กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
รู้ทัน Admission

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ไม่ใช้คะแนน A-NET เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกฯ

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ไม่ใช้คะแนน A-NET เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ที่ที่เปิดรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรง ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์ประกอบในการรับเข้าศึกษาอยู่ระหว่างการพิจารณา เปิดรับภาคพิเศษไม่ระบุเวลาช่วงรับสมัคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์ประกอบในการรับเข้าศึกษา อยู่ระหว่างการพิจารณา เปิดรับภาคพิเศษ ไม่ระบุเวลาช่วงรับสมัคร
มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับโควตาความสามารถพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทัศนศิลป์ ดุริยางค์สากล ศิลปะการแสดง คณะนิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) ใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ รับสมัครถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (องค์ประกอบในการรับเข้า อยู่ระหว่างการพิจารณา)
มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ ช่วงเวลารับสมัครประมาณเดือนมีนาคม รายละเอียดทางเว็บไซต์ www.buu.ac.th (องค์ประกอบในการรับเข้า อยู่ระหว่างการพิจารณา)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2552
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยจัดสอบข้อเขียนเอง เปิดรับทุกสำนักวิชา/สาขาวิชา (ที่มีที่ว่าง) ช่วงรับสมัคร เดือนเมษายน ประมาณวันที่ 15 พ.ค. 52 www.mfu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ รับ 240 คน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รับ 10 คน สำนักวิชาการจัดการ รับ 520 คน                สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ รับ 430 คน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รับ 210 คน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรรับ 210 คน สำนักวาชาสหเวชศาสาตร์และสาธารณสุขศาสตร์ รับ 70 คน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รับ 10 คน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับ 70 คน ช่วงที่เปิดรับสมัคร 2 ก.พ. 52 – 17 พ.ค. 52  www.wu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดูจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกจาก Admissions ก่อนถ้าบางคณะได้จำนวนไม่ครบ จะเปิดรับเพิ่ม
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การรับ คณะ/สาขาวิชา ดูจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกจาก Admissions ก่อน ถ้าบางคณะได้จำนวนไม่ครบ จะเปิดรับเพิ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้ GPAX ดูจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกจาก Admissions ก่อน ถ้าบางคณะได้จำนวนไม่ครบ จะเปิดรับเพิ่ม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 20 คน คณะศิลปกรรมประยุกต์ รับ 40 คน คณะเกษตรศาสตร์ รับ 150 คน คณะรัฐศาสตร์ รับ 30 คน  คณะบริหารศาสตร์ รับ 70 คน คณะวิทยาศาสตร์ รับ 100 คน คณะศิลปะศาสตร์ รับ 70 คน ช่วงรับสมัครเดือนมีนาคม 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์       คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ปราจีนบุรี) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปราจีนบุรี) ช่วงรับสมัครเดือนพฤษภาคม  2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุกคณะ                ช่วงรับสมัครเดือนมีนาคม 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับตรงโดยเปิดรับเป็นช่วงเวลาผ่านทางระบบ Internet และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาที่มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการทดสอบความรู้เพื่อวัดระดับความรู้ของผู้สมัคร (ไม่ได้ทดสอบเพื่อคัดออก) ทั้งนี้การเปิดรับของมหาวิทยาลัยราชภัฎจะยึดนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องรับทุกคนที่ไปสมัครเพื่อให้ผู้สมัครได้เข้าเรียนตรงตามสาขาวิชาและศักยภาพของตนเอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับตรงก่อนและหลังการคัดเลือกฯ ระบบ Admissions โดยผู้สมัครบางส่วนมหาวิทยาลัยจะทำการทดสอบเอง และการรับสมัครเข้าศึกษาบางส่วนใช้คะแนนจาก สกอ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับตรงทุกสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 – 6 มีนาคม 2552 รับสมัครผ่านทางระบบ Internet และสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ผู้สมัครไม่ต้องทำการทดสอบแต่อย่างใด ทางมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาให้ตรงตามสาขาที่เปิดรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับตรงทุกสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 24 พฤษภาคม 2552 โดยผู้สมัครไม่ต้องทำการทดสอบแต่อย่างใด ทางมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาให้ตรงตามสาขาที่เปิดรับ และพิจารณา GPA และ PR เท่านั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับตรงทุกสาขาวิชาตลอดเวลา โดยเปิดผ่านระบบ Internet และสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง แต่กำหนดการรายงานตัวเป็นช่วงเวลา องค์ประกอบในการเข้าศึกษามหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณวุฒิให้ตรงตามสาขาที่เปิดรับ และบางสาขาวิชาจะมีการสัมภาษณ์ เช่น สาขาทางด้านศิลปะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เปิดรับตรงสองรอบ โดยรอบที่สองจะใช้คะแนนจาก สกอ. และการรับสมัครเข้าศึกษาบางส่วนใช้คะแนน GAPA
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับตรงทางเวปไซต์ ตั้งแต่ที่ 5 พฤศจิกายน 2551 – 28 กุมภาพันธ์ 2552 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 มีนาคม 2552 ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ทดสอบเอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เปิดรับตรงทางเวปไซต์ ตั้งแต่ ตุลาคม 2551 – 31 มกราคม 2552  สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2552 ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดทดสอบเอง  
กลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

 


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม