กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
รู้ทัน Admission

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดในการสอบแอดมิชชั่นประจำปี 2552

MIN-MAX คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา 2552

1. คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา 2552 แยกตามมหาวิทยาลัย
ใส่ Link ที่ชื่อหัวข้อ” ค้นหาแบบแยกตามมหาลัย” ค่ะ : http://admission.cuas.or.th/mxmn52u/index.html
2. คะแนน MIN_MAX52 + จำนวนสมัคร-รับ-ผ่าน แยกตามสาขาวิชา-คณะ-สถาบัน ปี52
http://kucitypic.kasetsart.org/kucity.com7/kucity7_ent52_min_max/MIN_MAX52.htm
3. คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา 2552 แยกตามมหาวิทยาลัย ( แบบ Excel ทุกมหาลัย )
http://kucitypic.kasetsart.org/kucity.com7/kucity7_ent52_min_max/MIN_MAX52.xls

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดในการสอบแอดมิชชั่นประจำปี 2552


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ สูงสุด 8,307.05 ต่ำสุด 7,513.55
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 7,938.70-7,041.45
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 7,796.00-6,996.75
คณะสัตว์แพทยศาสตร์ 7,955.05-6,636.45
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 7,171.75-6,453.05
สาขาวิชากายภาพบำบัด 6,994.70-6,231.70
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 7,211.45-6,388.70
คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 6,888.35-6,053.65
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8,284.25-6,209.50
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7,049.35-6,311.60
สาขาวิชาเคมี 8,707.40-6,399.60
สาขาวิชาฟิสิกส์ 8,326.65-5,986.85
สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 8,270.10-6,416.15
สาขาวิชาธรณีวิทยา 7,726.90-6,273.90
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6,552.75-5,986.35
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 6,403.10-5,900.65
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 7,154.25-5,998.75
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ 6,412.15-5,879.35
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 7,121.25-6,487.85
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 8,770.80-6,765.30
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8,480.70-7,349.00
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 7,004.50-6,467.20
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 6,886.20 -6,452.70
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ 6,870.00 -6,646.70
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 7,995.00-6,927.50
สาขาวิชาการออกแบบ อุตสาหกรรม 8,009.25-6,633.75
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 7,388.625-6,603.75
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 7,526.00-6,817.75
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 6,835.00-6,144.25
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 8,221.00-6,884.25
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 7,802.25-6,519.75
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต 7,987.40-6,313.00
คณะเศรษฐศาสตร์ 8,196.50-6,559.50
คณะจิตวิทยา
(รูปแบบที่ 1) 6,916.75-6,154.45
(รูปแบบที่ 2) 6,684.50-6,251.00
(รูปแบบที่ 3) 8,155.00-7,161.50
คณะครุศาสตร์
(รูปแบบที่ 1) 7,483.50-6,272.50
เลือกสอบวิชาภาษาไทย 2 (รูปแบบที่ 2) 7,730.50-6,532.00
เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 7,800.50-6,543.50
เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 2) 6,931.00-6,585.00
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,274.00-6,586.00
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 7,120.50-6,853.50
เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 6,626.00-6,541.00
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 1) 6,270.20-6,149.70
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 2) 6,458.00-6,078.50
สาขาวิชาศิลปศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาไทย 2 (รูปแบบที่ 2) 7,039.00-6,143.50
เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 6,726.00-6,263.00
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (รูปแบบที่ 1) 7,183.30-6,458.80 (รูปแบบที่ 2) 6,712.50-6,257.50
คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,557.50-6,653.750
เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,147.450-6,518.80
สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 8,160.00-7,198.75
เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,667.50-7,234.95
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 8,563.75-7,348.75
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 8,582.50-7,368.75
เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 8,841.25-7,347.50
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 8,381.25-7,378.75
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 8,585.00-7,660.00
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง
เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 7,434.250-6,983.50
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 7,489.25-7,016.00
เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,665.00-7,113.25
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,557.00 -6,994.50
เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 7,573.50-7,050.25
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,027.25-7,027.25
เลือกสอบวิชาภาษาจีน(รูปแบบที่ 2) 7,498.50-7,364.00
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 7,123.50-7,123.50
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 7,196.00-6,735.00
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 7,704.75-6,886.00
เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,339.00-6,769.50
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,505.25-6,828.25
เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 6,985.00-6,732.75
เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 6,845.75-6,845.75
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 6,983.00-6,983.00
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,815.375-7,225.75
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 8,211.75-7,340.50
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 7,811.75-7,735.625
เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,882.875-7,531.00
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,835.875-7,294.00
เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 7,635.75-7,299.75
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,617.25-7,617.25
เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 7,510.375-7,510.375
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 6,612.250-6,205.50
คณะนิติศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ (2) 8,273.00-6,907.00
สอบวิชาวิทยาศาสตร์ (2) 8,354.50-6,941.75
สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 8,924.00-6,879.50
สอบวิชาภาษาเยอรมัน 7,983.00-7,070.00
สอบวิชาภาษาจีน 8,576.00-7,274.00
สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 8,603.25-7,445.50
คณะนิเทศศาสตร์
(รูปแบบที่ 1) 8,435.75-7,471.50
(รูปแบบที่ 2) 8,754.50-7,438.25
(รูปแบบที่ 3) 7,987.50-7,506.25
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 7,036.50-6,011.50
สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 7,968.75-6,777.50
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(รูปแบบที่ 1) 6,755.75-5,617.80
(รูปแบบที่ 2) 7,007.50-5,960.50

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
สอบวิชาคณิตศาสตร์ (2) 7,618.00-6,849.250
สอบวิชาวิทยาศาสตร์ (2) 7,370.70-6,793.55
สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 8,848.00-6,737.00
สอบวิชาภาษาเยอรมัน 8,261.50-6,448.00
สอบวิชาภาษาจีน 7,763.25-7,076.50
สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 7,487.00-7,063.50
คณะนิติศาสตร์ (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง)
สอบวิชาคณิตศาสตร์ (2) 6,194.25-5,725.25
สอบวิชาวิทยาศาสตร์ (2) 6,720.70-5,701.50
สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,397.75-5,249.50
สอบวิชาภาษาเยอรมัน 6,112.50-5,569.50
สอบวิชาภาษาจีน 6,165.50-5,172.75
สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,721.25-5,232.00
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 7,170.00-6,729.25
บัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) ฯลฯ 7,452.50-6,752.25
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 7,008.25-6,385.75
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฯลฯ 7,420.00-6,526.50
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 7,239.75-6,792.00
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,356.25 -6,891.00
เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 7,276.25-6,814.00
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 7,178.25-6,751.25
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 7,028.75-7,028.75
เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,103.50-6,978.25
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 6,755.00-6,755.00
เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 7,195.25-6,730.50
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 7,314.00-7,314.00
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,552.25-6,874.75
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 7,204.375-6,908.25
เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 6,936.25-6,936.25
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 6,945.250 -6,876.875
เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 7,410.50-6,966.00
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 7,072.125-7,072.125
คณะเศรษฐศาสตร์ 7,922.25-6,300.75
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (2) 6,783.75-6,364.375
เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (2) 6,913.75-6,353.075
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,781.875-6,357.50
เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,749.375-6,380.625
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,767.50-6,358.75
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา ฯลฯ
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 8,005.00-6,443.75
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 7,287.50-6,572.50
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 1) 6,873.75 -6,873.75
สาขาวิชาจิตวิทยา ฯลฯ
เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,650.00-6,447.50
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,330.00-6,442.500
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 6,755.25-6,755.25
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2) 6,471.25-6,471.25
เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 7,089.50-6,475.00
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 7,280.75-6,545.50
เลือกสอบภาษาอังกฤษ (2) 8,113.75-7,383.75
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 6,345.00-5,751.00
สาขาวิชาจิตวิทยา
เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (2) 6,672.25-6,100.00
เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (2) 6,844.70-6,072.45
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (2) 6,322.50-6,322.50
เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (2) 6,392.55-5,887.45
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,411.25-5,881.25
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 6,327.50-6,327.50
เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,392.50 -5,723.75
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,478.75-5,763.75
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (2) 6,502.50-6,163.75
เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (2) 6,742.55-5,677.50
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 7,106.25 -6,428.75
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 6,731.25-6,731.25
เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,726.25-6,478.75
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 7,953.75-6,376.25
สาขาวิชาปรัชญา
เลือกสอบภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 7,545.00-6,216.25
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,226.25-6,210.00
เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 7,173.75-6,336.25
สาขาวิชาภาษาไทย
เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (2) 6,755.05-6,257.55
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,592.50-6,328.75
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 6,547.50-6,182.50
เลือกสอบวิชาภาษาจีน 7,027.50-6,222.50
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,636.250-6,248.75
สาขาวิชารัสเซีย
เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (2) 6,931.25-6,531.25
เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (2) 8,526.30-6,406.20
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 7,665.00-6,497.50
เลือกสอบวิชาภาษาจีน 7,066.25-7,066.25
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 7,175.00-6,312.50
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 8,346.250-7,337.50
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 7,353.750-6,143.75
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
(รูปแบบที่ 1) 8,169.50-7,131.25
(รูปแบบที่ 2) 8,143.75-7,003.25
(รูปแบบที่ 3) 7,779.25-7,200.50
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 7,189.50-6,524.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม 5,932.65-5,287.10
สาขาวิชาเทคโนโลยีชนบท 5,602.10-5,023.40
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5,628.75-4,933.25
สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6,145.35-5,623.10
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6,146.250-5,427.50
สาขาวิชาสถิติ 6,283.90-5,395.75
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6,437.10-5,772.40
สาขาวิชาเคมี 6,323.65-5,799.10
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 6,285.10-5,169.50
สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 5,487.25-5,092.50
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 6,177.65-5,624.65
สาขาวิชาฟิสิกส์ 5,955.40-5,190.25
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5,555.40-5,059.15
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 7,023.15-5,390.65
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ฯลฯ 6,708.80-5,534.00
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 6,223.30-5,368.30
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) 6,244.20-6,244.20
คณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 6,497.45-6,132.80
คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 6,561.30-6,227.00
สาขาวิชากายภาพบำบัด 6,425.30-5,988.30
คณะทันตแพทยศาสตร์ 7,477.30-7,266.950
คณะพยาบาลศาสตร์ 6,165.500-5,721.75
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 6,122.25 -3,632.75
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง)
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 4,360.50 -3,189.75
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วท.บ.) 7,251.50-6,530.50
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 6,452.625-5,866.125
สาขาวิชาการผังเมือง 7,060.00-6,354.50
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 6,120.625- 5,623.00
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6,064.70-5,615.95


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 6,239.30-3,808.80 ส
าขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร ฯลฯ 8,268.00-3,799.20
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 6,051.35-3,623.15
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ฯลฯ
(รูปแบบที่ 1) 6,157.60-3,848.50
(รูปแบบที่ 2) 6,567.00-3,948.00


วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง 6,452.00-4,937.50


มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สาขาวิชากายอุปกรณ์ 6,697.20-5,918.45
สาขา วิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 6,893.80-6,326.80
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 6,602.05-5,833.20
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สาขา วิชาพยาบาลศาสตร์ 6,938.45-5,879.95
สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 6,873.55-6,205.05
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 7,495.25-6,979.45
คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 7,906.20-7,403.95
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 7,612.35-6,077.60
(วิทยาเขตกาญจนบุรี) เทคโนโลยีการอาหาร 5,776.35-5,439.25
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 5,201.00-4,556.00
วิทยาศาสตร์การเกษตร 5,065.25-4,643.40
ธรณีศาสตร์ 6,405.40-5,261.15
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 6,265.75-5,048.35
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 7,017.55-6,388.95
สาขาวิชารังสีเทคนิค 6,556.20-6,231.30
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 6,483.20-5,810.05
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6,414.55-5,691.30
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 6,890.55-5,978.20
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 8,591.20-5,448.00
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 6,169.80-5,582.00
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 6,567.80-6,138.00
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า + ไฟฟ้าสื่อสาร 6,641.30-5,652.70
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7,159.50-6,097.50
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5,829.00-5,299.70
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 8,177.50-6,641.50
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 6,393.00-5,519.90
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 6,907.50-6,504.20
คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์
สาขาวิชากายภาพบำบัด 7,180.00-6,216.30
สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 6,146.50-5,853.95
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8,077.50-6,741.25
สาขาวิชาภาษาไทย 7,323.75-6,217.50


วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 5,974.25-5,191.70
สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา 5,939.00-4,991.50


วิทยาลัยศาสนศึกษา
สาขาวิชาศาสนศึกษา 6,010.00-4,927.50


วิทยาลัยการจัดการ (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
สาขาวิชาการจัดการ 5,598.00-4,860.50

วิทยาลัยการจัดการ
สาขาวิชาบัญชี 6,300.50-6,013.25


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์ (6 ปี) 6,976.00-6,651.95
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (6 ปี) 7,220.75-6,803.95
คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชากายภาพบำบัด 6,370.05-5,858.30
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 5,982.20-5,684.05
คณะทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (6 ปี) 7,399.20-7,285.80
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 6,609.80-5,901.70
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5,532.30-3,152.70
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 5,995.00-5,018.80
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 5,571.80-5,057.70
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5,709.70-4,998.70
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 5,520.70-5,020.80
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5,438.20-3,585.80
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 6,155.50-4,060.80
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5,798.75 -5,352.60
สาขาวิชาสถิติ 5,726.35-5,177.25
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5,863.90-5,407.25
สาขาวิชาฟิสิกส์ 5,364.75-4,804.60
สาขาวิชาชีววิทยา 6,006.35-5,225.85
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5,981.35-5,366.50
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 6,019.90-5,545.10
สาขาวิชาเคมี 5,940.15-5,514.40
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 5,892.15-5,082.15
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 5,452.50-4,870.00
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี) 6,531.00-6,164.50
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี) 6,200.70-5,919.00
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี (กศ.บ. 5 ปี) 6,347.70-5,898.30
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ (กศ.บ. 5 ปี) 6,162.80-5,636.70
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไป (กศ.บ. 5 ปี) 6,240.00-5,689.80
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 6,199.50-5,499.00
สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว (กศ.บ. 5 ปี) 6,231.50-5,451.00
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 6,874.75-6,457.00
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ 6,283.50-5,782.25
สาขาวิชาภาษาจีน 7,521.50-6,264.75
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 7,105.00-6,120.00
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
เลือกสอบวิชาภาษาไทย (2) 7,237.50-6,456.25
เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา (2) 6,570.00-6,486.25
เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ (2) 7,083.75-6,467.50
เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,573.75-6,515.00
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,357.50-5,940.00
เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,516.25-5,875.00
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,813.75-5,893.75
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7,431.25-6,308.75
สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 5,486.25-5,470.00
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 5,871.25-5,810.00
เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 5,508.75-5,491.25
เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,478.75-5,398.75
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,316.25-5,380.00
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,526.25-5,487.50
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
เลือกสอบวิชาภาษาไทย (2) 6,681.25-5,355.00
เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา (2) 6,068.75-5,355.00
สาขาวิชาจิตวิทยา 6,930.50-6,360.00
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ. 5 ปี) 6,672.00-5,985.00
สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี)
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,141.50-5,703.50
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 6,133.50-6,133.50
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 6,107.00-5,917.50
เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 5,757.50-5,757.50
เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,017.00-5,719.50
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,120.00-5,711.50
คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 6,560.00-5,751.25
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง 6,494.50-5,794.50
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 5,642.95-4,848.50
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 1) 6,749.12-6,218.625
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 6,357.00-6,357.00
เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 6,223.00-6,223.00
เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 6,637.87-6,241.75
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง)
เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 6,526.75-6,187.00
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 6,384.75-6,384.75
เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 6,319.00-6,319.00
เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 6,336.75-6,191.75
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 5,981.25-5,036.25
สาขาวิชาการตลาด 5,829.00-5,586.25
สาขาวิชาการบัญชี 6,310.25-5,944.75
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 6,002.00-5,781.25
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 6,309.75-5,623.00
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 6,150.75-5,462.00
สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 6,390.00-5,864.50
คณะพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 5,259.70-4,894.30
สาขาวิชานันทนาการ 6,358.00-4,913.50
สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ. 5 ปี ระบบเอกโท) 5,716.50-4,988.50
สาขาวิชาสุขศึกษา 5,985.00-4,877.00
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา ทัศนศิลปศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 5,435.00-4,216.00
สาขาวิชาเซรามิกส์ 5,351.25-4,559.25
สาขาวิชาศิลปะ จินตทัศน์ 5,936.75-4,690.50

 


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม