กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2

เจษฎา
คณะวิศวฯ ม.ศิลปากร ปิโตเคมี ใครเรียนอยู่บ้างครับ
คณะวิศวฯ ม.ศิลปากร ปิโตเคมี ใครเรียนอยู่บ้างครับ
น่าเรียนไหมครับ แล้วทำอาชีพแนวไหนครับ
 

สันติ
หลักสูตรสาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสามารถนำความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติ
ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ชนิดใหม่ๆ ได้สามารถออกแบบ
ขยายสเกลการผลิตระดับห้องทดลองไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ หลักสูตรของภาควิชา
วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุได้จัดเตรียมบัณฑิตให้มีพื้นฐานความรู้ในลักษณะเป็นพหุวิทยาการ
ซึ่งทำให้บัณฑิตสามารถออกไปประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขาอาชีพทั้งในอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี และพอลิเมอร์ เช่น ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมผลิตเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตยางสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตเส้นใยและสิ่งทอ ผลิตสีและสารเคลือบผิว ผลิตกาว ตลอดจนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน เป็นต้น นอกจากนี้บัณฑิต
ของภาควิชาฯ ยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูง โดยเฉพาะสาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ หรือศึกษา
ต่อในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพอื่นๆ เช่น สาขาบริหารธุรกิจ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


1. เพื่อจัดเตรียมพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นทั้งในแนวกว้างและแนวลึกให้กับนักศึกษา
ในหลักสูตรอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถใช้สำหรับศึกษาและวิจัยในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไปได้โดยผ่านกระบวนการดังนี้
•จัดให้นักศึกษาได้ศึกษาวิชาพื้นฐานที่จำเป็นทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ และโดยเฉพาะศาสตร์ด้านเคมีสังเคราะห์ กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ และศาสตร์ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของวัสดุเคมี วิชาพื้นฐานเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้การศึกษาตลอดชีวิตสามารถทำได้ง่ายขึ้น และสามารถช่วยในการปรับตัวในเชิงวิชาชีพของบัณฑิตในยุคที่โลกและสังคม
เทคโนโลยีชั้นสูงมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก
•ฝึกให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการทั้งด้านการสังเคราะห์ทาง
เคมีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์การพิสูจน์เอกลักษณ์และทดสอบตัวผลิตภัณฑ์ ตลอดจนได้ฝึกวางแผนการทดลอง ออกแบบทำการทดลองปฏิบัติวิเคราะห์
และประเมินข้อมูลที่ได้จากการทดลองอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
•ฝึกให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้เครื่องมือเชิงวิศวกรรมสมัยใหม่ รวมทั้งเทคนิค
การวิเคราะห์และการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีไปสู่
การปฏิบัติได้จริงโดยนักศึกษาได้รับโอกาสให้ออกแบบการทดลองและออกแบบ
กระบวนการผลิตและ/หรือตัวผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในห้องทดลองและวิจัย
ขณะศึกษา
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และมีความสำนึกต่อสังคมโดยผ่านกระบวนการดังนี้
•นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาวิชาการต่างๆ ในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งวิชาทางด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมทั้งได้รับโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งจัดโดยชมรมต่างๆที่หลากหลายทำให้บัณฑิตของภาควิชาฯเป็นผู้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมกับปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ
แบบโปร่งใสและตรวจสอบได้ว่ามีผลกระทบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติอย่างไร
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะของความเป็นผู้นำโดยผ่านกระบวนการดังนี้
•ผ่านกระบวนการฝึกให้สามารถสื่อความได้ทั้งการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาสากล
•ผ่านกระบวนการฝึกให้ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และสามารถรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันของผู้อื่นได้
•ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะพหุวิทยาการทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการและสิ่งแวดล้อมทำให้เป็นบัณฑิตที่มีมุมมองที่กว้าง
และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นนักวิชาชีพในด้านอุตสาหกรรมดังนี้
•มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณใน วิชาชีพ
•มีความใฝ่รู้และรักที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอขอบเขตของหลักสูตร

ขอบเขตของการศึกษาในหลักสูตรสาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จะครอบคลุมกระบวนการเปลี่ยนแก๊สธรรมชาติและบางส่วนของน้ำมันให้กลายเป็นสารปิโตรเคมี พอลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง ดังแสดงในแผนภูมิข้างล่างนี้ แต่จะไม่ศึกษาครอบคลุมถึงเรื่องการสำรวจ การขุดเจาะแก๊สธรรมชาติและน้ำมัน ตลอดจนการกลั่นน้ำมัน แต่จะมีการกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวบ้างเล็กน้อย เพื่อให้เข้าใจถึงการได้มาซึ่งสารปิโตรเคมีซึ่งผลิตมาจากแก๊สธรรมชาติและน้ำมัน

แปะมาให้ครับจาก http://board.dserver.org/m/mwitnet/00000901.html
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
วันที่ตอบ 16/03/2555  09:00:20

สันติ
เน้นตรงที่น้องเจษฏา สอบถาม


บัณฑิตสามารถออกไปประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขาอาชีพทั้งในอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี และพอลิเมอร์ เช่น ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมผลิตเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตยางสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตเส้นใยและสิ่งทอ ผลิตสีและสารเคลือบผิว ผลิตกาว ตลอดจนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
วันที่ตอบ 16/03/2555  09:01:40

Guest
ผมของความรู้เกี่ยวกับเคมีได้หรือเปล่าคับพอมีเบอร์ติดต่อไหม บอกมาที่เมล์nopadon75@hotmail.com
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
วันที่ตอบ 22/08/2556  14:00:05

 

กติกาในการใช้ฟอรั่ม

การศึกษาดอทคอมเป็นสื่อกลางที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้เข้ามาพูดคุย สอบถามรวมถึงโฆษณาซื้อขายสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อให้การใช้บริการเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย การศึกษาดอทคอมจึงขออนุญาตกำหนดกฎกติกาในการใช้ฟอรั่มเพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

  • ห้ามลงข้อความที่ไม่สุภาพ / ภาพลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ภาพลามก ล่อแหลม หรือสร้างความแตกแยก
  • ก่อนตั้งกระทู้ใหม่ กรุณาอ่านกระทู้เก่าๆก่อน เพื่อมิให้ตั้งซ้ำกับของเดิม เพื่อช่วยกันประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
  • กรุณาเลือกห้องที่ตรงหรือใกล้เคียงกับกระทู้ที่สุด
  • ต้องเป็นสินค้า(ซื้อ-ขาย)ที่เกี่ยวกับการศึกษาเท่านั้น ห้ามลงประกาศนอกเหนือจากนี้
  • ห้ามลงสินค้า(ซื้อ-ขาย)เดิมๆซ้ำๆกัน
  • ไม่อนุญาตให้ใช้หลายสมาชิก ลงประกาศสินค้า(ซื้อ-ขาย)ชิ้นเดียวกัน
  • ต้องลงรายละเอียดสินค้า(ซื้อ-ขาย) รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อกลับให้ครบถ้วน
  • ห้ามให้อ่านต่อที่เว็บอื่น รวมทั้งไม่อนุญาตให้ link ออกไปเว็บไซด์อื่นเพื่อการโฆษณา

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบประกาศและปิดสมาชิกผู้ประกาศที่ผิดกฎโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert List
   
Message:

Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

VerifyCode:
   

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม