กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ข่าวสาร

กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

     ECE เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2537 โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เรียนรู้โลกกว้าง โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นสื่อ กว่า 22 ปี ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสาเร็จอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ ทาให้การใช้ชีวิตและวิธีคิดของเยาวชนเปลี่ยนไป ห่างไกลธรรมชาติชีวิตจริงมากขึ้น การเปลี่ยนไปของสังคมยังนามาซึ่งภัยจากข้อมูลไม่จริงในสังคมสมัยใหม่ ทาให้การพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นทั้งประตูสู่โอกาสและวิกฤตได้ในขณะเดียวกัน ECE จึงเห็นว่าควรกระตุ้นให้เยาวชนไทยที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อความสาเร็จสู่โลกกว้างได้ตระหนักและสนใจพัฒนาประสบการณ์ในชีวิตจริงไปพร้อมกันเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันภัยในยุคใหม่ไว้ด้วย ในครั้งนี้ ECE รับการจัดสรรทุนจากกองทุนฯเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่ผู้สอบได้คะแนนสูงเพื่อเป็นรางวัลกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจพัฒนาประสบการณ์ชีวิตให้มากขึ้น

     ECE จึงจัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เยาวชนที่สนใจได้ประเมินตนเองในวิชาภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิตเพื่อใช้ประกอบการวางแผนอนาคตของตนเองต่อไป เยาวชนที่สนใจต้องทาข้อสอบทั้งสองวิชา คือ 

  1. ข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน 
  2. ข้อสอบวัดทักษะการใช้ความคิดและประสบการณ์ชีวิต 100 คะแนน

การสอบจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ มัธยมต้น และมัธยมปลายรวมกับอาชีวศึกษา 

การประกาศผลจะประกาศผลคะแนนแต่ละวิชา คะแนนรวม และจัดลาดับคะแนนรวมเทียบกับผู้เข้าสอบทุกคนที่มาจากทั่วประเทศเพื่อเยาวชนจะได้ใช้เปรียบเทียบความรู้และศักยภาพของตนว่าอยู่ระดับใด

เยาวชนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับและรางวัลชมเชยอีก 20 ลำดับ ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้

อันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 ทุน

อันดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท จำนวน 2 ทุน

อันดับที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 3 ทุน

รางวัลชมเชย จำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับ ECE จะจัดส่งโดยโอนให้ทางธนาคาร

( ผู้ที่ได้รับทุนข้างต้น ใช้สิทธิขอรับทุนได้ ภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศผล )

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลายกับอาชีวศึกษา (ข้อสอบแยกตามระดับ) 
  • เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ และยินดีมาสอบตามกำหนด

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา หากประสงค์เข้าร่วมโครงการ ECE จะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นโดยสามารถนาทุนดังกล่าวมาหักลดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ECE ได้เพิ่มเป็น 2 เท่าของทุนการศึกษาที่ได้รับ โดยสามารถหักลดได้ในงวดแรก เช่น สอบได้อันดับที่ 1 ได้รับทุน 5,000 บาท จะหักเป็นส่วนลดได้ 10,000 บาท

 

เวลารับสมัคร: วันนี้ถึง 17 สิงหาคม 2561

วันสอบ: 25 สิงหาคม 2561 เวลา 9:00-11:30 น.
 

สถานที่สอบ:

  • ส่วนกลาง - สอบที่กรุงเทพฯ โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
  • ต่างจังหวัด - สอบที่โรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ

 

ประกาศผล: 1 ตุลาคม 2561

 กรุงเทพฯ   ระเบียบการ   ใบสมัคร-กทม.

ต่างจังหวัด   ระเบียบการ   ใบสมัคร-ต่างจังหวัด


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม