กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

 1. บุคคล  คือ สิ่งซึ่งสามารถมีสิทธิและหน้าที่ได้ตามกฎหมาย  แบ่งบุคคลเป็น 2 ประเภท คือ
  • บุคคลธรรมดา  บุคคลทั่วไป สภาพบุคคลเริ่มต้นตั้งแต่คลอดจนอยู่รอดมีชีวิตจนวันตาย  การสิ้น  สุดสภาพของบุคคลมี 2 ประเภท คือ ตายโดยธรรมชาติ (ไม่หายใจ) และตายโดยผลของกฎหมายคือการสาบสูญตามคำสั่งศาล
  • นิติบุคคล  บุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นให้มีฐานะเป็นบุคคล มีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายเช่นเดียวกับมนุษย์ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มี 6 ประเภท :-
   1. กระทรวง ทบวง กรม
   2. วัดที่จดทะเบียนตามพรบ. สงฆ์
   3. ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียน
   4. บริษัทจำกัด
   5. สมาคม
   6. มูลนิธิที่ได้รับมอบอำนาจแล้ว
 2. การบรรลุนิติภาวะผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะได้ 2 ทาง คือ
  1. เมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
  2. เมื่อทำการสมรส โดยคู่สมรสมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดาของคู่สมรสหรือผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่ศาลสั่งอนุญาตให้ทำการสมรสได้
 3. กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ 
  1. การตาย  เมื่อมีคนตาย เจ้าบ้านต้องแจ้งนายทะเบียนท้องที่ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เสียชีวิต  ถ้าไม่แจ้งภายในเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
  2. การเกิด  เจ้าบ้านต้องแจ้งนายทะเบียนท้องที่ภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด  ถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกำหนด มีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
  3. การย้ายที่อยู่  เจ้าบ้านต้องแจ้งกับนายทะเบียนท้องที่ต้นทางหรือปลายทางภายใน 15 วันนับแต่มีการย้ายออกหรือย้ายเข้า
 4. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน 
  1. ผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง 70 ปีบริบูรณ์ ต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขต ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ครบ 15 ปีบริบูรณ์
  2. กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย ต้องยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน 30 วัน (ต้องแจ้งบัตรหายที่สถานี ตำรวจ)
  3. บัตรมีอายุใช้งานได้ 6 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร เมื่อบัตรหมดอายุต้องขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน
 5. การรับราชการทหาร 
  1. ชายไทยทุกคนเมื่ออายุย่างเข้า 18 ปี ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินในเดือนพฤศจิกายน ของปีที่อายุย่างเข้า 18 ปี โดยไปแสดงตนที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหาร
 6. นิติกรรม คือการกระทำใดๆที่บุคคลกระทำลงไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสมัครใจ  เพื่อให้
  1. มีผลผูกพันที่ถูกต้องตามกฎหมาย มี 2 ลักษณะ คือ :-

  2. นิติกรรมที่เป็นโมฆะกรรม  เป็นนิติกรรมที่ทำไปแล้วเกิดสูญเปล่า สาเหตุที่เป็นโมฆะกรรม คือ  เกิดการบกพร่องในสาระสำคัญของนิติกรรมโดยเจตนา
  3. นิติกรรมที่เป็นโมฆียะกรรม  เป็นนิติกรรมที่มีผลใช้ได้ระหว่างคู่กรณีแต่ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย หากมีการบอกเลิกนิติกรรมนั้นก็เป็นโมฆะหากไม่มีการบอกเลิกปล่อยจนล่วงเลยมาตามที่ กฎหมายกำหนดให้ถือว่านิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาตั้งแต่ต้น
 7. มรดกคือทรัพย์สมบัติของผู้ที่ตาย ทรัพย์สินย่อมตกเป็นสมบัติของทายาทของเจ้าของมรดก ผู้รับ
  1. มรดกมี 2 ประเภท คือ

  2. ทายาทโดยพินัยกรรม  ระบุในพินัยกรรม
  3. ทายาทโดยชอบธรรม  เรียงลำดับคือผู้สืบสันดาน (ลูก หลาน เหลน) บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา
 8. พินัยกรรมคือ คำสั่งของผู้ตายที่ได้สั่งไว้ก่อนตายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินหรือการต่างๆเมื่อตาย
  1. ไปแล้ว พินัยกรรมที่กฎหมายกำหนดไว้มี 5 แบบ คือ :-

  2. แบบธรรมดา 
  3. แบบเขียนเองทั้งฉบับ
  4. แบบเอกสารลับ
  5. แบบเอกสารฝ่ายเมือง 
  6. แบบทำด้วยวาจา
 9. สัญญาคือ เจตนาของบุคคล 2 ฝ่าย มีฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายสนอง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มี 2 ประเภท
  1. สัญญาซื้อขายธรรมดา  ได้แก่  สัญญาจะซื้อจะขาย  ซื้อขายเบ็ดเสร็จ
  2. สัญญาซื้อขายเฉพาะอย่าง  ได้แก่  ซื้อขายเงินสด  ซื้อขายผ่อนสั่ง  ซื้อขายฝาก  ซื้อขายทอดตลาด 
 10. เอกเทศสัญญา 
  1. กู้ยืม  การกู้ยืมกันตั้งแต่ 50 บาท จะต้องมีหลักฐานการกู้ยืม คิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5 บาท ต่อปี
  2. การจำนอง  การกู้ยืมโดยมีทรัพย์สินเป็นประกันการกู้ยืมได้แก่ที่ดิน, บ้านพร้อมที่ดิน ฯลฯ โดยต้องจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่
                    
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม