กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
มีผู้ให้หลอดไฟแล้ว 2 หลอด

Vocabulary Stock-Matching

 1. annual (adj.) ประจำปี, ปีละครั้ง, รายปี (match : yearly)
 2. affectionately (adv.) เมตตา, รักใคร่, ชอบพอ (match : lovingly)
 3. accelerate (vt., vi.) เร่ง, ก่อให้เกิด, เร่งให้เกิดขึ้น (match : fasten)
 4. aviator (n) นักบิน, ผู้ขับเครื่องบิน (match : pilot)
 5. academy (n-pl.) สถาบันการศึกษา,โรงเรียน (match : school)
 6. abroad (adj., adv.) ข้างนอก, ต่างประเทศ (match : overseas)
 7. almost (adv.) เกือบจะ, แทบจะ, จวนเจียน (match : virtually)
 8. agrarian (adj.) เกี่ยวกับไร่นา, เกี่ยวกับชาวนา (match : agricultural)
 9. ability  (n-pl.) ความสามารถ (match : capacity)
 10. aware of (adj.) ที่รู้สึกตัว, ทราบ (match : cognizant of)
 11. artificial (adj.) ปลอม, เทียม, ประดิษฐ์ขึ้น ( match : synthetic)
 12. abundant (adj.) อุดมสมบูรณ์, มากมาย (match : plentiful)
 13. atmosphere (n) บรรยากาศ, บรรยากาศรอบโลก (match : air)
 14. annoying (adj.) ทำให้รำคาญ, ซึ่งรบกวน (match : disturbing)
 15. aid (vi., vt., n)  ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์ (match : assist)
 16. abundance (n) ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ (match : great  quantities)
 17. amateur (n) มือสมัครเล่น (adj.) ไม่จริงจัง (match : beginner)
 18. affairs (n) ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ (match : matters)
 19. aspirations (n) ความปรารถนา, ความอยาก (match : ambitions)
 20. accompany (vt, vi) มากับ, ไปกับ, ติดตาม (match : go with)
 21. astounding (vt) ทำให้งงงวย, ทำให้ตกใจ  (match : amazing)
 22. apparel (n) เครื่องนุ่งห่ม, เสื้อผ้า (match : clothes)
 23. authentically (adv.) ที่แท้จริง, ของแท้ (match : genuinely)
 24. alter (vi; vi) เปลี่ยนแปลง, แก้ไข (match : change)
 25. adversely (adv.) เป็นปฏิปักษ์, ตรงกันข้าม (match : negatively)
 26. abundantly (adv.) อย่างอุดมสมบูรณ์, อย่างมากมาย (match : a large numbers)
 27. achievement (adv.) การบรรลุผล, ความสำเร็จ (match : fulfillment)
 28. address (n) การปราศรัยกับ, การพูดกับ (match : speech)
 29. abruptly (adv.) ทันที, ฉุกเฉิน, คับขัน (match : immediately)
 30. absolutely (adv.) ทั้งหมด, โดยสมบูรณ์ (match : utterly)
 31. acclaimed (vt.) เปล่งเสียงด้วยความยินดี, โห่ร้องต้อนรับ (match :praised)
 32. adjacent to (adj.) ใกล้ชิด, ติดต่อกัน (match : close to)
 33. arduous (adj.) ยากลำบาก, ตรากตรำ (match : difficult, strenuous)
 34. ailment (n) ความเจ็บป่วย, ความไม่สบายกาย (match : disease)
 35. apt (adj.) ซึ่งโน้มเอียง, เป็นไปได้, เหมาะสม (match : likely)
 36. abhored (vt.) เกลียดชัง, รังเกียจ (match : hated)
 37. abbreviate (vt.) ย่อ, เขียนย่อ (match : shorten)
 38. adequate (adj.) เพียงพอ, เหมาะสม (match : ample)
 39. abuses (vt.) ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป (match : wrongs)
 40. astronaut (n) มนุษย์อวกาศ, (match : cosmonaut)
 41. antagonism (n) ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน (match : fight)
 42. approximate (adj.) ประมาณ, ใกล้เคียง (match : about)
 43. adorn (vt.) ประดับ, ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจ (match : furnish)
 44. basic (adj.) โดยพื้นฐาน (match : elementary)
 45. battle (n) สงคราม, ยุทธการ (match : combat)
 46. budget (n) งบประมาณ (match : money)
 47. blend (v) ผสมกลมกลืน (match : mix)
 48. broadcast (v) กระจายข่าว, เผยแพร่ (match : transmission)
 49. barter (vi., n) แลกเปลี่ยนสินค้า, การแลกเปลี่ยน (match : exchange)
 50. banned (vt., n) ห้าม, ประกาศห้าม (match : prohibited, not allow)
 51. brilliantly (adv.) อย่างสุกใส, โชติช่วง, อย่างฉลาด (match : brightly)
 52. bear (vt.)  รับ, พยุง, ให้ผล (match : fruit)
 53. backbreaking (adj.) ต้องใช้ความพยายามมาก, ยากลำบาก (match : hard-working)
 54. barriers (n) อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง (match : block)
 55. bulk (n) ความจุ, ใหญ่, มาก (match : majority)
 56. blossom (n) ดอกไม้บาน (vt.) ทำให้ดอกบาน (match : bloom)
 57. brink (n) ขอบ, ริม (match : rim)
 58. brightness (n) ภาวะที่สว่าง, ความสว่าง (match : radiance)
 59. baffling (vt.) ทำให้ยุ่งเหยิง, งงงัน (match : perplexing)
 60. bizarrely (adv.) อย่างแปลกประหลาด, ผิดปกติ (match : oddly)
 61. brittle (adj.) เปราะ, งอไม่ได้ (match : fragile)
 62. brutal (adj.) โหดร้าย, คล้ายสัตว์, ทารุณ (match : savage)
 63. bait (n) เหยื่อ, สิ่งล่อใจ (match : prey)
 64. bewilder (vt.) ทำให้สับสน, ทำให้งง, ลำบากใจ (match : confuse)
 65. customarily (adv.) เป็นประเพณี, กิจวัตร, เป็นนิสัย (match : traditionally)
 66. call for (vi.) ร้องเรียก, ร้องขอ (match : require)
 67. considerably (adv.) ค่อนข้างมาก, น่าพิจารณา (match : a great number)
 68. costly (adj.) แพง, มีราคาสูง (match : expensive)
 69. concentrate on (v) เน้นย้ำ, เพ่งเล็ง (match : highlight on)
 70. compulsory (adj.) การบังคับ, เป็นเชิงบังคับ (match : mandatory)
 71. calmly (adv.) อย่างสงบ, นิ่งเฉย (match : quietly)
 72. career (n) อาชีพ, ชีวิตการงาน (match : profession)
 73. cultivate (vt.) เพาะปลูก, เพาะเลี้ยง (match : grow)
 74. communicate (v) ส่ง, ถ่ายทอด, ติดต่อ (match : connect)
 75. comprehensible (adj.) ซึ่งสามารถเข้าใจได้, ฉลาด (match : understandable)
 76.  conglomerate (n) รวมกลุ่ม, เครือบริษัท, กลุ่มก้อน (match : agglutinate)
 77. compacted (vt.) รวมกันแน่น, อัดแน่น (match : embedded)
 78. climax (n) จุดสุดยอด, จุดสำคัญ (match : acme)
 79. chaos (n) ความอลหม่าน, สับสนวุ่นวาย (match : confusions)
 80. competition (n) การแข่งขัน, ชิงชัย (match : rivalry)
 81. catastrophe (n) ความหายนะ, ภัยพิบัติ (match : disaster)
 82. combat (n) การรบ, ต่อสู้, ขัดแย้ง (match : counteract)
 83. contrary (adj.) ตรงกันข้าม, ต่อต้าน (match : disagreeing)
 84. commodity (n) สินค้า, ของใช้ประจำ (match : merchandise)
 85. contemporary (adj.) ร่วมสมัย, รุ่นเดียวกัน (match : fashion)
 86. collide with (vi.) ปะทะกัน, ขัดแย้ง (match : hit)
 87. currency (n) เงินตรา, การแพร่หลาย (match : money)
 88. colossal (adj.) ใหญ่, มหึมา, มหาศาล (match : vast)
 89. chronically (adv.) เรื้อรัง, ยาวนาน (match : persistently)
 90. conspicuous (adj.) เด่นชัด, ชัดแจ้ง (match : obvious)
 91. chubby (adj.) อ้วนกลม (match : plump)
 92. calculate on (v) คำนวณ, พึ่งพิง (match : hinge on)
 93. contact (n) การสัมผัส, ติดต่อ (match : connect)
 94. criticism (n) การติเตียน, วิจารณ์ (match : comment)
 95. concern (v) เกี่ยวกับ, เกี่ยวข้อง (match : relate)
 96. culminate (v) สิ้นสุด, จุดสุดยอด (match : top)
 97. cyan (n) สีฟ้า, น้ำเงิน (match : blue)
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม