กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
กวดวิชา,Tutor Online,ห้องเรียน Online,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระน่ารู้


กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

ความหมายของชาดก

คำว่า ชาตก หรือ ชาดก แปลว่า ผู้เกิด มีรากคำมาจากธาตุ (Root) ว่า ชนฺ แปลว่า “เกิด” แปลง ชนฺ ธาตุเป็นชา ลง ต ปัจจัยในกิริยากิตก์ ต ปัจจัยตัวนี้กำหนดให้แปลว่า “แล้ว” มีรูปคำเป็น “ชาต” แปลว่า เกิดแล้ว เสร็จแล้วให้ลง ก ปัจจัยต่อท้ายอีกสำเร็จรูปเป็น “ชาดก” อ่านออกเสียงตามบาลีสันสกฤตว่า “ชา-ตะ-กะ” แปลว่าผู้เกิดแล้ว เมื่อนำคำนี้มาใช้ในภาษาไทย เราออกเสียงเป็น ชาดก โดยแปลง ต เป็น ด และให้ ก เป็นตัวสะกดในแม่กก
ในความหมาย คือเล่าถึงการที่พระโพธิสัตว์เวียนว่ายตายเกิด ถือเอากำเนิดในชาติต่าง ๆ ได้พบปะผจญกับเหตุการณ์ดีบ้างชั่วบ้าง แต่ก็ได้พยายามทำความดีติดต่อกันมากบ้างน้อยบ้างตลอดมา จนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย กล่าวอีกอย่างหนึ่ง จะถือว่า เรื่องชาดก เป็นวิวัฒนาการแห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์อยู่ก็ได้ ในอรรถกถาแสดงด้วยว่า ผู้นั้นผู้นี้กลับชาติมาเกิดเป็นใครในสมัยพระพุทธเจ้า แต่ในบาลีพระไตรปิฎกกล่าวถึงเพียงบางเรื่อง เพราะฉะนั้น สาระสำคัญจึงอยู่ที่คุณงามความดีและอยู่ที่คติธรรมในนิทานนั้น ๆ

ชาดกนิบาต

ชาดกในนิบาต หรือที่เรียกว่า นิบาตชาดก หมายถึงชาดกทั้ง 547เรื่องที่มีอยู่ในคัมภีร์ขุททกนิกายของพระสุตตันตปิฎก ในพระไตรปิฎกภาษาบาลี นิบาตชาดกแต่งเป็นคาถาคือฉันทลักษณ์ล้วนๆโดยจะมีการแต่งขยายความเป็นร้อยแก้วคือรูปแบบคาถาสุภาษิต เหตุที่เรียกว่า นิบาตชาดก ก็เพราะว่า ชาดกในพระไตรปิฎกนี้จะถูกจัดหมวดหมู่ตามจำนวนคาถา มีทั้งหมด ๒๒ หมวด หรือ ๒๒ นิบาต นิบาตสุดท้ายคือ นิบาตที่ ๒๒ ประกอบด้วยชาดก ๑๐ เรื่อง หรือที่เรียกว่า "ทศชาติชาดก"
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ ซึ่งเป็น สุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ จัดไว้เป็น ขุททกนิกายชาดก ภาค ๑ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ นี้นั้น เป็นภาคแรกของชาดก ได้กล่าวถึงคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันมีลักษณะเป็นนิทานสุภาษิต แต่ในตัวพระไตรปิฎกไม่มีเล่าเรื่องไว้ มีแต่คำสุภาษิต รวมทั้งคำโต้ตอบในนิทาน ซึ่งถ้าอ่านแล้วจะยังไม่ทราบเนื้อเรื่องตัวละครความเป็นมาของคาถาสุภาษิตนั้น ถ้าต้องการทราบเนื้อเรื่องตัวละครความเป็นมาโดยละเอียด จะต้องศึกษาในชาตกัฏฐกถาหรืออรรถกถาชาดก คือหนังสือที่แต่งขึ้นอธิบายพระไตรปิฎกอีกต่อหนึ่ง ซึ่งมีความยาวมาก มีถึง ๑๐ เล่ม แต่แม้เช่นนั้นก็มีชาวต่างประเทศแปลและพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไว้เรียบร้อยแล้ว รวม ๖ เล่มใหญ่ คือฉบับมหาวิทยาลัย เคม บริดจ์ พิมพ์ครั้ง แรกเมื่อ ค. ศ. ๑๘๙๕ คือ ๘๐ ปีเศษมาแล้ว
อนึ่งเป็นที่ทราบกันว่าชาดกทั้งหมดมี ๕๕๐ เรื่อง แต่เท่าที่ได้ลองนับดูแล้วปรากฏว่า
ในเล่มที่ ๒๗ มี ๕๒๕ เรื่อง ในเล่มที่ ๒๘ มี ๒๒ เรื่อง รวมทั้งสิ้นจึงเป็น ๕๔๗ เรื่อง ขาดไป ๓ เรื่อง แต่การขาดไปนั้น น่าจะเป็นด้วยในบางเรื่องมีนิทานซ้อนนิทาน และไม่ได้นับเรื่องซ้อนแยกออกไปก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม จำนวนที่นับได้ จัดว่าใกล้เคียงมาก
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ อันเป็นสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ จัดไว้เป็นขุททกนิกายชาดก ภาค ๑ เป็นเล่มที่รวมเรื่องชาดกที่เล็ก ๆ น้อย ๆ รวมกันถึง ๕๒๕ เรื่อง
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ อันเป็นสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๐ จัดไว้เป็นขุททกนิกายชาดก ภาค ๒ ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ นี้มีเพียง ๒๒ เรื่อง เพราะเป็นเรื่องยาว ๆ ทั้งนั้น โดย ๑๒ เรื่องแรกเป็นเรื่องที่มีคำฉันท์ ส่วน ๑๐ เรื่องหลัง คือเรื่องที่เรียกว่า มหานิบาตชาดก แปลว่า ชาดกที่ชุมนุมเรื่องใหญ่ หรือที่โบราณเรียกว่า ทศชาติ
นิบาตชาดก
เป็นเรื่องชาดกที่ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาบาลี ในส่วนพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก มีทั้งหมด 547เรื่อง ปรากฏในเล่มที่27มี525เรื่อง ในเล่มที่28มี22เรื่อง รวมทั้งสิ้นจึงเป็น547เรื่อง ดังนี้

เล่มที่ ๒๗ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑

เอกกนิบาตชาดก: (15 วรรค)
1. อปัณณกวรรค หมวดว่าด้วยการปฏิบัติไม่ผิด 10 ชาดก
1.1. ปัณณิกชาดก: 
https://www.youtube.com/watch?v=gkUcVyA2PS4
https://www.youtube.com/watch?v=4FWaPfAfJOY (การ์ตูนเด็กๆ)

1.2. วัณณุปถชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=rOir6h2npEg
https://www.youtube.com/watch?v=gvvC1W8D-Vg (การ์ตูนเด็กๆ)
1.3. เสริววาณิชชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=YGNN8Wt_6xI (การ์ตูนเด็กๆ)
1.4. จูฬเสฏฐิชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=h_Fc-n4c11w
1.5. ตัณฑุลนาฬิชาดก: ราคาข้าวสาร: https://www.youtube.com/watch?v=FvIocnT-G3M
1.6. เทวธัมมชาดก: 
https://www.youtube.com/watch?v=ifJL2yJTlSk
https://www.youtube.com/watch?v=bJHF_lt1u7U (การ์ตูนเด็กๆ ตอนที่ 1)
https://www.youtube.com/watch?v=IJpXb4GRBxU (การ์ตูนเด็กๆ ตอนที่ 2)
1.7. กัฏฐหาริชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=oSQdKE460R4
1.8. คามณิชาดก: http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt239.php (ข้อความ)
1.9. มฆเทวชาดก:บวชเพราะผมหงอก:
https://www.youtube.com/watch?v=yb67KTRatrQ
https://www.youtube.com/watch?v=IiyeoDyoegw (การ์ตูนเด็กๆ)
1.10. สุขวิหาริชาดก:
http://hmongbuy.net/video/nYKOWC7cI-w
https://www.youtube.com/watch?v=ElK_uN8YRBE(การ์ตูนเด็กๆ)

2. สีลวรรค หมวดว่าด้วยศีล 10 ชาดก
2.1. ลักขณชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=Tzqigw3UB08(การ์ตูนเด็กๆ)
2.2. นิโครธมิคชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=srIa0eViy5o
https://www.youtube.com/watch?v=lwbmItHCvyM (การ์ตูนเด็กๆ)
2.3. กัณฑิชาดก: 
https://www.youtube.com/watch?v=P4zHAhEE58M
https://www.youtube.com/watch?v=B2CL0Qsfkpw (การ์ตูนเด็กๆ)
2.4. วาตมิคชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=CFZc1RuFjZ8
https://www.youtube.com/watch?v=Tw_cDSArhxE (การ์ตูนเด็กๆ)
2.5. ขราทิยชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=CRQe2BMyKnQ
2.6. ติปัลลัตถมิคชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=gqIc7L56Lm8
https://www.youtube.com/watch?v=YKEM6_lwXls (การ์ตูนเด็กๆ)
2.7. มาลุตชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=79BAPrlJ1cw
2.8. มตกภัตตชาดก: 
https://www.youtube.com/watch?v=O6E0w-fUyHY
https://www.youtube.com/watch?v=NQnA0uryTiI (การ์ตูนเด็กๆ)
2.9. อายาจิตภัตตชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=sqTYh1chtMg (ข้อความ)
2.10. นฬปานชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=EPULhBpZrYg
https://www.youtube.com/watch?v=Rul0tMVuv5U (การ์ตูนเด็กๆ)

3. กุรุงควรรค หมวดว่าด้วยกวาง 10 ชาดก
3.1. กุรุงคมิคชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=f_NNYMyAmm4
https://ruclip.com/video/tWOqtjjhBB.html (การ์ตูนเด็กๆ)

3.2. กุกกุรชาดก: 
https://www.youtube.com/watch?v=mbs351hX4_E
https://www.youtube.com/watch?v=JdpXeN0t0Ew (การ์ตูนเด็กๆ)
3.3. โภชาชานียชาดก: 
https://www.youtube.com/watch?v=9oJ-2zOO4lI
https://www.youtube.com/watch?v=1bP9lOM0fk8 (การ์ตูนเด็กๆ)
3.4. อาชัญญชาดก:
https://th.wikisource.org/wiki/ (ข้อความ)
3.5. ติตถชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270025 (ข้อความ)
https://www.youtube.com/watch?v=h3h4bUBUoj4 (เสียง)
3.6. มหิฬามุขชาดก: 
https://www.youtube.com/watch?v=hCiOR08Hf2o
https://www.youtube.com/watch?v=MvFW4SjFYv0 (การ์ตูนเด็กๆ)
3.7. อภิณหชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=Ipv8Fx7LM50
https://www.youtube.com/watch?v=QxCjCrQswUI (การ์ตูนเด็กๆ)
3.8. นันทิวิสาลชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=qMNIcXM8yzw
https://www.youtube.com/watch?v=LkfScbg5zCA (การ์ตูนเด็กๆ)
3.9. กัณหชาดก: 
https://www.youtube.com/watch?v=P-6la5xYxdk
https://www.youtube.com/watch?v=j6XtsJsCRUo (การ์ตูนเด็กๆ)
3.10. มุนิกชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=sAMSOoKfv6w
https://www.youtube.com/watch?v=EUqCRtngCS4 (การ์ตูนเด็กๆ)

4. กุลาวกวรรค หมวดว่าด้วยลูกนกครุฑ 10 ชาดก
4.1. กุลาวกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=IMzq239rteI
4.2. นัจจชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=dXohkUeDR7Y (การ์ตูนเด็กๆ)

4.3. สัมโมทมานชาดก: 
https://www.youtube.com/watch?v=anzGPlh-u3c (ตอนที่ 1)
https://www.youtube.com/watch?v=_Sq4jlUzdtg (ตอนที่ 2)
4.4. มัจฉชาดก:  https://www.youtube.com/watch?v=hvlEpgCe5Mw
4.5. วัฏฏกชาดก: 
https://www.youtube.com/watch?v=V6PYu35RZdM
https://www.youtube.com/watch?v=9elJe9utE6g (การ์ตูนเด็กๆ)
4.6. สกุณชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=yls7_3cXc2o
https://www.youtube.com/watch?v=mvZclmmBgu8 (การ์ตูนเด็กๆ)
4.7. ติตติรชาดก: 
https://www.youtube.com/watch?v=FHxZLSu98uI
https://www.youtube.com/watch?v=sZAKL2-1qb8 (การ์ตูนเด็กๆ)
4.8. พกชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=Kcc8davso7Y
https://www.youtube.com/watch?v=D0hqGaPXhGI (การ์ตูนเด็กๆ)
4.9. นันทชาดก: 
https://www.youtube.com/watch?v=YOIvzRIxfsQ
https://www.youtube.com/watch?v=PvrzpxHRpPU (การ์ตูนเด็กๆ)
4.10. ขทิรังคารชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=fnqsU4QXgKI
https://www.youtube.com/watch?v=H1NaWiauBbw (การ์ตูนเด็กๆ)
5. อัตถกามวรรค หมวดว่าด้วยผู้ใคร่ประโยชน์ https://www.youtube.com/watch?v=kp7MS14BHYg
5.1. โลสกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=WOhn4xXMOew
5.2. กโปตกชาดก: 
https://www.youtube.com/watch?v=-HmZhk1Yhv8
https://www.youtube.com/watch?v=C7CuXNkeXhQ (การ์ตูนเด็กๆ)
5.3. เวฬุกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=oOjogkLWbP4
5.4. มกสชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=Uultvr2WjpA
5.5. โรหิณีชาดก: 
https://www.youtube.com/watch?v=n-PgsYhFmc4 (ภาพนิ่ง)
https://www.youtube.com/watch?v=A-Uvb7WFcSE (ตอนที่ 1)
https://www.youtube.com/watch?v=bjFNeYgwJEQ (ตอนที่ 2)
5.6. อารามทูสกชาดก: 
https://www.youtube.com/watch?v=onwl_BGP0k0
https://www.youtube.com/watch?v=zv1f5mLaPJs (การ์ตูนเด็กๆ)
5.7. วารุณิทูสกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=Xqd70SAHMDg (เสียง)
5.8. เวทัพพชาดก: 
https://www.youtube.com/watch?v=WK_aELpco4A
https://www.youtube.com/watch?v=jJ9E-Wn06fY (การ์ตูนเด็กๆ)
5.9. นักขัตตชาดก: 
https://www.youtube.com/watch?v=EZD0MAJ19K8 (เทศก์)
https://www.youtube.com/watch?v=5-YYwSiWtw4
https://www.youtube.com/watch?v=F0lWntJoF5Y (การ์ตูนเด็กๆ)
5.10. ทุมเมธชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=BORRNkC0HKA
https://www.youtube.com/watch?v=6xeIrNJTmS0 (การ์ตูนเด็กๆ)

6. อาสิงสวรรค หมวดว่าด้วยความหวัง https://www.youtube.com/watch?v=kp7MS14BHYg
6.1. มหาสีลวชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=MS87T7qgoyw
6.2. จูฬชนกชาด: http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-01-02/chadok-010602.htm (ข้อความ)
6.3. ปุณณปาติชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=_HfWzmNO3Mg
6.4. ผลชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=3NZEvWFql1o
6.5. ปัญจาวุธชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=whNT4oxFPZ4
6.6. กัญจนขันธชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=eiYQfQLu7N4
6.7. วานรินทชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=BkoaWXay4q0
https://www.youtube.com/watch?v=q9RhLwU0AVQ (การ์ตูนเด็กๆ ตอนที่ 1)
https://www.youtube.com/watch?v=wnd6czIgrKE (การ์ตูนเด็กๆ ตอนที่ 2)
6.8. ตโยธรรมชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=0gYepPWei40
https://www.youtube.com/watch?v=hBlf0goxix8 (การ์ตูนเด็กๆ)
6.9. เภริวาทชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=wVx0xcyGdOA
6.10. สังขธมนชาดก: http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270060 (ข้อความ)

7. อิตถีวรรค หมวดว่าด้วยหญิง 10 ชาดก
7.1. อาสาตมันตชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=EGVJHlYgVS8
7.2. อัณฑภูตชาดก: http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270062 (ข้อความ)
7.3. ตักกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=HRwbnhC1sYo
7.4. ทุราชานชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=sTDOwdwhzUE
7.5. อนภิรติชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=g_VIJdl0GVw
7.6. มุทุลักขณชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=DFAuEN98jVk
7.7. อุจฉังคชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=KpZ5S0PQM6o
7.8. สาเกตชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=XUlAPnSi_eQ
7.9. วิสวันตชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=y5wocKwjl7g (เสียง)
7.10. กุททาลชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=HHCYrPDy6_0

 

8. วรุณวรรค หมวดว่าด้วยไม้กุ่ม
https://www.youtube.com/watch?v=kp7MS14BHYg (ตอนที่ 1)
https://www.youtube.com/watch?v=igBgISEqAos (ตอนที่ 2)

9. อปายิมหวรรค หมวดว่าด้วยการดื่มสุรา 10 ชาดก
http://www.polyboon.com/dhumma/27_009.php (ข้อความ)

9.1 สุราปานชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=mUPChOJZc40
9.2 มิตตวินทชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=hyahtKiXXDM
9.3 กาฬกัณณิชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=POhE4JVNNyg
9.4  อัตถัสสทวารชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=YpdWQVHuxB0
9.5  กิมปักกชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270085 (ข้อความ)
9.6 สีลวีมังสนชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270086 (ข้อความ)
9.7 มังคลชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=87 (ข้อความ)
9.8 สรัมภชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=88 (ข้อความ)
9.9 กุหกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=XUAnkEHzf2k
9.10 อกตัญญูชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=AVViNM1Astg

10. ลิตตวรรค หมวดว่าด้วยลูกสกาเคลือบยาพิษ 10 ชาดก
http://www.polyboon.com/dhumma/27_010.php (ข้อความ)
10.1 ลิตตชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=sAeQSuvzFKk
10.2 มหาสารชาดก: http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt140.php (ข้อความ)
10.3 วิสสาสโภชนชาดก: http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt141.php (ข้อความ)
10.4 โลมหังสชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270094 (ข้อความ)
10.5  มหาสุทัสสนชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270095 (ข้อความ)
10.6 เตลปัตตชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270096 (ข้อความ)
10.7 นามสิทธิชาดก: http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt142.php (ข้อความ)
10.8 กูฏวาณิชชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=rQ3R3IRyoJ4
10.9 ปโรสหัสสชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270099 (ข้อความ)
10.10 อสาตรูปชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=100 (ข้อความ)

11. ปโรสตวรรค หมวดว่าด้วยคนเกินร้อย 10 ชาดก
http://www.polyboon.com/dhumma/27_011.php (ข้อความ)

11.1  ปโรสตชาดก: http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270101 (ข้อความ)
11.2 ปัณณิกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=gkUcVyA2PS4
11.3  เวริชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=HYlzslfHG6U
11.4  มิตตวินทุกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=ElJlu5xnehc
11.5 ทุพพลกัฏฐชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=105 (ข้อความ)
11.6 อุทัญจนีชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=LTIoRXpmChs
11.7 สาลิตตกชาดก: http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt143.php (ข้อความ)
11.8  พาหิยชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=GoaBH3nNdEw (เสียงอ่าน)
https://www.youtube.com/watch?v=RqEBqFGzFC8 (รายการทีวี)
11.9  กุณฑกปูวชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=109 (ข้อความ)
11.10  สัพพสังหารกปัญหา: http://84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=27&A=721&Z=734 (ข้อความสั้นๆ)

12. หังสิวรรค หมวดว่าด้วยการเยาะเย้ย 10 ชาดก
http://www.polyboon.com/dhumma/27_012.php (ข้อความ)

12.1 คัทรภปัญหา: http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka500.php?s=111 (ข้อความ)
12.2 อมราเทวีปัญหา:
https://th-th.facebook.com/watsuwanprasit/posts/799110233446733 (ข้อความ)
http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=9131 (ข้อความ)
https://www.baanjomyut.com/pratripidok/milin/mantok/05_6.html (ข้อความ)

12.3 สิคาลชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=poXoJWWtMCs

https://ruclip.com/video/CNqWHZ_WFIg.html (การ์ตูนเด็กๆ)

12.4 มิตจินติชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=8iGV2CDADnc (การ์ตูนเด็กๆ)
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt144.php (ข้อความ)

12.5 อนุสาสิกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=7KF2VvrNKIw
12.6 ทุพพจชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=2l-r54qRMU8 (การ์ตูนเด็กๆ)
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270116 (ข้อความ)

12.7 ติตติรชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=FHxZLSu98uI

12.8 วัฏฏกชาดก: http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt113.php (ข้อความ)
12.9 อกาลราวิชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=FzTJRbqUSJs
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt148.php (ข้อความ)
12.10 พันธนโมกขชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=o8ML5alomG4

13. กุสนาฬิวรรค หมวดว่าด้วยกอหญ้า 10 ชาดก
http://www.polyboon.com/dhumma/27_013.php (ข้อความ)

13.1 กุสนาฬิชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=GtuIzra1H6E
13.2 ทุมเมธชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=BORRNkC0HKA
13.3 นังคลีสชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=AddluPyFWGM
13.4 อัมพชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=lFCMCOkN6bg
13.5 กฏาหกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=S5JWZmiM0I0

13.6 อสิลักขณชาดก: http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270126 (ข้อความ)
13.7 กลัณฑุกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=5pOHZgCzHxg

13.8 มูสิกชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=Q4eh33UiO3I (การ์ตูนเด็กๆ)
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270128 (ข้อความ)

13.9 อัคคิกชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=8z3_tMcdNvg
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270129 (ข้อความ)

13.10 โกสิยชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=Ya-p_uE-Sa8

14. อสัมปทานวรรค หมวดว่าด้วยการไม่รับสิ่งของ 10 ชาดก
http://www.polyboon.com/dhumma/27_014.php (ข้อความ)
14.1 อสัมปทานชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=Wdx9SqqOax0
14.2  ปัญจภีรุกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=hg7bPn2lj48
14.3 ฆตาสนชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=7PQ7_4ulf_A
14.4 ฌานโสธนชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=ipiNEkYp0Ck

14.5 จันทาภชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270135"> http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270135 (ข้อความ)

14.6 สุวรรณหังสชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=3-quAP_G0u8

14.7 พัพพุชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=1QEzZh0tVls (ตอนที่ 1)
https://www.youtube.com/watch?v=8SZoPlii5wE (ตอนที่ 2)

14.8 โคธชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=NatpOQzz40s

14.9 อุภโตภัฏฐชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=nq5EccfRuR8 (เสียงเทศก์)
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270139 (ข้อความ)

14.10 กากชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=rEdxMfuaCfY

15. กกัณฏกวรรค หมวดว่าด้วยกิ้งก่า 10 ชาดก
กกัณฏกชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=4Eb--xauG4M
http://www.polyboon.com/dhumma/27_015.php (ข้อความ)

15.1 โคธชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=NatpOQzz40s
15.2 สิคาลชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=poXoJWWtMCs
15.3 วิโรจนชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=VWiODzyEejk

15.4 นังคุฏฐชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=ITzA3KlbsNo (เสียงเทศก์)

15.5 ราธชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=145 (ข้อความ)

15.6 กากชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=rEdxMfuaCfY
15.7 บุปผรัตตชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=n9GzPDEo2ow

15.8 สิงคาลชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=ROFsOTPaM-A (เสียงเทศก์)
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=148 (ข้อความ)

15.9 เอกปัณณชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=YtS5jbVZMQU (เสียงเทศก์)

15.10 สัญชีวชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=OrJacsqwfoo (เสียงเทศก์)
ทุกนิบาตชาดก: (10 วรรค)
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok/chadok-index-02.htm

1. ทัฬหวรรค หมวดว่าด้วยความกระด้าง 10 ชาดก

ราโชวาทชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=T5EAKzMjp5o

สิคาลชาดก: http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt41.php (ข้อความ)

สูกรชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=218qskUwV4M

 

อุรคชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=L8j6W1ePJU4 (เสียงเทศก์)

ภัคคชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=159 (ข้อความ)

อลีนจิตตชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=bj3TgoNysRk

คุณชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=mDqVr9V4sMs

 

สุหนุชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=165 (ข้อความ)

โมรชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=q3bloBgnaJs

วินีลกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=6Whfz42b9HQ

2. สันถววรรค หมวดว่าด้วยความสนิทสนม 10 ชาดก
2.1 อินทสมานโคตตชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=usuZBRY8Yy0

2.2 สันถวชาดก: http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270173 (ข้อความ)
2.3 สุสีมชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270175 (ข้อความ)

2.4 คิชฌชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=AlDvxfQV_ro

2.5 นกุลชาดก: http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt46.php
(ข้อความ)
2.6 อุปสาฬหกชาดก: http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270181 (ข้อความ)

2.7 สมิทธิชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=z1-739BuVOU

2.8 สกุณัคฆิชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=uSQWn-6V_Fg

2.9 อรกชาดก: http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt50.php
(ข้อความ)

2.10 กกัณฏกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=4Eb--xauG4M

3. กัลยาณวรรค หมวดว่าด้วยกัลยาณธรรม 10 ชาดก
3.1 กัลยาณธรรมชาดก
https://www.youtube.com/watch?v=UQPwoVp4zak (ตอนที่ 1)
https://www.youtube.com/watch?v=i-lk5AUhtYk (ตอนที่ 2)
3.2ทัททรชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=CvMvyQYfdh0
(เสียงเทศก์)
3.3มักกฏชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=195 (ข้อความ)
3.4ทุพภิยมักกฏชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=_7Y9EN3M_50
3.5 อาทิจจุปัฏฐานชาดก:
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt213.php (ข้อความ)
3.6 กฬายมุฏฐิชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=TpApeOPDxPI
3.7 ตินทุกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=4zsKEC3HSLA
3.8 กัจฉปชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=Ni5rmvfa-54
3.9 สตธรรมชาดก: http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt216.php (ข้อความ)
3.10 ทุทททชาดก: http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt03.php (ข้อความ)

4. อสทิสวรรค หมวดว่าด้วยอสทิสกุมาร 10 ชาดก

4.1 อสทิสชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270211
(ข้อความ)

4.2 สังคามาวจรชาดก: http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270213 (ข้อความ)

4.3 วาโลทกชาดก: http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270215
(ข้อความ)

4.4 คิริทัตตชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=4F75_oHZR9Y

4.5 อนภิรติชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=5fmm1fO_9Cs

4.6 ทธิวาหนชาดก: http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270221 (ข้อความ)

4.7 จตุมัฏฐชาดก: http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270223 (ข้อความ)

4.8 สีหโกตถุกชาดก: http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270225 (ข้อความ)

4.9 สีหจัมมชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=REOuHa19ZPs

 

4.10 สีลานิสังสชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=trMWEQ2CRu8

รุหกวรรค หมวดว่าด้วยรุหกปุโรหิต 10 ชาดก

5.1 รุหกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=v3ql0akm_3Y

5.2 สิริกาฬกัณณิชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270869 (ข้อความ)


5.3 จุลลปทุมชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=OTn2Zyd1CLk


5.4 มณิโจรชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=0XioIdzRbp4

5.5  ปัพพตูปัตถรชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=AjhM7sYoQzw

5.6 วลาหกัสสชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=_Xd5TGncpN4

5.7  มิตตามิตตชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271713 (ข้อความ)

5.8 ราธชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=145 (ข้อความ)

5.9 คหปติชาดก:
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt223.php (ข้อความ)

5.10 สาธุสีลชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=EdXOWwh_ITw

 

นตังทัฬหวรรค หมวดว่าด้วยเครื่องผูกที่มั่นคง 10 ชาดก

6.1 พันธนาคารชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270251 (ข้อความ)

6.2 เกฬิสีลชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=_U6DLmr4lOQ

6.3 ขันธปริตตชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=JhdOK9L0mOk

6.4   วีรกชาดก
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka_bi.php?b=27&i=257 (ข้อความ)

6.5 คังเคยยชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=1xxBczFg_kY

6.6 กุรุงคมิคชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=f_NNYMyAmm4

6.7 อัสสกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=vgEtvE9dT6M

6.8 สุงสุมารชาดก: http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt229.php (ข้อความ)
6.9 กุกกุรชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=upxb5RIB_II

6.10   กันทคลกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=YGU9yDvht6w

พีรณถัมภกวรรค หมวดว่าด้วยป่าช้าพีรณถัมภกะ 10 ชาดก

7.1 โสมทัตตชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270271 (ข้อความ)

7.2 อุจฉิฏฐภัตตชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=273 (ข้อความ)

7.3 ภรุราชชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270275 (ข้อความ)

7.4 ปุณณนทีชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270277 (ข้อความ)

7.5 กัจฉปชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=Ni5rmvfa-54

7.6 มัจฉชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=GMUO-61Ywsk

7.7 เสคคุชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270283 (ข้อความ)

7.8 กูฏวาณิชชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=rQ3R3IRyoJ4

7.9 ครหิตชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=SjXZi_JSH1Y

7.10 ธัมมัทธชชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=CMbOjoE4coA

กาสาววรรค หมวดว่าด้วยผ้ากาสาวพัสตร์ 10 ชาดก

8.1 กาสาวชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=nXlNyDy3WRk

8.2 จุลลนันทิยชาดก:
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt234.php (ข้อความ)

8.3 ปุฏภัตตชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=295 (ข้อความ)

8.4 กุมภีลชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270297 (ข้อความ)

8.5 ขันติวรรณนชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=YmtV2GJX-eU

8.6 โกสิยชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=Ya-p_uE-Sa8

8.7 คูถปาณกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=2UXUuCf1iKM

8.8 กามนีตชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270305 (ข้อความ)


8.9 ปลายิชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=309 (ข้อความ)

8.10 ทุติยปลายิชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=309 (ข้อความ)

อุปาหนวรรค หมวดว่าด้วยอุปมาด้วยรองเท้า 10 ชาดก

9.1  อุปาหนชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270311 (ข้อความ)

9.2 วีณาถูณชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=WaCpo5t3mow

9.3 วิกัณณกชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270315 (ข้อความ)

9.4 อสิตาภุชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=317 (ข้อความ)

9.5 วัจฉนขชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270319 (ข้อความ)

9.6 พกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=Kcc8davso7Y

9.7 สาเกตชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=XUlAPnSi_eQ

9.8  เอกปทชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=325 (ข้อความ)

9.9 หริตมาตชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=POG4PQ7XwCQ

9.10 มหาปิงคลชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270329 (ข้อความ)

สิงคาลวรรค หมวดว่าด้วยสุนัขจิ้งจอก 10 ชาดก
http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=11&A=3923&Z=4206 (ข้อความ)

10.1 สัพพทาฐิชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=0Dpuwjp_7H8

10.2 สุนขชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=334 (ข้อความ)

10.3 คุตติลชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=336 (ข้อความ)

10.4 วิคติจฉชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270338 (ข้อความ)

10.5 มูลปริยายชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270340 (ข้อความ)

10.6 พาโลวาทชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270342 (ข้อความ)

10.7 ปาทัญชลิชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270344 (ข้อความ)

10.8 กิงสุโกปมชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=346 (ข้อความ)

10.9 สาลกชาดก:
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-02-02/chadok-021009.htm (ข้อความ)

10.10 กปิชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=C_oTbwUc9Pk
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-02-02/chadok-021010.htm (ข้อความ)
ติกนิบาตชาดก: (5 วรรค)
1. สังกัปปวรรค หมวดว่าด้วยความดำริ 10 ชาดก: http://www.polyboon.com/dhumma/27_026.php (ข้อความ)

1.1 สังกัปปวรรคชาดก:
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81

1.2 ติลมุฏฐิชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=_9j_t74sc7M

http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=355 (ข้อความ)

1.3 มณิกัณฐชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=jDApXJtisOg

1.4 กุณฑกกุจฉิสินธวชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=361 (ข้อความ)

1.5 สุกชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270364 (ข้อความ)

1.6 ชรูทปานชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=367 (ข้อความ)

1.7 คามณิจันทชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270370 (ข้อความ)

1.8 มันธาตุราชชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=m6CNZSMrZZw (เสียงเทศก์)

https://www.youtube.com/watch?v=x8zLI6HqZd8 (ตอนที่ 1)
https://www.youtube.com/watch?v=4gaekK12f-c (ตอนที่ 2)

1.9  ติรีติวัจฉชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=376

1.10 ทูตชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271777 (ข้อความ)

2. ปทุมวรรค หมวดว่าด้วยดอกบัว 10 ชาดก:
http://www.polyboon.com/dhumma/27_027.php (ข้อความ)

2.1 ปทุมชาดก:
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt240.php (ข้อความ)

2.2 มุทุปาณิชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=385 (ข้อความ)

2.3 จุลลปโลภนชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270388 (ข้อความ)

2.4 มหาปนาทชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=391 (ข้อความ)

2.5 ขุรัปปชาดก:
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt12.php (ข้อความ)
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=394 (ข้อความ)

2.6 วาตัคคสินธวชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=DhaOOp8a2Ig
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=397 (ข้อความ)
2.7 สุวรรณกักกฏกชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=DGzCHuC9o1E (ข้อความ)

2.8 อารามทูสกชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=onwl_BGP0k0
https://www.youtube.com/watch?v=zv1f5mLaPJs (การ์ตูนเด็ก)

2.9 สุชาตาชาดก:
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt242.php (ข้อความ)
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=406 (ข้อความ)

2.10 อุลูกชาดก:
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt243.php (ข้อความ)

3. อุทปานวรรค หมวดว่าด้วยบ่อน้ำ 10 ชาดก: http://www.polyboon.com/dhumma/27_028.php

3.1 อุทปานทูสกชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270412 (ข้อความ)

3.2 พยัคฆชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=9icp7SIVjYo

3.3 กัจฉปชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=Ni5rmvfa-54

3.4 โลลชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270421
(ข้อความ)

3.5 รุจิรชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270424
(ข้อความ)
3.6 กุรุธรรมชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270427 (ข้อความ)

3.7 โรมชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=q2LBjO-5MTo

3.8 มหิสชาดก: http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270433 (ข้อความ)

3.9 สตปัตตชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270436 (ข้อความ)

3.10 ปูฏทูสกชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=439 (ข้อความ)

4. อัพภันตรวรรค หมวดว่าด้วยผลไม้ทิพย์ชื่ออัพภันตระ 10 ชาดก: http://www.polyboon.com/dhumma/27_029.php (ข้อความ)
4.1 อัพภันตรชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=2plAWEHH8m8 (เสียงเทศก์)
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=442 (ข้อความ)

4.2 เสยยชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=Mzcqf6Y6ubk

4.3 วัฑฒกีสูกรชาดก: http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270448
(ข้อความ)
4.4 สิริชาดก: http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270451 (ข้อความ)

4.5 มณิสูกรชาดก: http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270454
(ข้อความ)
4.6 สาลุกชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270457 (ข้อความ)

4.7 ลาภครหิกชาดก: http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt245.php (ข้อความ)

4.8 มัจฉทานชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=1JA9sbGsDPc

4.9 นานาฉันทชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=466 (ข้อความ)

4.10 สีลวีมังสชาดก: http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270618 (ข้อความ)

5. กุมภวรรค หมวดว่าด้วยหม้อสมบัติ 10 ชาดก: http://www.polyboon.com/dhumma/27_030.php (ข้อความ)
5.1 ภัทรฆฏเภทกชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270472
(ข้อความ)
5.2 สุปัตตชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=CST18vgSNHA (เสียงเทศก์)
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=475 (ข้อความ)

5.3 กายนิพพินทชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=b1-0r0PrBP4

5.4 ชัมพุขาทกชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270482 (ข้อความ)

5.5 อันตชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=Gm-LGyGhgbU

5.6 สมุททชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=faLcV89ynXU

5.7 กามวิลาปชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=490 (ข้อความ)

5.8 อุทุมพรชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=493 (ข้อความ)

5.9 โกมาริยปุตตชาดก: http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270496 (ข้อความ)

5.10 พกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=Kcc8davso7Y
จตุกกนิบาตชาดก: (5 วรรค)
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok/chadok-index-04.htm
กาลิงควรรค หมวดว่าด้วยพระเจ้ากาลิงคะ 10 ชาดก

จุลลกาลิงคชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270502 (ข้อความ)

มหาอัสสาโรหชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=ftHS_5LzwrQ

เอกราชชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=510 (ข้อความ)

ทัททรชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=CvMvyQYfdh0
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=514 (ข้อความ)

สีวีมังสชาดก:
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270618 (ข้อความ)

สุชาตาชาดก:
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt242.php (ข้อความ)

ปลาสชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=iKv1uyo1mBU
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270798 (ข้อความ)

ชวสกุณชาดก
https://www.youtube.com/watch?v=ltYM2E1w1TE
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt249.php (ข้อความ)

ฉวชาดก
https://www.youtube.com/watch?v=hlqs-uzGkxM

1.10 สัยหชาดก
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270538 (ข้อความ)

ปุจิมันทวรรค หมวดว่าด้วยไม้สะเดา 10 ชาดก
ปุจิมันทชาดก:
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270542 (ข้อความ)


กัสสปมันทิยชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270546 (ข้อความ)

ขันติวาทิชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270550 (ข้อความ)

โลหกุมภิชาดก
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270554 (ข้อความ)

มังสชาดก
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt250.php (ข้อความ)
https://www.youtube.com/watch?v=kVqazdqvxVQ
สสปัณฑิตชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=G5pEo_9Tboc

มตโรทนชาดก:
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270566

กณเวรชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=A9A68_bveo8

ติตติรชาดก:
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt114.php (ข้อความ)
https://www.dmc.tv/pages/%E0%B8.html (ข้อความ)

สุจจชชาดก:
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270578 (ข้อความ)

3. กุฏิทูสกวรรค หมวดว่าด้วย การประทุษร้าย 10 ชาดก
3.1. กุฏิทูสกชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=mAW-q4H2Myg (การ์ตูนเด็กๆ)
https://www.youtube.com/watch?v=iOPaocTxq6E
3.2. ทุททุภายชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=jzBGWJ23TcE
3.3 พรหมทัตตชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=yyWy3hjB6sk
3.4. จัมมสาฏกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=5fVI9Thg1u4
3.5. โคธชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=NatpOQzz40s
3.6. กักการุชาดก: http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270602 (ข้อความ)
3.7. กากาติชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=X384GzzJopk
3.8. อนนุโสจิยชาดก: http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270610
3.9. กาฬพาหุชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=614 (ข้อความ)
3.10. สีลวีมังสชาดก: http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270618 (ข้อความ)

4. โกกิลวรรค หมวดว่าด้วยลูกนกดุเหว่า 10 ชาดก
4.1. โกกาลิกชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=binWhJQ9woo
4.2. รถลัฏฐิชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=626 (ข้อความ)

4.3. โคธชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=bn1nYH1f9YM

4.4. ราโชวาทชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=T5EAKzMjp5o

4.5. ชัมพุกชาดก: http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270638 (ข้อความ)
4.6. พรหาฉัตตชาดก: http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270642 (ข้อความ)

4.7. ปีฐชาดก: http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=646 (ข้อความ)
4.8. ถุสชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270650 (ข้อความ)
4.9. พาเวรุชาดก: http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=654 (ข้อความ)
4.10. วิสัยหชาดก: https://www.youtube.com/watch?v=XUUbbKcyMIk

5. จูฬกุณาลวรรค หมวดว่าด้วย นกกุณาละ หมวดสั้น ๑๐ เรื่อง
5.1. กุณฑลิกชาดก:
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270662 (ข้อความ)
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=280296
5.2. วานรชาดก:
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-04/chadok-040502.htm (ข้อความ)
5.3. กุนตินีชาดก:
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-04/chadok-040503.htm (ข้อความ)
อัมพชาดก:
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-04/chadok-040504.htm (ข้อความ)

คชกุมภชาดก:
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-04/chadok-040505.htm (ข้อความ)

เกสวชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=j0F6NPO6Q6c
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-04/chadok-040506.htm (ข้อความ)


อยกูฏชาดก:
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-04/chadok-040507.htm (ข้อความ)

อรัญญชาดก:
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-04/chadok-040508.htm (ข้อความ)

สันธิเภทชาดก:
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-04/chadok-040509.htm (ข้อความ)

เทวตาปัญหาชาดก:
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-04/chadok-040510.htm (ข้อความ)
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-10/chadok-mahosot-01.htm

ปัญจกนิบาตชาดก: (3 วรรค)
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok/chadok-index-05.htm
มณิกุณฑลวรรค หมวดว่าด้วยต่างหูแก้วมณี ๑๐ เรื่อง
1.1 มณิกุณฑลชาดก:
http://84000.org/tipitaka//attha/attha.php?b=27&i=702 (ข้อความ)

สุชาตชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=jl4DWdfx4tU

เวนสาขชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=712 (ข้อความ)

1.4 อุรคชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=717 (ข้อความ)

1.5 ธังกชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=722 (ข้อความ)

การันทิยชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=-gInNck3F8c

ลฏุกิกชาดกซ
https://www.youtube.com/watch?v=GS2hUT-k2tE (ตอนที่ 1)

https://www.youtube.com/watch?v=wQ_o7h73F-U (ตอนที่ 2)

 

จุลลธรรมปาลชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=PCEHAQM5t7c

สุวรรณมิคชาดก:
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt08.php (ข้อความ)

สุสันธีชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=horR4aY88gQ

http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-05/chadok-050110.htm

(ข้อความ)

2. วัณณาโรหวรรค หมวดว่าด้วยมีผิวพรรณต่างกัน ๑๐ เรื่อง
2.1. วรรณาโรหชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=3I_fK_LCe5g
2.2. สีลวีมังสชาดก:
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270618 (ข้อความ)
2.3. หิริชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270763 (ข้อความ)
2.4. ขัชโชปนกชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270798 (ข้อความ)

2.5. อหิตุณฑิกชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270773
2.6. คุมพิยชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=778 (ข้อความ)
2.7. สาลิยชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=IM8ztfuPAJQ
2.8. ตจสารชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=788 (ข้อความ)
https://www.youtube.com/watch?v=1xjUC3C2uAs (เสียง)
2.9. มิตตวินทุกชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=hyahtKiXXDM
2.10 ปลาสชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270798 (ข้อความ)

3. อัฑฒวรรค หมวดว่าด้วยชาดกมีครึ่งวรรค ๕ เรื่อง
3.1. ทีฆีติโกสลชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=jfY488Hfe-E

3.2. มิคโปตกชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270808 (ข้อความ)
3.3. มูสิกชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=Q4eh33UiO3I (การ์ตูนเด็กๆ)
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270128 (ข้อความ)

3.4. จุลลธนุคคหชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270818 (ข้อความ)

3.5. กโปตกชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=C7CuXNkeXhQ (การ์ตูนเด็กๆ)
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270042 (ข้อความ)

ฉักกนิบาตชาดก: (2 วรรค)
http://dharma-gateway.com/buddha/chadok/chadok-index-06.htm
1. อวาริยวรรค หมวดว่าด้วยบิดาของนางอวาริยา ๑๐ เรื่อง
1.1 อาวาริยชาดก:
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%

เสตเกตุชาดก:
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270837 (ข้อความ)

ทรีมุขชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=843 (ข้อความ)

เนรุชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=zpZByf_hcfU

อาสังกชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270855 (ข้อความ)
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-06/chadok-060105.htm (ข้อความ)

มิคาโลปชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270863 (ข้อความ)

สิริกาฬกัณณิชาดกซ
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270869 (ข้อความ)

กุกกุฏชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=x4rZRdJu7Nk

ธัมมัทธชชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=bVqcuzK523E

นันทิยมิคราชชาดก:
http://84000.org/tipitaka//attha/jataka.php?i=270899 (ข้อความ)

2. ขรปุตตวรรค หมวดว่าด้วยม้าเกิดแต่ลา 10 ชาดก
2.1 ขุรปุตตชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=rjwwKbT224c
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt12.php (ข้อความ)

2.2  สูจิชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270911 (ข้อความ)
2.3 ตุณฑิลชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270917 (ข้อความ)
2.4 สุวรรณกักกฏกชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=DGzCHuC9o1E

2.5 มัยหสกุณชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270931 (ข้อความ)

2.6  ปัพพชิตวิเหฐกชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=w48F6ho_a2s

2.7 อุปสิงฆปุปผกชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=944 (ข้อความ)

2.8 วิฆาสารทชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=951 (ข้อความ)

2.9 วัฏฏกชาดก:
http://www.kalyanamitra.org/th/chadok_detail.php?page=3446 (การ์ตูนภาพ)

2.10 มณิชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=270963 (ข้อความ)

 

สัตตกนิบาตชาดก: (2 วรรค)
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok/chadok-index-07.htm
กุกกุวรรค หมวดว่าด้วยมาตราวัดศอก 10 ชาดก
กุกกุชาดก:
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt11.php
(ข้อความ)
https://www.youtube.com/watch?v=JdpXeN0t0Ew (การ์ตูนเด็กๆ)

1.2 มโนชชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=Zxlam4sNmoE
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270976 (ข้อความ)

1.3 สุตนชาดก:
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt14.php (ข้อความ)
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka500.php?s=398%20 (ข้อความ)

1.4 มาตุโปสกคิชฌชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=XpyM1EhsB2Y

http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=990 (ข้อความ)

1.5 ทัพพปุปผกชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=Diu7-MuyEFc
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt15.php (ข้อความ)

ทสรรณกชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271007 (ข้อความ)
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-07/chadok-070106.htm (ข้อความ)

เสนกชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1014 (ข้อความ)

อัฏฐิเสนชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271021 (ข้อความ)
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-07/chadok-070108.htm (ข้อความ)

กปิชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=C_oTbwUc9Pk

http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt16.php (ข้อความ)

พกพรหมชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=0IDpSO37th4
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271035 (ข้อความ)

2. คันธารวรรค หมวดว่าด้วยคันธารดาบส 11 ชาดก
2.1 คันธารชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1043 (ข้อความ)
2.2 มหากปิชาดก:
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt16.php (ข้อความ)
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1050 (ข้อความ)

กุมภการชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271057 (ข้อความ)

ทัฬหธรรมชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271065 (ข้อความ)

โสมทัตตชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=270271 (ข้อความ)

สุสีมชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1079 (ข้อความ)

โกฏสิมพลิชาดก:
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-07/chadok-070207.htm (ข้อความ)

ธูมการีชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1093 (ข้อความ)

ชาครชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1100 (ข้อความ)
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-07/chadok-070209.htm (ข้อความ)

กุมมาสปิณฑชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=E61PX68dziw
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1107 (ข้อความ)

ปรันตปชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271114 (ข้อความ)

อัฏฐกนิบาตชาดก: (10 ชาดก) กัจจานิวรรคหมวดว่าด้วยนางกัจจานี 10 ชาดก:
http://www.polyboon.com/dhumma/27_043.php
กัจจานิชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=g32Fqvh12E0
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271121 (ข้อความ)

อัฏฐสัททชาดก:
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt17.php (ข้อความ)

สุลสาชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271137 (ข้อความ)

สุมังคลชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271146 (ข้อความ)

คังคมาลชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271155 (ข้อความ)

เจติยราชชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271163 (ข้อความ)

อินทริยชาดก:
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-08-13/chadok-080107.htm (ข้อความ)

อาทิตตชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271180 (ข้อความ)

 

อัฏฐานชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271188 (ข้อความ)

ทีปิชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=eTUJ-w30sMA
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271199 (ข้อความ)

นวกนิบาตชาดก: (12 ชาดก)
https://th.wikisource.org/wiki/%E0
คิชฌชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=AlDvxfQV_ro
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt45.php (ข้อความ)

โกสัมพิยชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=z1CPx2UVLv0
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-08-13/chadok-090102.htm (ข้อความ)

มหาสุวราชชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=0aojjB2WDhE
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt19.php (ข้อความ)

จุลลสุวกราชชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271236 (ข้อความ)

หริตจชาดก:
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt22.php (ข้อความ)

ปทกุศลมาณวชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1255 (ข้อความ)

โลมสกัสสปชาดก:
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271265 (ข้อความ)

จักกวากชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271453 (ข้อความ)

หลิททราคชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271283 (ข้อความ)
สมุคคชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271292 (ข้อความ)

ปูติมังสชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1301 (ข้อความ)

ทัททรชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=CvMvyQYfdh0

ทสกนิบาตชาดก: (16 ชาดก)
http://www.polyboon.com/dhumma/27_045.php
จตุทวารชาดกว่าด้วยเมืองมี ๔ ประตู: https://www.youtube.com/watch?v=u6TpgTOWZzg (เสียง)

จตุทวารชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271319 (ข้อความ)

กัณหชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=P-6la5xYxdk
https://www.youtube.com/watch?v=j6XtsJsCRUo

จตุโปสถชาดก:
https://th.wikisource.org/wiki/%E0 (ข้อความ)

สังขชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271357 (ข้อความ)

จุลลโพธิชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=PCEHAQM5t7c
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271367 (ข้อความ)

มัณฑัพยชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271380 (ข้อความ)

นิโครธชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=XWqzO72MuTw
https://www.youtube.com/watch?v=6byE2ZEclsA (การ์ตูนเด็กๆ)
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-08-13/chadok-100107.htm (ข้อความ)
ตักกลชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271400 (ข้อความ)

มหาธรรมปาลชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=K76oIzw5M3I
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt21.php (ข้อความ)

กุกกุฏชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=x4rZRdJu7Nk
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt11.php (ข้อความ)

มัฏฐกุณฑลิชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=TkEPY1LoKno
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271433 (ข้อความ)

พิลารโกสิยชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271443 (ข้อความ)

จักกวากชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271453 (ข้อความ)

ภูริปัญหาชาดก
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271463 (ข้อความ)

มหามังคลชาดก
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271473 (ข้อความ)

ฆตปัณฑิตชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=Gmi02968h20
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271483 (ข้อความ)

เอกาทสกนิบาตชาดก: (9 ชาดก) :http://www.polyboon.com/dhumma/27_046.php
มาตุโปสกชาดก ว่าด้วยพญาช้างเลี้ยงมารดา:
มาตุโปสกชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=XpyM1EhsB2Y
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt23.php (ข้อความ)
https://www.youtube.com/watch?v=0WErKtlAzp8 (เสียงพากษ์)

ชุณหชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271504 (ข้อความ)

ธรรมเทวปุตตชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271515 (ข้อความ)

อุทยชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=R5sW3-MbucI
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271526 (ข้อความ)

ปานียชาดกซ
https://www.youtube.com/watch?v=j2-pK7xUCSQ
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271542 (ข้อความ)

ยุธัญชยชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=Ji3nVlHdd8s
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271553 (ข้อความ)

ทสรถชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271564 (ข้อความ)

สังวรชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=wwUD5Fak-yw
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271577 (ข้อความ)

สุปปารกชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271588 (ข้อความ)

ทวาทสนิบาตชาดก: (10 ชาดก)
http://www.polyboon.com/dhumma/27_047.php (ข้อความรวม 10 เรื่อง):
จุลลกุณาลชาดก:
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271601

https://www.youtube.com/watch?v=yK7NfCoAGNA (ตอนที่ 1)

https://www.youtube.com/watch?v=b6TN2iHDxAU (ตอนที่ 2)

ภัททสาลชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271613 (ข้อความ)

สมุททวาณิชชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271625 (ข้อความ)

กามชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=h7xIkEm_1eA

ชนสันธชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=yyIQFaErxrM

http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271649 (ข้อความ)

มหากัณหชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=G6Vi5v9L6x8

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1661 (ข้อความ)

โกสิยชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=Ya-p_uE-Sa8

https://www.youtube.com/watch?v=a2NB9elXW5w (การ์ตูนเด็กๆ)

เมณฑกปัญหาชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271686
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=280600&p=3 (ข้อความ)

มหาปทุมชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271698 (ข้อความ)

https://th.wikisource.org/wiki/%E0 (ข้อความ)

มิตตามิตตชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=1nc1JRzRG_Y
ตชาดก: (10 ชาดก) http://www.polyboon.com/dhumma/27_048.php
อัมพชาดก
https://www.youtube.com/watch?v=jWtizE1WrVg
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1725 (ข้อความ)

ผันทนชาดก
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt24.php (ข้อความ)

http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271738 (ข้อความ)

ชวนหังสชาดก
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt25.php (ข้อความ)

จุลลนารทกัสสปชาดก
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271764 (ข้อความ)

ทูตชาดก
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271777 (ข้อความ)

กาลิงคโพธิชาดก
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1790 (ข้อความ)
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-08-13/chadok-130106.htm (ข้อความ)

อกิตติชาดก
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271806 (ข้อความ)

ตักการิยชาดก
https://www.youtube.com/watch?v=Ag8I_WSO_oY
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt26.php (ข้อความ)

รุรุมิคชาดก
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271839 (ข้อความ)

สรภชาดก
https://www.youtube.com/watch?v=7d6yjUrKiWk
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1854 (ข้อความ)

ปกิณณกนิบาตชาดก: (13 ชาดก)
https://th.wikisource.org/wiki/%E0
สาลิเกทารชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=rsW1I-u-bEA
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt27.php (ข้อความ)

จันทกินนรชาดก:
https://th-th.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131133170423173&id=120808961455594

มหาอุกกุสชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=-lP6gn6fo08

อุททาลกชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271907 (ข้อความ)

ภิสชาดก:
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-14-22/chadok-140105.htm (ข้อความ)

สุรุจิชาดก:
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271942 (ข้อความ)

ปัญจุโปสถิกชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271951 (ข้อความ)

มหาโมรชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=gd-Di2BVNhI
ตัจฉกสูกรชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=ld0uKltz7wU
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=271975 (ข้อความ)

มหาวาณิชชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=YGNN8Wt_6xI (การ์ตูนเด็กๆ)
https://www.youtube.com/watch?v=EO9KI-1yfLk (การ์ตูนเด็กๆ)

สาธินราชชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=271994 (ข้อความ)

ทสพราหมณชาดก:
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=272001 (ข้อความ)
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-14-22/chadok-140112.htm (ข้อความ)

ภิกขาปรัมปรชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=272024 (ข้อความ)

วิสตินิบาตชาดก: (14 ชาดก)
https://th.wikisource.org/wiki/%E0
มาตังคชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=jihJhhDbICs (เสียง)
https://www.youtube.com/watch?v=G3XwoVyo4RE&t=2s (พระเทศก์พร้อมภาพประกอบ ตอนที่ 1)
https://www.youtube.com/watch?v=_hhv9DQMj6s (พระเทศก์พร้อมภาพประกอบ ตอนที่ 2)
จิตตสัมภูตชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=272054 (ข้อความ)

สีวิราชชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2066 (ข้อความ)

ศิริมันทชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=272084 (ข้อความ)
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=280600&p=3#272084s (ข้อความ)

โรหนมิคชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=1g_mpsypwdE
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2104 (ข้อความ)

หังสชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=j8PVnPVTsB8

สัตติคุมพชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=jTLyBwAbwm0
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt30.php (ข้อความ)

ภัลลาติยชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2153 (ข้อความ)

โสมนัสสชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2164 (ข้อความ)

จัมเปยยชาดก:
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=272180 (ข้อความ)

มหาปโลภนชาดก:
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-14-22/chadok-150111.htm (ข้อความ)

ปัญจปัณฑิตชาดก:
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=272228 (ข้อความ)
http://84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=280600&p=5#272228s

หัตถิปาลชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=272245 (ข้อความ)

อโยฆรชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=272261 (ข้อความ)

ติงสตินิบาตชาดก: (10 ชาดก)
http://www.polyboon.com/dhumma/27_051.php
กิงฉันทชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=eYV2wBX3pcs

กุมภชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=cT0I4S3HAk4
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt31.php (ข้อความ)

ชัยทิศชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=272296 (ข้อความ)

ฉัททันตชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=gfZiPDAWhZ0
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt32.php (ข้อความ)

สัมภวชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=272352 (ข้อความ)

มหากปิชาดก:
http://www.dhammathai.org/chadoknt/chadoknt16.php (ข้อความ)

ทกรักขสชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=272372 (ข้อความ)
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=280600&p=12#272372s
ปัณฑรกชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=Ee_rRda30Yc

สัมพุลาชาดก:
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-14-22/chadok-160109.htm (ข้อความ)

ภัณฑุติณฑุกชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=272419 (ข้อความ)

จัตตาฬีสนิบาตชาดก: (5 ชาดก)
https://th.wikisource.org/wiki/%%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2 (ข้อความ)
เตสกุณชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=yls7_3cXc2o
https://www.youtube.com/watch?v=mvZclmmBgu8 (การ์ตูนเด็กๆ)

สรภังคชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2446 (ข้อความ)

https://www.youtube.com/watch?v=einykluceg8&t=10s (ตอนที่ 1)

https://www.youtube.com/watch?v=pF6Os4xkrHk (ตอนที่ 2)

https://www.youtube.com/watch?v=QHStBbttWdA (ตอนที่ 3)

https://www.youtube.com/watch?v=Jd78yw5F6bE (ตอนที่ 4)

https://www.youtube.com/watch?v=mBN6Rqve7s4 (ตอนที่ 5)

https://www.youtube.com/watch?v=Ak8eE5Fm_fk (ตอนที่ 6)

https://www.youtube.com/watch?v=_kQpwQUwa0k (ตอนที่ 7)

https://www.youtube.com/watch?v=z10vREarU5w (ตอนที่ 8)

https://www.youtube.com/watch?v=2Jh3wAo_jmI&t=9s (ตอนที่ 9)

https://www.youtube.com/watch?v=m1pFxERFiAE (ตอนที่ 10)

https://www.youtube.com/watch?v=2mm2RnO6cMo (ตอนที่ 11)

https://www.youtube.com/watch?v=9DPxb3eG2mA&t=12s (ตอนที่ 12)

อลัมพุสาชาดก:
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-14-22/chadok-170103.htm (ข้อความ)

สังขปาลชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2495 (ข้อความ)

จุลลสุตโสมชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=272519 (ข้อความ)

เล่มที่ ๒๘ ขุททกนิกายชาดก ภาค ๒:
http://thaiitteacher.no-ip.info/84000/tipitaka/pitaka2/sutta20.html

ปัญญาสนิบาตชาดก: (3 ชาดก)
https://th.wikisource.org/wiki/%E0 (ข้อความ)

นฬินิกาชาดก:
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/jataka.php?i=280001 (ข้อความ)

อุมมาทันตีชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=20 (ข้อความ)

มหาโพธิชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=280052 (ข้อความ)

สัฏฐินิบาตชาดก: ( 2 ชาดก )
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok/chadok-index-19.htm
โสณกชาดก:
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-14-22/chadok-190101.htm (ข้อความ)

http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=66 (ข้อความ)

สังกิจจชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=90 (ข้อความ)

http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-14-22/chadok-190102.htm (ข้อความ)

อสีตินิบาตชาดก: ( 5 ชาดก )
จุลลหังสชาดก:
http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-14-22/chadok-210101.htm (ข้อความ)

มหาหังสชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/jataka.php?i=280199 (ข้อความ)

สุธาโภชนชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=249 (ข้อความ)

กุณาลชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=yK7NfCoAGNA
https://www.youtube.com/watch?v=b6TN2iHDxAU

มหาสุตโสมชาดก:
http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28.0&i=315&p=3 (ข้อความ)

มหานิบาตชาดก : ( 10 ชาดก )
เตมิยชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=XpOGWwQWZgs&list=PLoNCcUhkg9c3kzwafobkRgHp6lTfE7Q9p (ตอนที่ 1– ตอนที่ 22)

https://www.youtube.com/watch?v=Ub5RUjcJSY4 (การ์ตูนเด็กๆ)

ชนกชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=oESIu4nT7Uw (ภาพยนตร์ Animation)

สุวรรณสาม: https://www.youtube.com/watch?v=XZdiAxuFFRE&list=PLOKzw_rNjJU7Tw9nvzjnKp5E6sAIpPL0I (ตอนที่1-19)

https://www.youtube.com/watch?v=4Wi7Aokoqps (Animation)

เนมิราชชาดก: 
https://www.youtube.com/watch?v=X6nsPo2iWD4&list=PLEK__U8zOUFncixkEh1yoaWEJ8SQTHSzj (ตอนที่ 1 – ตอนที่ 17)
https://www.youtube.com/watch?v=2PPGkMRBD74 (การ์ตูนเด็กๆ)

มโหสถชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=gEeUjkLvgIo&list=PLC5NJSO4Gh5MOMWzR2jj95IcU-klFzZzw (ตอนที่ 1 – ตอนที่ 200)
https://www.youtube.com/watch?v=gl6I-wc1-NI (การ์ตูนเด็กๆ)
ภูริทัตชาดก: 
https://www.youtube.com/watch?v=djs1MaO8hkM&list=PLigtNr67xWIbtaTEqVAN803In0e8fJdiA&index=2 (ตอนที่1–ตอนที่55)
https://www.youtube.com/watch?v=vAfBAH8DdQM (การ์ตูนเด็กๆ)

จันทชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=_Ls9UTsnfPA&list=PLVaoWUamI-saTO1gYlReDcDVhiholZIEI (ตอนที่1–ตอนที่26)
https://www.youtube.com/watch?v=S5jYb4wbHDs (การ์ตูนเด็กๆ)

นารทชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=5tVtxtr_LeI&list=PLglsg26DeDuvEDi7QRhihJifT_mkZ0k-W (ตอนที่ 1 – ตอนที่ 31)
https://www.youtube.com/watch?v=AVLB4tz99t8 (การ์ตูนเด็กๆ)

วิธูรชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=oVMOys4B4ls&list=PLVaoWUamI-sakFsWHsK_DGW6eghK_4Jf2 (ตอนที่ 1 – ตอนที่ 31)

มหาเวสสันดรชาดก:
https://www.youtube.com/watch?v=EJDAzDErf4w&index=1&list=PLVaoWUamI-saULFwJTxGKQAGchp38SlDM (ตอนที่ 1 – ตอนที่ 111)

ชาติสุดท้ายขององค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

https://www.youtube.com/watch?v=UatzdHVkGME
(ภาคภาษาไทย: จัดทำและเรียบเรียงตามข้อมูลดั้งเดิมโดย ครอบครัวตระกูลศิริมณเทียร)

https://www.youtube.com/watch?v=b0tyQ6lLuP8
(ภาคภาษาอังกฤษ/English Version)


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม