กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
รู้ทัน Admission

องค์ประกอบ-ค่าน้ำหนัก Admissions
แต่ละกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2553

สรุปองค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2553 ประกอบด้วย 9 กลุ่มสาขาวิชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.1 เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา และสุขศึกษา GPAX 20% O-NET 30% GAT 20% PAT P2 30% รวม 100%
1.2 ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ GPAX 20% O-NET 30% GAT 30% PAT P2 30% รวม 100%
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
2.1 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ GPAX  20% O-NET  30% GAT  10% PAT P1 10% P2 30% รวม 100%
กลุ่มที่ 3 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ GPAX  20% O-NET  30% GAT  15%PAT P2 15% P3 20% รวม 100%
กลุ่มที่ 4. กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ GPAX  20% O-NET  30% GAT  10%PAT P4 40% รวม 100%
กลุ่มที่ 5. กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร GPAX  20% O-NET  30% GAT  20%PAT P1 10%  P2 20 % รวม 100%
กลุ่มที่ 6. กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม และเศรษฐศาสตร์
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ GPAX  20% O-NET   30% GAT  30%PAT P1 20%รวม 100%
6.2 การท่องเที่ยว และโรงแรม
6.2.1 รูปแบบที่ 1 GPAX  20% O-NET   30% GAT  50% PAT - รวม 100%
6.2.2 รูปแบบที่ 2   GPAX  20% O-NET   30% GAT  40% PAT P7 10% รวม 100%
กลุ่มที่ 7. กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ GPAX  20% O-NET   30% GAT  20%PAT P5 30% รวม 100%
กลุ่มที่ 8. กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ วิจิต รศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ GPAX 20% O-NET   30% GAT  10% PAT P6 40% รวม 100%
กลุ่มที่ 9. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รูปแบบที่ 1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์ GPAX  20% O-NET   30% GAT  40%PAT P1 10%รวม 100%
รูปแบบที่ 2 พื้นฐานศิลปศาสตร์
2.1 รูปแบบที่ 1 GPAX  20% O-NET   30% GAT  50%PAT - รวม 100%
2.2 รูปแบบที่ 2 GPAX  20% O-NET   30% GAT  40% PAT P7 10% - รวม 100%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 13  เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 5451-2, 0 2610 5432-34 โทรสาร 0 2354 5598, 0 2354 5624 Contact Center : 0 2576 5555 หรือ 0 2576 5777


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม