กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
รู้ทัน Admission

คณะ/สาขาวิชา ที่ไม่ใช้ผลการสอบ A-NET
ในระบบ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2552

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศคณะ/สาขา ที่ไม่ใช้ผลการสอบ A-NET ในระบบ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2552
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์  รูปแบบที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์  รูปแบบที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์  รูปแบบที่ 3คณะจิตวิทยา  (รูปแบบที่ 3)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาวรรณคดี  กลุ่มวรรณคดีไทย คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาวรรณคดี  กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 1)  คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่  2) คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่  3)  คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  วิทยาเขตศรีราชา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  ประเภทวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์ฯ  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  สาขาวิชาภาษาสเปน  (รูปแบบที่ 1) คณะมนุษยศาสตร์ฯ  สาขาวิชาภาษาสเปน  (รูปแบบที่ 2) คณะมนุษยศาสตร์ฯ  สาขาวิชาภาษาไทย  (รูปแบบที่ 1) คณะมนุษยศาสตร์ฯ  สาขาวิชาภาษาไทย  (รูปแบบที่ 2) คณะมนุษยศาสตร์ฯ  สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม  (รูปแบบที่ 1) คณะมนุษยศาสตร์ฯ  สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม  (รูปแบบที่ 2) คณะมนุษยศาสตร์ฯ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  (รูปแบบที่ 1) คณะมนุษยศาสตร์ฯ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  (รูปแบบที่ 2) คณะมนุษยศาสตร์ฯ  สาขาวิชาภาษาจีน  (รูปแบบที่ 1) คณะมนุษยศาสตร์ฯ  สาขาวิชาภาษาจีน  (รูปแบบที่ 2) คณะมนุษยศาสตร์ฯ  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  (รูปแบบที่ 1) คณะมนุษยศาสตร์ฯ  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  (รูปแบบที่ 2) คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) วิทยาเขตหนองคาย  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์  สาขาวิชาศิลปะไทย คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการสื่อสารมวลชน  (รูปแบบที่ 1) คณะการสื่อสารมวลชน  (รูปแบบที่ 2) คณะการสื่อสารมวลชน  (รูปแบบที่ 3) คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาไทยศึกษา วิทยาลัยศิลปะ  สื่อ  และเทคโนโลยี  สาขาวิชาแอนนิเมชั่น  รูปแบบที่ 2 (วท.บ.) วิทยาลัยศิลปะ  สื่อ  และเทคโนโลยี  สาขาวิชาแอนนิเมชั่น  รูปแบบที่ 3 (วท.บ.) วิทยาลัยศิลปะ  สื่อ  และเทคโนโลยี  สาขาวิชาแอนนิเมชั่น  รูปแบบที่ 4 (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  (รูปแบบที่  1) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  (รูปแบบที่  2) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  (รูปแบบที่  3) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วท.บ.) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  สาขาวิชาการผังเมือง (วท.บ.) วิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาพม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะสังคมศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว (คู่ขนาน) วิทยาลัยนานาชาติ  สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา  สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา  สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา  สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา  สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (รูปแบบที่ 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (รูปแบบที่ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (รูปแบบที่ 3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (เนื้อหาการจัดการการท่องเที่ยว) วิทยาลัยนานาชาติ  สาขาวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยนานาชาติ  กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (รูปแบบที่1) คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (รูปแบบที่2) คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (รูปแบบที่3)  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเวียดนาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว   โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (รูปแบบที่1)  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (รูปแบบที่2) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (รูปแบบที่3)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง คณะพลศึกษา สาขาวิชานันทนาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รูปแบบที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รูปแบบที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รูปแบบที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษาและวรรณคดีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาการจัดการสารสนเทศ คณะการบริการและการท่องเที่ยว ภูเก็ต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการการบริการ  คณะการบริการและการท่องเที่ยว ภูเก็ต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต สาขาวิเทศธุรกิจ (จีน) คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาจีนศึกษา คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาไทยศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี สาขานิเทศศาสตร์ (รูปแบบที่1) คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี สาขานิเทศศาสตร์ (รูปแบบที่2) คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี สาขานิเทศศาสตร์ (รูปแบบที่3) คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ (รูปแบบที่1) คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ (รูปแบบที่2) คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ (รูปแบบที่3) คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ (รูปแบบที่2) คณะรัฐศาสตร์ ปัตตานี สาขาการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี คณะรัฐศาสตร์ ปัตตานี สาขาการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ คณะรัฐศาสตร์ ปัตตานี สาขาการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลือกสอบวิชาภาษาจีน คณะรัฐศาสตร์ ปัตตานี สาขาการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาชุมชนศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) รูปแบบที่1 คณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) รูปแบบที่2 คณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) รูปแบบที่3 คณะบริหารศาสตร์ สาขาเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ.ปราจีนบุรี) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
กลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม