กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
รู้ทัน Admission

แนวปฏิบัติรับ นร.ปวช. ปวส. ปทส.
ประจำปีการศึกษา 2553

ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามในประกาศกำหนด นโยบาย และแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียนนักศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั่วประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2553 ในสังกัด 415 แห่ง จำแนกเป็นระดับ ปวช.1 จำนวน 220,000 คน ระดับปวส.1 จำนวน 120,300 คน และระดับ ปทส.1,520 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1รับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2553 สอบคัดเลือกวันที่ 21 มีนาคม 2553 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 24 มีนาคม 2553 และมอบตัว วันที่ 4 เมษายน 2553
ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1รับนักเรียนที่จบชั้น ปวช.3 หรือ ม.6 และระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ชั้นปีที่1 รับนักศึกษาที่จบชั้น ปวส.2 หรือ ม.6 นั้น ให้คณะกรรมการรับนักเรียนนักศึกษาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง กำหนดวัน เวลา การรับนักเรียนตามความเหมาะสม
คณะกรรมการรับนักเรียน นักศึกษา ให้แต่งตั้งจากผู้บริหารหรือผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่ปรึกษา จะทำหน้าที่กำหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติ วิธีการสอบคัดเลือก เพื่อให้การรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค โดยคำนึงถึงการสร้างโอกาสการเข้าถึงของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการด้วย ทั้งนี้ให้มีการประสานความร่วมมือในการรับนักเรียน นักศึกษา ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของ หน่วยงานอื่น ๆ ด้วย
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยด้วยว่า ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ) ปีงบประมาณ 2553 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.ทุกชั้นปี เป็นค่าหนังสือ 1,061.0170 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์ 244.0339 ล้านบาท ค่าเครื่องแบบนักศึกษา 468 ล้านบาท ค่าพัฒนากิจกรรม 503.9831 ล้านบาท และค่าจัดการเรียนการสอน 3204.5852 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,418.6192 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้การจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการเรียนอาชีวศึกษาได้มากขึ้น


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม