กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
รู้ทัน Admission
คะแนนสูง-ต่ำแอดมิสชั่นส์"53 "ทักษิณ-สุรนารี-บูรพา-มหาสารคาม-นเรศวร"


มหาวิทยาลัยทักษิณ


"คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ" สาขาเศรษฐศาสตร์ 9,748.90-16,273.30 สาขาการบัญชี 11,734.75-16,135.80 สาขาบริหารธุรกิจ-การตลาด 8,485.00-14,127.90 สาขาบริหารธุรกิจ-การประกอบการและการจัดการ 8,251.70-14,062.50 สาขาบริหารธุรกิจ-การจัดการการค้าปลีก 8,559.15-12,169.60 "คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน" สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 8,671.15-12,991.05 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 8,477.75-14,174.20

"คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" สาขาภาษาไทย 11,167.95-15,066.35 สาขาภาษาจีน 9,877.50-16,306.25 ภาษาญี่ปุ่น 7,876.25-16,346.75 ภาษามลายู 7,292.00-8,797.50 สาขาภาษาอังกฤษ 12,995.25-18,637.90 สาขาการพัฒนาชุมชน 9,390.25-13,676.7 สาขาประวัติศาสตร์ 8,305.80-15,843.95 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 10,506.45-15,335.85 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 7,735.60-16,820.10 สาขาภูมิศาสตร์ 8,967.90-12,615.75 สาขาการปกครองท้องถิ่น 10,304.80-16,320.20

"คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา" สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 12,684.55-15,971.75 สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 9,406.25-14,243.15 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 9,460.65-13,202.85 "คณะนิติศาสตร์" พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 10,608.80-16,999.10 พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 10,575.65-17,440.00

"คณะศึกษาศาสตร์" สาขาวิชาการศึกษา-การศึกษาปฐมวัย 13,456.70-16,993.20 สาขาวิชาการศึกษา-พลศึกษา 11,347.40-15,450.65 สาขาวิชาการศึกษา-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 13,520.50-16,864.45 สาขาวิชาการศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว 13,341.85-17,920.45 สาขาวิชาการศึกษา-การวัดผลและประเมินทางการศึกษา 13,113.10-16,393.75 สาขาวิชาการศึกษา-คณิตศาสตร์ 17,614.70-18,607.90 สาขาวิชาการศึกษา-วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 17,201.50-18,582.70 สาขาวิชาการศึกษา-วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 15,154.70-18,822.85 สาขาวิชาการศึกษา-วิทยาศาสตร์-เคมี 15,822.35-19,133.60 สาขาวิชาการศึกษา-ภาษาอังกฤษ 17,599.85-18,735.70 สาขาวิชาการศึกษา-สังคมศึกษา 15,367.65-17,642.90 สาขาวิชาการศึกษา-ภาษาไทย 16,018.15-19,479.65

"คณะวิทยาศาสตร์" สาขาชีววิทยา 8,873.55-14,308.70 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8,408.35-12,729.95 สาขาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 9,276.85-12,098.60 สาขาเคมี 10,198.45-14,077.30 สาขาเคมีอุตสาหกรรม 9,525.80-13,439.90 สาขาฟิสิกส์ 8,107.95-13,089.30 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 11,268.25-11,268.25 สาขาวิชาสถิติ 9,397.95-12,703.55 สาขาคณิตศาสตร์ 9,510.00-13,646.25 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7,529.60-13,667.30 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9,382.35-13,321.05

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

"สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์" (คอมพิวเตอร์ เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา ยานยนต์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม ฯลฯ) 8,723.85-18,615.65 "สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร" สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 8,861.95-14,624.35 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 8,673.90-15,116.45 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 10,728.40-17,158.45 "สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม" สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 9,385.60-14,645.60 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 13,473.10-16,996.75

"สำนักวิชาแพทยศาสตร์" ประเภทวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 14,885.95-16,361.80 "สำนักวิชาวิทยาศาสตร์" สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 8,788.00-14,485.70

มหาวิทยาลัยบูรพา

"คณะพยาบาลศาสตร์" สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 17,172.30-18,645.20 "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ 13,110.20-16,941.05 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา วิชาเอกการจัดการสารสนเทศ 15,330.50-18,140.35 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา วิชาเอกบรรณาธิการศึกษา 7,681.25-17,690.45 สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาจีน 15,761.50-18,056.60 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 16,820.55-19,964.40 สาขาวิชาภาษาเกาหลี 17,999.35-20,292.00 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 15,864.70-18,884.10 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 7,822.25-20,431.50 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (ภาคพิเศษ) 8,459.05-15,431.35 สาขาวิชาภาษาไทย 16,482.35-18,373.30

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 15,585.15-20,182.10 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 9,702.70-17,797.95 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 18,686.00-22,733.95 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 15,463.90-18,251.80 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 14,505.15-17,337.05 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 14,402.85-19,272.45 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 11,404.15-13,736.60 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 (ภาคพิเศษ) 10,677.95-17,563.70 สาขาวิชาจิตวิทยา 17,479.95-19,638.40 สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคพิเศษ) 7,972.95-17,476.50

"คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์" สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 11,976.85-17,620.30 "คณะการจัดการและการท่องเที่ยว" สาขาวิชาการบัญชี 16,906.35-19,079.10 สาขาวิชาการตลาด 14,595.75-17,166.30 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 14,633.70-17,731.25 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 13,688.15-15,894.10 สาขาวิชาการจัดการ 14,054.45-17,624.00 สาขาวิชาการเงิน 14,866.85-16,961.25 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 17,554.10-20,026.35 "คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์" สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 17,092.70-19,023.75 สาขาวิชานิติศาสตร์ 18,265.05-20,333.05 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 17,064.80-19,969.65

"คณะวิทยาศาสตร์" สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12,544.05-14,856.40 สาขาวิชาสถิติ 11,432.10-14,762.70 สาขาวิชาเคมี 12,827.55-16,419.40 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 12,427.35-15,313.10 สาขาวิชาชีววิทยา 13,149.35-15,886.25 สาขาวิชาฟิสิกส์ 11,493.70-15,132.35 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 10,276.30-14,499.30 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 13,446.45-14,897.65 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 11,976.90-15,823.45 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 13,486.95-20,568.55 สาขาวิชาชีวเคมี 10,681.05-15,840.05

"คณะวิทยาการสารสนเทศ" สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12,421.90-15,692.05 "คณะวิศวกรรมศาสตร์" 12,797.50-17,180.60 "คณะสาธารณสุขศาสตร์" สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 15,288.50-17,376.70 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 15,333.90-16,749.15 สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 14,441.15-16,781.90

"คณะศิลปกรรมศาสตร์" สาขาวิชาจิตรกรรม 14,108.55-16,421.90 สาขาวิชาภาพพิมพ์ 13,665.45-15,680.20 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก) 14,859.40-16,988.50 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (วิชาเอกออกแบบเรขศิลป์) 14,410.60-17,026.85 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย) 15,006.00-17,310.50 สาขาวิชาเซรามิกส์ 13,177.10-15,803.75 สาขาวิชาดนตรีและการแสดง (วิชาเอกดนตรีไทย) 11,134.20-13,518.30 สาขาวิชาดนตรีและการแสดง (วิชาเอกดนตรีสากล) 13,116.75-16,070.65 สาขาวิชาดนตรีและการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์ไทยและการกำกับลีลา) 11,138.25-14,184.65 สาขาวิชาดนตรีและการแสดง (วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง) 13,945.40-16,683.80 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 14,087.80-16,832.05

"คณะศึกษาศาสตร์" สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 18,924.95-19,551.40 สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตร 5 ปี) 18,438.10-19,184.40 สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) 18,774.40-19,443.15 สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) 18,045.25-18,906.25 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) 18,098.95-19,252.85 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) 17,605.20-19,331.90 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (หลักสูตร 5 ปี) 17,697.70-18,699.10 สาขาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 17,040.60-19,229.40 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร 5 ปี) 18,781.80-19,338.60 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (หลักสูตร 5 ปี) 17,011.40-18,615.85 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) (หลักสูตร 5 ปี) 16,572.95-18,350.95 สาขาวิชาการสอนศิลปะ (หลักสูตร 5 ปี) 16,295.70-18,060.20 สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 15,896.85-17,631.70

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 16,994.35-18,617.50 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) [โครงการผลิตครูนานาชาติ (หลักสูตร 2 ปริญญา)] 12,070.65-17,173.05 สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตร 5 ปี) [โครงการผลิตครูนานาชาติ (หลักสูตร 2 ปริญญา)] 15,262.00-18,888.80 สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) [โครงการผลิตครูนานาชาติ (หลักสูตร 2 ปริญญา)] 14,398.20-18,766.35 สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) [โครงการผลิตครูนานาชาติ (หลักสูตร 2 ปริญญา)] 11,583.00-18,024.05 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) [โครงการผลิตครูนานาชาติ (หลักสูตร 2 ปริญญา)] 16,498.50-19,005.40

"คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา" สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 11,996.20-15,464.40 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 11,634.60-17,457.25 สาขาการออกกำลังกายและกีฬาศึกษา 7,827.35-13,029.45

"คณะโลจิสติกส์" สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 14,180.00-16,415.35 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (รูปแบบที่ 1) 14,780.45-17,134.55 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (รูปแบบที่ 2) 17,812.95-18,397.50 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (รูปแบบที่ 1) 14,336.65-17,025.70 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (รูปแบบที่ 2) 17,346.20-19,154.35 "คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร" สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 16,671.35-18,223.55 "วิทยาลัยนานาชาติ" สาขาวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 10,386.45-17,162.95 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 7,560.75-17,115.00 "คณะสหเวชศาสตร์" สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 14,681.10-17,362.65

"คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์" สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตจันทบุรี) 9,112.75-13,670.45 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เน้นด้านพืช) (วิทยาเขตจันทบุรี) 9,907.50-14,844.85 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (รูปแบบที่ 1) (วิทยาเขตจันทบุรี) 9,712.00-12,248.35 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (รูปแบบที่ 2) (วิทยาเขตจันทบุรี) 8,556.45-13,024.25 กลุ่มบริหารธุรกิจ (การตลาด การจัดการ การเงิน ฯลฯ) (วิทยาเขตจันทบุรี) 9,126.25-15,293.60

"คณะเทคโนโลยีทางทะเล" สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี) 8,441.15-14,777.85 "คณะอัญมณี" สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (วิทยาเขตจันทบุรี) 9,451.65-13,573.70 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (วิทยาเขตจันทบุรี) 7,813.35-16,651.40 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (วิทยาเขตจันทบุรี) 6,639.35-15,958.70 "คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์" สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาเขตสระแก้ว) 9,544.00-14,140.45 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (วิทยาเขตสระแก้ว) 7,436.00-15,549.25 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (วิทยาเขตสระแก้ว) 8,758.15-15,271.65 "คณะเทคโนโลยีการเกษตร" สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว) 9,830.00-12,170.50

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

"คณะแพทยศาสตร์" สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) 15,430.55-18,003.50 "คณะเภสัชศาสตร์" สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) 18,193.75-20,392.65 "คณะพยาบาลศาสตร์" สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 17,243.10-18,259.85 "คณะสาธารณสุขศาสตร์" สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 15,227.10-16,711.15 สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร (วท.บ.) 12,937.50-15,211.45 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (วท.บ.) 13,257.50-15,427.10

"คณะวิทยาศาสตร์" สาขาวิชาเคมี 12,294.10-16,011.65 สาขาวิชาชีววิทยา 13,578.45-15,373.15 สาขาวิชาฟิสิกส์ 12,161.50-15,019.55 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน) 11,055.60-13,512.55 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (อิเล็กทรอนิกส์) 9,934.15-13,584.45 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13,827.75-15,212.15 สาขาวิชาสถิติ 10,058.45-13,790.40 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 11,394.55-14,389.80

"คณะเทคโนโลยี" สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 11,457.70-14,976.40 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.บ.) 8,974.35-14,254.85 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 8,048.00-13,579.60 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 8,828.25-15,000.10 สาขาวิชานวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ 10,591.20-11,038.75 "คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์" สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 17,167.10-18,724.30 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 10,899.50-15,758.35 สาขาวิชาประมง 8,455.45-13,562.95

"คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์" สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 8,407.50-13,867.45 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 9,407.55-13,603.70 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 8,536.65-13,611.55 "คณะวิทยาการสารสนเทศ" สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 10,846.15-18,817.85 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) 9,038.95-14,069.10 สาขาวิชาสื่อนฤมิต (รูปแบบที่ 1) (วท.บ.) 8,582.70-16,267.35 สาขาวิชาสื่อนฤมิต (รูปแบบที่ 2) (วท.บ.) 10,342.45-12,294.35 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 11,007.05-14,614.20 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (วท.บ.) 9,514.80-13,223.20 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 10,327.75-16,704.10

"คณะวิศวกรรมศาสตร์" สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 9,208.55-15,086.45 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ 10,427.25-14,958.50 "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์" สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 14,026.40-18,609.80 "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์" สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน (หลักสูตร 5 ปี) 8,076.80-14,435.60 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) 12,901.25-16,976.80 สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (ศป.บ.) 10,287.50-19,312.80

"คณะการบัญชีและการจัดการ" สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 11,584.35-17,358.40 สาขาวิชาการตลาด 7,829.15-15,500.20 สาขาวิชาการจัดการ 7,640.20-15,903.40 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7,549.75-15,352.75 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 9,778.35-14,774.15 สาขาวิชาการบริหารการเงิน 9,549.75-16,361.70 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 7,616.85-14,170.80 สาขาวิชาการจัดการประกอบการ 8,013.75-13,511.75 สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 9,140.20-13,334.65 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 8,042.30-13,771.70 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ศ.บ.) 8,797.85- 15,144.15 "คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม" สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 6,530.65-18,722.15 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 8,373.15-18,305.05

"คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" สาขาวิชาภาษาไทย 13,574.10-17,459.55 สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 8,798.35-15,094.75 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 17,107.20-19,963.30 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 11,303.95-18,434.20 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 8,860.60-17,907.25 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 9,342.55-13,350.95 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 8,956.25-16,481.50 สาขาวิชาภาษาจีน 10,782.95-16,776.00 สาขาวิชาภาษาเกาหลี 8,022.00-16,564.50 สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 12,526.45-15,501.10 สาขาวิชาภาษาลาว 8,190.20-8,190.20 สาขาวิชาภาษาเขมร 9,446.25-9,446.25 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 8,832.90-16,823.45 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 11,008.95-17,591.10 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 10,299.55-10,299.55 สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร (วท.บ.) 8,165.50-16,082.90

"วิทยาลัยการเมืองการปกครอง" สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 11,072.10-18,175.10 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ 7,600.85-17,202.40 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 8,767.70-16,769.80 สาขาวิชานิติศาสตร์ 12,774.60-18,381.00 สาขาวิชา น.บ.นิติศาสตร์ และ ศศ.บ.สิทธิมนุษยชนศึกษา (หลักสูตรคู่ขนาน 5 ปี) 8,696.00-17,294.60

"คณะศึกษาศาสตร์" สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) 18,655.55-19,354.80 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 18,871.85-19,537.10 สาขาวิชาสังคมคึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 17,550.75-18,487.40 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 18,616.40-19,744.00 สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) 17,729.45-18,290.90 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 16,747.30-18,668.15 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตร 5 ปี) 14,984.70-18,140.00 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (กศ.บ.) 15,746.75-17,726.45 สาขาวิชาจิตวิทยา (วท.บ.) 14,095.40-16,447.70 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 11,480.85-14,073.35

"คณะศิลปกรรมศาสตร์" สาขาวิชาทัศนศิลป์ 12,165.80-15,532.30 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 9,217.30-13,991.15 "วิทยาลัยดุริยางคศิลป์" สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 7,700.60-13,853.00

มหาวิทยาลัยนเรศวร

"คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 8,370.00-14,510.00 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 8,472.35-15,113.50 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ 10,588.35-14,412.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 11,350.20-14,420.00 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12,453.30-14,451.65

"คณะวิทยาศาสตร์" หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13,717.90-18,011.70 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 12,835.65-17,089.75 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 13,567.80-15,977.30 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 10,269.15-15,303.40 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12,519.20-17,594.65 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 12,277.20-15,925.80 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12,627.40-14,906.70 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 9,537.95-14,639.65

"คณะวิศวกรรมศาสตร์" หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 13,344.35-16,406.30 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10,068.80-16,722.85 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 10,312.80-15,844.40 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 10,803.20-15,941.80 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 11,910.00-15,787.45 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 10,777.45-14,053.20 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10,514.90-15,155.85 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 12,031.85-16,850.30

"คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์" หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 16,547.05-18,189.60 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ศป.บ.) 13,769.65-16,713.30 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม (ศป.บ.) 14,042.05-17,822.05 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 13,458.95-14,941.00

"คณะทันตแพทยศาสตร์" หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 21,812.75-22,692.20 "คณะพยาบาลศาสตร์" หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 17,416.00-18,618.65 "คณะเภสัชศาสตร์" หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 19,530.90-20,950.70 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 17,984.10-19,501.90 "คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์" หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 15,851.80-17,671.95 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,321.20-18,230.85

"คณะสหเวชศาสตร์" หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 16,706.25-20,028.75 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 17,818.95-19,047.65 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 17,637.70-19,722.45 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 17,260.15-17,963.25

"คณะสาธารณสุขศาสตร์" หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอนามัยชุมชน) 15,818.20-18,293.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม) 14,595.25-16,563.70 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 14,653.65-16,689.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 15,051.70-17,399.20 "คณะนิติศาสตร์" หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 16,997.65-20,677.45

"คณะมนุษยศาสตร์" หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา 9,639.95-18,021.90 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 16,070.80-19,353.95 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 13,157.30-18,453.80 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 15,898.65-17,754.25 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 10,680.00-17,226.60 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 16,412.15-19,494.65 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 12,647.25-17,846.80

"คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์" หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 11,574.95-17,508.95 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 13,035.35-17,275.90 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 12,498.95-17,136.70 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 14,391.85-18,592.60 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 14,217.50-16,342.75 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14,574.70-16,484.15 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 14,899.00-17,061.30 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต15,294.15-17,922.15 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 12,982.70-17,029.05

"คณะศึกษาศาสตร์" หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 17,640.70-18,802.00 "คณะสังคมศาสตร์" หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 15,819.80-18,713.70 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 16,341.40-19,958.50 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 13,279.70-18,476.90 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 13,159.00-18,025.35 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยสังคม 10,770.05-16,180.35

"วิทยาลัยนานาชาติ" หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 18,811.75-9,295.35 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10,694.75-15,281.45 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 11,131.25-17,849.95

"มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา" สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 9,576.20-13,665.60 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) 9,726.80-14,348.35 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 9,367.90-13,531.15 สาขาวิชาการประมง 10,189.80-13,036.10 สาขาวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม 9,980.30-12,565.00 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 9,191.65-14,345.30 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 9,847.20-14,098.00 สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11,321.05-15,108.75 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12,805.45-18,958.00 สาขาวิชาภาษาไทย 11,565.75-16,650.70 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 8,325.70-13,898.10 สาขาวิชาภาษาจีน 11,103.10-17,007.10 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 10,527.65-14,146.15 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 8,596.00-15,942.40 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11,772.00-15,427.05 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 10,174.00-15,439.55

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 9,367.40-17,640.20 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 7,701.30-16,398.15 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 12,740.05-15,966.25 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 9,035.10-14,702.40 สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 9,011.60-15,039.10 สาขาวิชาพัฒนาสังคม 9,600.80-18,749.35 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 11,675.00-17,408.50 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 13,496.45-17,209.30 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 12,289.45-15,991.10 สาขาวิชาเคมี 12,464.85-14,724.45 สาขาวิชาชีววิทยา 12,829.15-14,786.05 สาขาวิชาฟิสิกส์ 10,941.25-14,161.70 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 11,296.25-13,095.60 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9,977.50-14,586.50 สาขาวิชาสถิติ 9,827.10-12,948.55 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 13,027.75-14,839.30

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 16,253.40-18,212.90 สาขาวิชากายภาพบำบัด 15,137.95-16,886.55 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8,671.05-13,165.05 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 8,480.95-12,784.45 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 9,653.10-13,626.25 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอนามัยชุมชน) 15,068.50-16,484.00 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม) 13,608.70-15,264.90 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11,965.60-15,426.75 หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 13,148.55-16,355.80 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 19,321.75-20,059.95

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 11,411.15-14,732.05 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10,426.25-14,135.95 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 8,944.60-13,720.30 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9,737.70-15,040.15 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10,335.45-13,346.20 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 9,198.70-13,589.00 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (ศป.บ.) 9,472.20-15,271.45 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) 8,399.80-15,478.95 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 16,862.25-17,823.75

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม