กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
รู้ทัน Admission

GAT PAT รอบ 2 เปิดรับสมัครแล้ว !!!!

มาแล้วนะคะ สำหรับกำหนดการดำเนินการจัดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2555 สำหรับการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2555 (สอบเดือนมีนาคม 2555) น้องๆ สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 กุมภาพันธ์ 55 ทางเว็บไซต์ของ สทศ. http://www.niets.or.th

รายละเอียดต่างๆ ของการสอบGAT/PAT ครั้งที่ 2/2555 ดังนี้ค่ะ

- กำหนดการดำเนินการจัดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2555

กิจกรรม
กาหนดวัน
การรับสมัคร:แบ่งผู้สมัครออกเป็น2กลุ่มดังนี้
กลุ่มท่ี 1 ผสู้มัครท่ีประสงคจ์ะสอบทส่ีนามสอบกรุงเทพฯ/สมุทรปราการ/นนทบรุี/ปทุมธานี
1) ลงทะเบียน (ผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน)9 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555
2) สมัครสอบและเลือกจงั หวัด และเขต หรือ อำเภอที่ต้องการสอบ9 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555
3) ชาระเงิน 9 มกราคม – 3 กมุภาพนัธ์ 2555
4) ระบุโรงเรยี นทจ่ี ะเลือกเป็นสนามสอบหลงั การชาระเงิน9 มกราคม – 4 กมุภาพนัธ์ 2555
กลุ่มท่ี 2 ผูส้มัครท่ีประสงค์จะสอบท่สีนามสอบจงัหวัดอื่น
1)ลงทะเบียน(ผู้สมคัรรายใหม่ทีย่ังไม่ได้ลงทะเบียน)9 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555
2) สมัครสอบและเลือกจังหวัด/อำเภอที่จะสอบ9 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555
3) ชำระเงิน 9 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555
4) ตรวจสอบ / แก้ไขข้อมูล จังหวัด/อำเภอที่จะสอบ9 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2555
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผสู้มคัร9 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศเลขท่นีงั่สอบและสถานท่สีอบ
20 กุมภาพันธ์ 2555
พรอ้มพิมพ์บัตรแสดงขอ้มลูเลขที่นั่งสอบและสถานท่สีอบ
กาหนดวนั สอบ
3 – 6 มีนาคม 2555
ประกาศผลสอบ
10 เมษายน 2555

หมายเหตุ.- สทศ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกาหนดการตามความเหมาะสม

ตารางกาหนดการสอบ

วันสอบ
เวลา
รหัส และ ชื่อวิชา
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555
08.30 – 11.30 น.
85 GAT ความถนัดทัว่ ไป
13.00 – 16.00 น.
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วันอาทิตย์ที่4 มีนาคม 2555
08.30 – 11.30 น.
72 PAT 2 ความถนดั ทางวิทยาศาสตร์
13.00 – 16.00 น.
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555
08.30 – 11.30 น.
73 PAT 3 ความถนดั ทางวิศวกรรมศาสตร์
13.00 – 16.00 น.
74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555
08.30 – 11.30 น.
76 PAT 6 ความถนัดทางศลิปกรรมศาสตร์
13.00 – 16.00 น.
77 PAT 7.1 ความถนดั ทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT 7.2 ความถนดั ทางภาษาเยอรมัน
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญปีุ่น
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT 7.6 ความถนดั ทางภาษาบาลี

- กำหนดการสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2555 (สอบวันที่ 3–6 มีนาคม 2555)

รายการ
เปิดระบบ
ปิดระบบ
ลงทะเบียนและสมัครสอบ
9 มกราคม 2555
เวลา 00.00 น.
2 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 23.59 น.
พิมพ์ใบชาระเงิน
9 มกราคม 2555
เวลา 08.00 น.
3 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 20.00 น.
ชาระเงิน
9 มกราคม 2555
เวลาทาการของผู้ให้บริการชาระเงิน
3 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 20.00 น.
เลือกสนามสอบ
(ระบุเขต/อาเภอและจังหวัด)
9 มกราคม 2555 เวลา 00.00 น.
2 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 23.59 น.
เลือกสนามสอบ
(ระบุโรงเรยีนที่เป็นสนามสอบ) เฉพาะผทู้ี่เลือกสนามสอบ กทม. ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ
9 มกราคม 2555 เวลา 08.00 น.
4 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 23.59 น.
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ผู้สมัครสอบ
9 มกราคม 2555 เวลา 00.00 น.
4 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 23.59 น.
ประกาศเลขที่นั่งสอบ พร้อมพิมพ์บัตรแสดงข้อมูล
20 กมุ ภาพันธ์ 2555
6 มีนาคม 2555

ผู้ให้บริการชำระเงินธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา

ขอให้ผู้สมyครสอบทุกคนดาเนินการตามขั้นตอนการสมัครสอบให้ทันตามกาหนดระยะเวลาที่ สทศ. ระบุ

- ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2555 (สอบวันที่ 3–6 มีนาคม 2555)


- ลืมรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เข้าระบบ GAT/PAT ต้องทำอย่างไรต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สทศ.
เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-217-3800 (อัตโนมัติ 100 คู่สาย) โทรสาร 02-219-2996
e-mail : webmaster@niets.or.th


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม