กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 1. วิทยาการ คือ
  • เป็นความรู้ที่มีการศึกษาพัฒนา จัดเป็นระเบียบและสังคมสืบทอดกันอย่างต่อเนื่อง ของมรุษย์ชาติ
 2. วิทยาการครอบคลุมความรู้ต่างๆอย่างกว้างขวาง ได้แก่
  1. จิตวิทยา เป็นวิทยาการว่าด้วย พฤติกรรมและกระบวรการทางจิต
  2. มานุษยวิทยา เป็นวิทยาการที่ว่าด้วยมนุษย์โดยเฉพาะการเกิด พัฒนาการ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อของเผ่าพันธุ์มนุษย์
  3. เศษฐศาสตร์ เป็นวิทยาการว่าด้วยการผลิต จำน่ายแจกบริโภค
  4. เภสัชศาสตร์ วิทยาการเกี่ยวกับเรื่องยา
  5. วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการว่วด้วยการนำความรู้ ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้
 3. วิทยาศาสตร์
  • เป็นแขนงหนึ่งของวิทยาการ ซึ่งว่าด้วยการสังเกต คนคว้าจากการประจักษ์ทางธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
 4. วิทยาศาสตร์
  • เป็นวิทยาการซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการที่จะพัฒนา และสร้างควาก้าวหน้าให้กับวิทยาการแขนงอื่นๆ
 5. สาขาของวิทยาศาสตร์ ได้แก่
  • ชีววิวทยา, ฟิสิกส์, เคมี, สัตววิทยา, ชีวเคมี
 6. เทคโนโลยี
  • เป็นวิทยาการที่เกี่ยวศิลปะในการนำเอาวิทยากศาสตร์มาใช้ ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ
 7. เทคโนโลยีแยกเป็น 2 ประเภท คือ
  1. เทคโนโลยีทางการผลิต คือความรู้สำหรับการแปรสภาพวัตถุดิบ การประกอบชิ้นส่วน
  2. เทคโนโลยีด้านการจัดการ คือ ความรู้ในการจัดความสัมพันธ์ ระหว่างวัตถุดิบ คน เครื่องจักร์ เพื่ออ่ำนวยให้การผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การว่างแผนการผลิต
 8. ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ
  • วิทยาการ เป็นองค์รวมความรู้ของมนุษย์ชาติที่มีขอบเขตครอบคลุม ตั้งแต่ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ แต่ วิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นแขนงหนึ่งของวิทยาการ ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จากการสังเกตค้นคว้า และ เทคโนโลยี เป็นอีกแขนงหนึ่งของวิทยาการ ที่มุ่งนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกค์ใช้
 9. วิทาศาสตร์สมัยใหม่เริ่มก่อตัวขึ้นในยุค
  • การฟื้นฟูศิลปวิทยา ทีเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายสมัยกลาง ก่อนหน้านี้วิทยาศาสตร์ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิชา ปรัธญา
 10. นักปราชญ์ที่มีบทบาทสำคัญ ในการเสนอแนวคิดของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่คือ
  • กาลิเลโอ, ฟพราซิส เบคอน
 11. บิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่คือ
  • กาลีเลโอ
 12. กาลิเลโอ เป็นผู้ที่เสนอ ให้ทำการวิเคราห์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติและบอกว่า
  • คณิตศาสตร์จะเป็นสื่อกลางสำคัญ ในการแสดงกฏเกณฑ์ทางธรรมชาติเหล่านี้
 13. นิโคลัส โคเปอร์นิคัส เสนอว่า
  • โลก ไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาล แต่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
 14. ฟรานซิส เบคอน เสนอว่า
  • การทดลองและการเฝ้าสังเกตอย่างรอบคอบจะนำไปสู่การค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสคร์ แนวความคิดของเบคอนดังกล่าว ได้กลายเป็นรากฐานของการก่อตั้ง
   • ราชสมาคมแห่งลอนดอน การก่อตั้งองค์กรทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวนี้ เป็นจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญ เสริมสร้างให้เกิดการรวมตัวของนักวิทยาศาสตร์และส่งผลให้เกิด
   • การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์
 15. ในการที่กฏหรือหลักทางทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใดๆ จะได้รับการยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์นั้น จะต้องผ่านขั้นตอน 3 ประการ (ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์) คือ
  1. การสังเกตและการศึกษา
  2. ารวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุผล เพื่อกำหนดข้อสมมติฐาน
  3. การทดสอบ ทดลอง เพื่อคครวจสอบความถูกต้อง (สำคัญที่สุด)
 16. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดจะต้อง
  • ผ่านการตรวจสอบโดยการทดลองทั้วสิ้น
 17. เครื่องมือสำคัญที่ช่ายขยายพรมแดนความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ คือ
  • ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์
 18. นักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ที่นำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ได้แก่
  1. ริชาร์ด เทรวิธิค และ ยอร์ช สตีเฟนสัน ประดิษฐ์และพัฒนาเครื่องจักรไดน้ำ มาใช้กับการรถไฟ
  2. ฮันส์ คริสเตียน เออร์สเตต พบว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลจะทำให้เกินสนามแม่เหล็ก
  3. ไมเคิล ฟาราเดย์ ประดิษฐ์ไดนาโม
  4. เจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์ แนวคิดของเขา เป็นพื้นฐานสำหรับประดิษฐ์วิทยุ
 19. ในปัจจุบันเทคโนโลยี 3 สาขาใหญ่ ซึ่งเรียกกันว่า จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม ได้แก่
  1. เทคโนโลยีด้านอีเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
  2. เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เน้นการพัฒนาวัสดุทางอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะสูงเช่น การพัฒนาเซรามิคในการอุตสาหกรรม
  3. เทคโนโลยีชีวภาพ ได้ถูกนำไปใช้ผลิตยา
 20. วัตถุดิบทางอุตสาหกรรม ที่คาดหมายกันว่าน่าจะมีบทบาทย่างสูงในอนาคต คือ
  • เซราคิค กระทั่งมีการกล่าวว่า มนุษย์ชาติกำลังย่างเข้าสู่ยุคหินครั้งที่ 2
 21. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้แก่
  1. พลังงาน แหล่งพลังงานของมนุษย์ มีการพัฒนาเปลี่ยนไป ตามความรับรู้ทางวิทยาศาสตร์ และขีดความสามารถของเทคโนโลยี ในยุคดึกดำบรรพ์ พลังงานรูปแบบแรกที่มนุษย์ใช้ คือ ไฟ ต่อมามีการนำพลังงานความร้อน มาแปลงให้อยู่ในรูปพลังงานกล สิ่งประดิษฐ์สำคัญของมนุษย์ชาติได้แก่ เครื่องจักรไอน้ำ ซึ่งเป็นกลไกเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้กลายเป็นพลังงานกล พลังงานไอน้ำนี้ พือเป็นต้ตกำลังสำคัญ ในการขับดันให้เกินการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษ ต่อมามีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานใต้พิภพ
  2. ระบบการคมนาคมขนส่ง ในปัจจุบันมีแนวโน้มในการพั๖นาคือ
   • มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น ทางบก มีทั้งรพยนต์ รถไฟ
   • เพิ่มความรวดเร็วในการคมนาคม
   • เพิ่มขีดความสามารถนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
   • มีการพัฒนาระบบการขนส่ง เพื่อใช้ในการสำรวจในอวกาศ
  3. ระบบสื่อสาร ช่วยให้มนุษย์สามารถส่งถ่ายข่าวสารจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งได้ พัฒนาการทางระบบสื่อสาร จึงมุ่งที่จะให้ระบบสามารถส่งถ่ายข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น ปริมาณมากขึ้น มีความถูกต้องเชื่อถือได้
  4. ระบบคิดคำนวณ คอมพิวเตอร์นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสำคัญ ซึ่งกระทบต่อวงการต่างๆอย่างกว้างขวางที่สุด คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกสร้างขึ้นที่ มหาวิทยาลียเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
  5. ระบบการผลิต ระบบการผลิตทางอุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อ เฮนรี ฟอร์ด ได้นำ ระบบสายพาน เข้ามาใช้ เพื่อพัฒนาการผลิตรถยนต์ ให้เป็นแบบ mass product
  6. ด้านการแพทย์ มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ในการผลิตและพัฒนายาใหม่ด้านการวินิจฉัยโรค ด้านอวัยวะเทียม
  7. ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาการเกษตร เช่น การใช้เทคนิคผสมเทียมเพื่อขยายพันธุ์สัตว์
 22. ศาสตร์คอมพิวเตอร์แขนงใหญ่ เราเรียกว่า
  • ปัญญาประดิษฐ์
 23. จุดเริ่มมต้นของการสำรวจอวกาศของมนุษย์ คือ
  • การยิงดาวเทียมสปุตนิค ของสหภาพโซเวียด เมื่อ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1957
 24. แนวโน้มของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี คือ
  1. การนำระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการพัฒนาวิทยาการ
  2. ลักษณะสหวิชาของวิทยาการ เกิดการเกี่ยวพันธ์กันของแต่ละวิชา เช่น ชีวเคมี
  3. ลักษณะที่เปิดกว้าง และเป็นประชาธิปไตยของวิทยาการ และการศึกษาค้นคว้าวิทยาการไม่มีอะไรมาปิดกัน เช่น ในสมัยกลางวิทยาการได้รับอทธิพลด้านลบอย่างสูง จากความเชื่อ, การผูกขาดความเชื่อทางศาสนา
  4. บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเสรษฐกิจ ังคม และ การเมือง ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการจะเพิ่มมากขึ้น เช่น ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม