กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

วิทยการและเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศไทย

 1. สมัยสุโขทัย ได้พัฒนาเทคโนโลยี
  • เครื่องปั้นดินเผา การเกษตร ชลประทาน
 2. สมัยอยุธยา วิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยนั้นได้จากชาวยุโรปมาก เช่น
  • การแพทย์ไทย แต่ก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเอง เช่น ด้านโลหะ มีการหล่อปืนใหญ่
 3. สมัยรัตนโกสินทร์
  • เป็นสมยที่ไทย ได้รับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมาสู่สมัยปัจจะยันมากที่สุด
 4. กษัตริย์ที่ทรงเห็นการไหลและทรางวางรากญานการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ
  • ร.5
 5. เทคโนโลยีภายในประเทศนั้นสามารถใช้และพัฒนาขึ้นได้จาก 2 แหล่งใหญ่ คือ
  1. การคิดค้นหรือพัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ
  2. การได้รับจากนอกประเทศ
 6. ลักษณะที่ได้เทคโนโลยีมาจากต่างประเทศมักจะเรียกว่าเกิดการ
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 7. มีหลายประเทศ ที่รัฐบาลให้ความสนใจในสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของตน พยายามสร้างสิ่งที่บอกถึง สถานภาพขึ้นมา เรียกว่า
  • ดัชนีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 8. แนวคิดของดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ
  • พยายามหาสิ่งบอกว่ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละประเทศเป็นอย่างไร
 9. ดัชนีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
  1. ดัชนีตัวป้อน
  2. ดัชนีผลลัพธ์
 10. ดัชนีตัวป้อน
  • เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงทรัพยากรต่างๆที่ประเทศได้จัสรร หรือ ใช้เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ประกอบด้วย
   1. จำนวนนักวิจัย คือ กลุ่มคนที่ทำหน้าที่คิดค้นวิจัย (สาขาวิจัยที่ประเทศไทย ใช้กำลังคนมาก คือ สาขาเกษตร รองลงมาคือสาขาสาธารณสุข)
   2. เงินงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา ถือว่าเป็นตัวป้อนที่สำคัญทำให้เกิดการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยี
 11. ดัชนีผลลัพธ์
  • เป็นสิ่งที่สามารถบอกถึง ความก้าวหน้าหรือระดับเทคโนโลยีของประเทศได้ ได้แก่
   1. สิ่งตีพิมพ์หรือบทความทางวิชาการ ประเทศทั้งหลาย ใช้จำนวนสิ่งตีพิมพ์ หรือ บทความรายงานความก้าวหน้างทางวิทยาการและเทคโนโลยีเป็นตัวแสดงให้เห็นว่ามีความก้าวหน้าเพียงใด
   2. การขอรับสิทธิบัตร เป็นหนังสือสำคัญที่ทางการออกให้ เพื่อคุ้มครองการประดิษญ์ หรือ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ถ้ามีการขอรับสิทธิบัตรมาก ก็แสดงว่าประเทศนั้นมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก
   3. การค้าเทคโนโลยี ถ้ามีการซื้อจากต่างประเทศมาก ก็แสดงว่าเประเทศมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีน้อย
   4. มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง (เทคโนโลยีเข้ม) ได้แก่สินค้าเคมีชั้นสูง เช่น เคมีอุตสาหกรรม ยา เครื่องจักรกล ที่มีกลไกทำงานซับซ้อน คอมพิวเตอร์
 12. เหตุที่ไทยมีการขอรับสิทธิบัตรน้อย เพราะ
  • การไม่เห็นความสำคัญของสิทธิบัตร หรือ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการของประเทศ อยู่ในระดับต่ำมาก
 13. เงินค่าเทคโนโลยีที่ให้ต่างประเทศของไทย ได้แก่
  1. Royalty Fee เป็นเงินค่าตอบแทนใหน้เจ้าของเทคโนโลยี ที่ได้มอบความรู้ ความชำนาญของเขาให้กับผู้ซื้อ
  2. Trade Mark Fee คือ การซื้อเครื่องหมายการค้าของต่างชาติ มาให้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย
  3. Technical Fee คือ ค่าที่ต่างชาติมาช่วยแก้ไขปัญหาทางเทคนิคให้กับประเทศไทย
  4. Management Fee คือ ค่าที่ต่างชาติเก็บในกรณีมาช่วยแนะนำการบริหารงานให้ เช่น ธุรกิจโรงแรม
 14. มูลค่าสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย คือ
  1. สิ่งทอ
  2. ข้าว
  3. ยางพารา
  4. มันสำปะหลัง
  5. อัญมณีเครื่องประดับ
  6. แผงวงจรไฟฟ้า
 15. สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย 6 อันดับแรกมีผลิตภัณฑ์ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้มเพียวชนิดเดียว คือ
  • แผงวงจรไฟฟ้า
 16. ความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยี ของประเทศไทย ด้านที่มีความเจริญเติบโตมากกว่าด้านอื่น คือ
  • ด้านเกษตร ซึ่งพิจารณาจาก ดัชนีตัวป้อน ที่ประเทศไทย มีนักวิจัย และใช้งบประมาณด้านการเกษตรมากกว่าสาขาใด
 17. เทคโนโลยีคือ
  • ทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่สามารถซื้อขาย โอนสิทธิ์ กันได้เหมือนสินค้า แต่ เทคโนโลยีจะต่างจากสินค้าธรรมดาตรงที่ ไม่สามารถจับต้องได้เป็นธรรม
 18. การใช้วิทยาการ และเทคโนโลยีในการพัฉนาทางการเมือง ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ก่อให้เกิด
  • ความเข้มแข็งทางเสรษฐกิจ รวมทั้งการทหาร ระบบสื่อสาร คมนาคม ที่เจริญก้าวหน้า ช่วยให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองระหว่างประเทศยิ่งขึ้น ช่วยให้ประชาชน สามาถเข้าใจ และวิเคราะห์เรื่องราวทางการเมืองได้ถูกต้องและรวดเร็ว
 19. การใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องย่อมก่อให้เกิด
  1. การเพิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์
  2. การทำให้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
  3. การประหยัดพลังงาน
  4. การใช้วัตถุดิบน้อยลง การนำเทคโนโลยีมาใช้ จะทำให้ใช้วัตถุดิบน้อยลง แต่ผลผลิตเท่าเดิม
  5. การใช้วัสดุใหม่ที่ดีกว่าหรือประหยัดกว่า
  6. การผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณมากๆ
  7. การเกิดสินค้าใหม่ๆ ตามที่ตลาดต้องการ
 20. ผลผลิต หมายถึง
  • ผลผลิตที่ได้จากงานทางด้านการเกษตร
 21. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง
  • ผลิตผลที่ได้จากงานทางด้านอุตสาหกรรม
 22. ปัจจุบัน การขยายตัวของอุตสาหกรรมของไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ววมาก จาก
  • อุตสาหกรรมดั้งเดิม คือ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบเดิม เช่น โรงสี ไปเป็น อุตสาหกรรมแปรรูปทางเกษตรสมัยใหม่ เช่น การทำอาหาพสำเร็จรูปพร้อมปรุง
 23. จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ระบการสื่อสารที่สำคัญของไทย คือ
  • รัชการที่ 5 โปรดฯ ให้ทำระบบการสื่อสารทันสมัยรือ การโทรศัพท์ เป็นครั้งแรก พ.ศ. 2424
 24. ผลกระทบของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการแะเทคโนโลยี ที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทย ได้แก่
  1. ผลกระทบทางการเมือง คือ ผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการผลิตได้อย่างมากมาย มีการจัดตั้งระบบทุนนิยม และเกิดความไม่เป็นธรรมในสงคม ทำให้เกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นมา และประเทศไทยก็ได้รับผลแระทบด้วย ในเวลาต่อมา
  2. ผลกระต่อด้านเศรษฐกิจ เช่น
   • เกิดการลงทุนพร้อมเทคโนโลยีเข้าสู่ไทย
   • ประเทศไทยจะต้องจ่ายเงินเป็นค่าสินค้าเทคโนโลยีมากขึ้น
   • เกินการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้มีการส่งสินค้าออกนอกประเทศมากขึ้น ทำให้รายได้ต้อหัวเพิ่มขึ้น
 25. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีมีผลกระทบ ด้านบวก ต่อการเกษตร เช่น
  • ทำให้ไทย สามารถผลิตผลผลิตการเกษตรได้เพียงพอ
 26. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีมีผลกระทบด้านลบ ต่อการเกษตร เช่น
  • ทำให้ไทย ต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรบางประการจากต่างประเทศ
 27. ผลของการนำเทคโนโลยีมาใช้ เกิดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม เช่น
  • อุตสาหกรรมไทยเปลี่ยนจากผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค มาเป็น ผลิตเพ่อการส่งออก และเปลี่ยนจากสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกจากสินค้าอุตสาหกรรมขั้นปฐม เช่น ขุดแร่ มาเป็นการส่งออก สินค้าอุตสาหกรรมขั้นกลาง เช่น อุตสาหกรรมเส้นใย ทอผ้า อาการกระป๋อง
 28. เมื่อเทียบกับการบริการสาขาอื่นๆ รายได้จาก
  • การท่องเที่ยว เป็นรายได้สูงสุด และรายได้จาก แรงงานไทยต่างประเทศ เป็นรายได้ในภาคบริการอันดับที่ 2 รองจากการท่องเที่ยว
 29. ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีทำให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม คือ
  1. ด้านการศึกษา เช่น
   • ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น
   • ประชากรผู้ไม่มีการศึกษาน้อยลง
   • ประชาชนได้รับการศึกษาทางวิทยาการและเทคโนโลยีหลากหลายขึ้นกว่าเดิม
   • เกิดปรากฏการสมองไหลขึ้นในประเทศ
  2. ภาวะสังคมด้านประชากร เช่น
   • อัตราการเกิด อัตราการตาย และ อัตราส่วนภาระเลี้ยงดูลดลง
  3. ด้านแรงงาน เช่น
   • แรงงานในภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง
   • แรงงานนอกภาคเกษตรมีแนวโน้มมากขึ้น
   • การย้ายถิ่นของแรงงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
   • ขาดแรงงานฝีมือด้านเทคโนโลยีล้วนๆ เช่น ช่างอิเล็กทรอนิกส์
   • ผู้อยู่ในวัยแรงงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากก่อนปี พ.ศ. 2513 ไทยยังไม่ได้ใช้นโยบายประชากร ทำให้อัตราเกิดก่อน พ.ศ. 2513 อยู่ในระดับสูง
  4. ด้านสาธารณสุข เช่น
   • อัตราการตายของมารดาลดลง
   • มีผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องที่สืบเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษมากขึ้น
   • อัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีลดลง
  5. ผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทย เช่น
   • ไทยสามาถเผยแพร่วัฒนธรรมของตนให้ประเทศต่างๆ ได้เข้าใจง่ายขึ้น โดยใช้วิทยาการสมัยใหม่
  6. กลุ่มคนในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง
   • กลุ่มคนที่มีการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัย
 30. องค์กรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
  1. กลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการกหนดนโยบาย เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
  2. กลุ่มที่ทำหน้าที่วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เช่น กรมวิชาการเกษตร
  3. กลุ่มที่ทำหน้าที่เผยแพร่ผลงานวิจัย และให้บริการทางวิทยาศาสตร์
 31. สิ่งที่จำเป็นมาก ต่องานค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และมีผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานต่างๆ คือ
  • สารนิเทศทางวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี ได้แก่ เอกสาร วารสาร ทางวิทยาศาสตร์
 32. แนวทางการพัฒนาประเทศไทยโดยใช้ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี คือ
  1. มุ่งการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประเทศ เช่น พัฒนากำลังคนในด้านวิทยาศาสตร์
  2. มุ่งการพัฒนาโคงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ต่อ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น ท่ำเรือ ถนน ไฟฟ้า
  3. มุ่งการสร้างดุลยภาพทางการเมือง ภายในและต่างประเทศ เช่น ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป้ฯสื่อในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหย่างประเทศ
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม