 องค์ประกอบ GPAX ค่าร้อยละ 20 O-NET รหัส* 01-08 ค่าร้อยละ 30 GAT รหัส* 09 ค่าร้อยละ 50 รูปแบบที่ 2 องค์ประกอบ GPAX ค่าร้อยละ 20 O-NET รหัส* 01-08 ค่าร้อยละ 30 GAT รหัส* 09 ค่าร้อยละ 40 PAT 7 (เลือก 1 วิชา) รหัส* 17-22 ค่าร้อยละ 10

กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)
องค์ประกอบ GPAX ค่าร้อยละ 20 O-NET รหัส* 01-08 ค่าร้อยละ 30 GAT รหัส* 09 ค่าร้อยละ 20 PAT 5 รหัส* 15 ค่าร้อยละ 30

กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์ (วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์)
องค์ประกอบ GPAX ค่าร้อยละ 20 O-NET รหัส* 01-08 ค่าร้อยละ 30 GAT รหัส* 09 ค่าร้อยละ 10 PAT 6 รหัส* 16 ค่าร้อยละ 40

กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐ-ศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)

 1. พื้นฐานวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบ GPAX ค่าร้อยละ 20 O-NET รหัส* 01-08 ค่าร้อยละ 30 GAT รหัส* 09 ค่าร้อยละ 40 PAT 1 รหัส* 11 ค่าร้อยละ 10
 2. พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 องค์ประกอบ GPAX ค่าร้อยละ 20 O-NET รหัส* 01-08 ค่าร้อยละ 30 GAT รหัส* 09 ค่าร้อยละ 50 รูปแบบที่ 2 องค์ประกอบ GPAX ค่าร้อยละ 20 O-NET รหัส* 01-08 ค่าร้อยละ 30 GAT รหัส* 09 ค่าร้อยละ 40 PAT 7 (เลือก 1 วิชา) รหัส* 17-22 ค่าร้อยละ 10

หมายเหตุ *รหัสวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กำหนดทดสอบ GAT และ PAT ปีละ 3 ครั้ง โดยครั้งแรก สอบในเดือนมีนาคม 2552 และอีก 2 ครั้ง สอบในเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2552 ผู้มีสิทธิ์สอบต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

กลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม