กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
มีผู้ให้หลอดไฟแล้ว 1 หลอด

หลักธรรมศาสนาที่สำคัญ

องค์ประกอบของศาสนา

 1. มีศาสดาผู้ก่อตั้งหรือผู้ให้กำเนิด
 2. มีหลักคำสอนหรือคัมภีร์ทางศาสนา
 3. มีพิธีกรรมหรือการปฏิบัติตน
 4. มีศาสนสถานหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรม
 5. มีผู้สืบต่อศาสนาหรือนักบวช

             ประเภทของศาสนา

 1. เอกเทวนิยม  เป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว เช่น :-  คริสต์  อิสลาม  ยิว
 2. พหุเทวนิยม  เป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ เช่น :-  พราหมณ์-ฮินดู  ขงจื๊อ
 3. อเทวนิยม  เป็นศาสนาที่ไม่นับถือพระเจ้า เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม เช่น :- พุทธ  เซน  ชินโต    
 1. ศาสนาพุทธ
 2. ประเภท  :  อเทวนิยม
  พระเจ้า  :  ไม่มี
  ศาสดา  :  พระสมณโคดมหรือพระศากยมุนีพุทธเจ้า
  คัมภีร์  :  พระไตรปิฎก
  นิกาย  :  เถรวาท, มหายาน
  เป้าหมายชีวิต  :  การไปสู่นิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
  หลักธรรม  : 
  1. หลักอริยสัจ 4  เป็นทางหลุดพ้นความทุกข์  ประกอบด้วย  ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ มรรค
  2. หลักไตรสิกขา  ได้แก่  ปัญญา  ศีล  สมาธิ
  3. หลักไตรลักษณ์  มี 3 ลักษณะ คือ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา
  4. หลักโอวาทปาฎิโมกข์  เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส
  5. หลักศีล 5  คือ เบญจศีลที่เป็นข้อห้ามในทางพุทธศาสนา 5 ประการ คือ ไม่ฆ่าสัตว์  ไม่ลักทรัพย์   ไม่ประพฤติผิดในลูกเมียผู้อื่น  ไม่พูดปด  ไม่ดื่มสุรา
  6. หลักพรหมวิหาร 4  เป็นคุณธรรมอันประเสริฐ 4 ประการ  คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา
  7. หลักอิทธิบาท 4  เป็นคุณธรรมนำไปสู่ความสำเร็จ  คือ  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา
  8. หลักขันธ์ 5 (เบญจขันธ์)  เป็นส่วนประกอบของชีวิต 5 ประการ คือ  รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ

  วันสำคัญทางศาสนาพุทธ

  1. วันมาฆบูชา  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
  2. วันวิสาขบูชา  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้า
  3. วันอาสาฬหบูชา  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  เป็นวันแรกที่มีการเกิดพระรัตนตรัย
 3. ศาสนาคริสต์

  ประเภท  :  เอกเทวนิยม
  พระเจ้า  :  พระยะโฮวา (พระเยซูคริสต์)
  ศาสดา  :  พระเยซูคริสต์ (เป็นทั้งศาสดาและภาคหนึ่งของพระเจ้า)
  คัมภีร์  :  พระคัมภีร์ไบเบิล
  นิกาย  :  โรมันคาธอลิก, ออร์โธดอกซ์, โปรแตสแตนท์
  เป้าหมายชีวิต  :  การได้กลับไปสู่ในอาณาจักรของพระเจ้า
  หลักธรรม  : 

  1. หลักความรัก  ความรักที่บริสุทธิ์มีเมตตา  กรุณา  มุทิตา  ต่อเพื่อนมนุษย์ หัวใจ ของศาสนาคริสต์ “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนเจ้ารักตัวเอง”
  2. หลักอาณาจักรพระเจ้า  คือสภาวะจิตใจที่บริสุทธิ์
  3. หลักบาปกำเนิด  ทุกเกิดเกิดมามีบาปติดตัวต้องล้างบาป
  4. หลักตรีเอกานุภาพ  ประกอบด้วย  พระบิดา  พระบุตร  และพระบิดา
  5. หลักบัญญัติ 10 ประการ  เป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ไบเบิลที่เรียกว่าพระคัมภีร์เก่า 
 4.  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

  ประเภท  :  พหุเทวนิยม
  พระเจ้า  :  พระศิวะ  พระวิษณุ  พระพรหม
  ศาสดา  :  ไม่มี
  คัมภีร์  :  คัมภีร์พระเวท  ประกอบด้วย  ฤคเวท  ยชุรเวท  สามเวท  อาถรรพเวท
  นิกาย  :  ไศวะ (นับถือพระศิวะ), พรหม (นับถือพระพรหม), ไวษณพ (นับถือพระวิษณุ), ศักติ (นับ
  ถือชายาของพระเจ้า)
  เป้าหมายชีวิต  :  การเข้าถึงพรหมหรือโมกษะซึ่งเป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์
  หลักธรรม  :  

   1. หลักปรมาตมัน-อาตมัน  วิญญานทั้งปวงเป็นอมตะ ไม่มีวันดับสูญ
   2. หลักอาศรม 4  ขั้นตอนการดำรงชีวิตของชาวฮินดู คือ 1.  พรหมจารี 2.  คฤหัสถ์ 3.  วานปรัสถ์  4.  สันยาสี
   3. หลักโมกษะ  การหลุดพ้นจากเวียนวายตายเกิด โดยรวมชีวเตมัน (วิญญานมนุษย์) กลับเข้ารวมกับพระพรหม ด้วย 3 หนทาง คือ 1.  ชญาณโยคะ  2.  กรรมโยคะ  3.  ภักติโยคะ
   4. หลักปรัชญา  มีภควคีตา ซึ่งถือว่าเป็นยอดปรัชญาของฮินดู
   5. หลักปุรุษารถะ 4  หลักในการดำเนินชีวิตมี 4 ประการ คือ 1 ธรรมะ  2.  กามะ 3.  อรรถะ   4.  โมกษะ
   6. หลักตีรมูรติ  คือพระเจ้าองค์สูงสุดที่มี 3 สภาวะ คือ พรหม  ศิวะ  วิษณุ
   7. หลักวรรณะ 4  ประกอบด้วย 4 วรรณะ คือ วรรณะกษัตริย์ (นักรบ)  วรรณะพราหมณ์  (นักบวช)  วรรณะแพศย์ (พ่อค้า ชาวนา) วรรณะศูทร (ทาส)
 5. ศาสนาอิสลาม

  ประเภท  :  เอกเทวนิยม
  พระเจ้า  :  พระอัลเลาะห์
  ศาสดา  :  นบีมุฮัมมัด
  คัมภีร์  :  พระคัมภีร์อัลกรุอาน
  นิกาย  :  2 นิกาย คือ ซุนหนี่ และชีอะห์
  เป้าหมายชีวิต  :  การได้กลับไปอยู่กับพระอัลเลาะห์
  หลักธรรม  :  

   1. หลักศรัทธา 6 ประการ
   2. หลักปฏิบัติ 5 ประการ
   3. ข้อห้ามของศาสนาอิสลาม
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม