กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

List:                 Reading-Newspaper
=================================
Description:   ข่าวหนังสือพิมพ์ (News) จะประกอบด้วย
(1)Headline คือ ข่าวพาดหัว มักจะละ Article และ Verb to be รวมทั้ง Personal Pronoun และมักใช้เครื่องหมายวรรคตอน รวมทั้งการใช้ตัวย่อต่างๆ เพื่อประหยัดเนื้อที่
(2)Lead  คือ ข่าวนำ หรือ ย่อหน้าที่กล่าวนำสั้นๆ ก่อนเข้าสู่รายละเอียดของข่าว
(3)Story คือ เนื้อเรื่องหรือรายละเอียดของข่าว

Description:   Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (1)
accord                ความหมายคือ เห็นด้วย, ตกลง
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Wages accord reached.
aid                         ความหมายคือ ช่วยเหลือ
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Man aids police.
air                          ความหมายคือ ประกาศให้ทราบ
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น T.V. airs facts in Beijing.
axe                        ความหมายคือ ทำลาย, พาออกไป หรือไล่ออกจากงาน
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Steel plant to axe employees.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (2)
back                     ความหมายคือ สนับสนุน (support)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Mps. Back decision to ignore dollar.
balk                 ความหมายคือ ปฏิเสธที่จะรับ, ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค (to refuse to accept)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น  Mp balks at ministry order.
ban                  ความหมายคือ ห้าม (prohibition)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Bus ban on students after attack on crew.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (3)
bar                  ความหมายคือ ไม่อนุญาต, ห้ามปรามหรือหยุดยั้ง, กีดกัน (not to allow, prohibit, exclude)
ตัวอย่างพาดหัว เช่น China bars team.
bid                   ความหมายคือ ความพยายาม (attempt)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Bid to open border.
bilk                  ความหมายคือ หลอกลวง, โกง (cheat)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Clerk bilks bank of ฿ 10 m.
blast                ความหมายคือ ระเบิด, โจมตีด้วยคำพูด (n.explosion : criticize strongly)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Police in Chiangmai probe blast. Fang blasts Deng. (ฟางโจมตีเติ้ง)
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (4)
blaze               ความหมายคือ ไฟที่ลุกไหม้รุนแรง (fire)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Family dies in blaze
blow                ความหมายคือ บาดเจ็บ, ความผิดหวัง, ทนทุกข์ (injury / disappointment / suffered)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Carter poll blow.
boost              ความหมายคือ ความช่วยเหลือ, ส่งเสริม, เลื่อนสูงขึ้น (help, incentive)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Industry gets boost.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (5)
cite                  ความหมายคือ อ้างถึง, นำมากล่าว (mention)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Minister cited crime figures for more police.
claim               ความหมายคือ ประกาศตามเป็นจริง (to declare to true)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Doctor claims to have cure for AIDS
clash               ความหมายคือ ขัดแย้ง, รุนแรง, โต้แย้ง (dispute, violent, argument)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Demonstrators in clash with police.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (6)
cool                 ความหมายคือ ไม่สนใจ (uninterested) ไม่เป็นมิตร (unfriendly)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Khmer rouge cool to aid offer.
curb                 ความหมายคือ ควบคุม จำกัด ข่ม (control, limit)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น New efforts to cub drug trafficking. (drug trafficking =การลักลอบขนยาเสพติด)
cut                   ความหมายคือ การลดลง (reduction)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Big cuts in incom tax.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (7)
deal                ความหมายคือ ข้อตกลง สัญญา(agreement)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น President offers deal with Senate.
drive               ความหมายคือ รณรงค์, ความพยายาม (campaign, effort)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Peace drive succeeds
due                  ความหมายคือ คาดหวัง (expected)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Thai PM due today
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (8)
ease               ความหมายคือ ลดลง, บรรเทา, ผ่อนคลาย (to reduce or loosen)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Floods begins to ease.
envoy              ความหมายคือ นักการทูต (diplomat)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น American envoy taken hostage.
eve                  ความหมายคือ ก่อนที่จะถึงวัน, วันสุกดิบ (the day before )
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Violence on eve of independence.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (9)
exit                  ความหมายคือ ทางออก, ถอนตัวออก (leave)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Exit envoys in race storm.
eye                  ความหมายคือ เฝ้าดูด้วยความสนใจ (to watch with interest)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น students eye court vote.

Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (10)
fault                 ความหมายคือ ข้อบกพร่อง ความผิดพลาด (to find in the wrong)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Study faults police.
foe                   ความหมายคือ ศัตรู (opponent: enemy)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Bush talks with congressional foes.
foil                   ความหมายคือ ทำให้มลายหายไป ตีพ่าย ตีแตก (to prevent from succeeding)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Iran foils to hijack plane to Libia.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (11)
gems               ความหมายคือ เครื่องเพชร (jewels)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Actress loses gems.
grip                 ความหมายคือ ยึดกุม ครอบงำ (to take hold of )
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Aids fear grips Japan.
go-ahead       ความหมายคือ การยอมรับ (approval)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Go-ahead for dearer gas.
gunman           ความหมายคือ มือปืน (man with gun)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Gunman raids 3 banks.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (12)
halt                  ความหมายคือ หยุด (stop)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Channel tunnel halt.
head               ความหมายคือ นำ, กำกับ (lead, direct)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น  Buchanan to head peace mission.
head off          ความหมายคือ ป้องกัน (to prevent)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Minister heads off rail strike.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (13)
held                 ความหมายคือ คุมขัง คุ้มกัน จับกุม (retained, kept in custody, keep in police control : arrest)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Murder : two men held. 54 held for gambling
hit                    ความหมายคือ มีผลกระทบอย่างรุนแรง (affect badly)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Fuel strike hits hospitals.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (14)
ink                   ความหมายคือ ลงนาม (to sign)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Thailand, Malaysia ink sea treaty.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (15)
jet                    ความหมายคือ เครื่องบิน (aeroplane)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Fifty killed in jet plunge. (plunge = ตก)
jobless           ความหมายคือ ว่างงาน (unemployed)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Number of jobless increases.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (16)
key                  ความหมายคือ สำคัญมาก (essential, very important)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Gov’t wins key vote.
kick off            ความหมายคือ เริ่มต้น (begin)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น MPs kicked off campaign.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (17)
link                  ความหมายคือ การเชื่อม (connection)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Mafia link scandal breaks.
launch             ความหมายคือ เริ่มต้น (begin)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Thailand launches ECP programme.
line                  ความหมายคือ ตำแหน่ง ต้องการ (position: demand)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Israel softens line.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (18)
man                 ความหมายคือ ตัวแทน (representative)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Bush man in China.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (19)
nab                  ความหมายคือ จับ (capture)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Gang leader nabbed
net                   ความหมายคือ สุทธิ น้ำหนักสุทธิ (total, to take possessions of)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Drug raid nets $2m.
nod                  ความหมายคือ การเห็นด้วย การอนุญาต (approval)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Ministry seeks nod for oil saving plan.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (20)
office               ความหมายคือ ตำแหน่งบริหารที่สำคัญ (an inportant government position)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Minister quits : tired of office.
opt                   ความหมายคือ เลือก ตัดสินใจ (painful experience, drama)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Jail ordeal ends.
output              ความหมายคือ ผลผลิต (production)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Industrial output increases in Thailand.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (21)
pact                 ความหมายคือ สัญญา, สนธิสัญญา (agreement, treaty)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Peace pact today?
pay                  ความหมายคือ ค่าจ้าง, เงินเดือน (wages, salary)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Pay rise for officers.
pledge            ความหมายคือ สัญญา (promise)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Labour pledges higher pensions.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (22)
plunge            ความหมายคือ ตกพรวดพลาด (steep fall)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Dollar plunges.
poll                  ความหมายคือ การเลือกตั้ง การสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชน (election ; public opinion surbey)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Voters go to the polls in Hong Kong.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (23)
post                 ความหมายคือ ตำแหน่งในรัฐบาล ธุรกิจ (position in government, business etc.)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Unknown gets key cabinet post.
probe              ความหมายคือ สืบสวน (investigation)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Ex-Swat chief under drug probe
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (24)
quit                  ความหมายคือ ลาออก (resign, leave)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Will PM quit?
quiz                 ความหมายคือ สอบถาม ซักไซ้ (interrogate)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Man quizzed.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (25)
rap                  ความหมายคือ การวิจารณ์อย่างรุนแรง (strong criticism, reprimand)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น College rap.
riddle              ความหมายคือ ปริศนา เหตุการณ์ที่น่าพิศวง (mystery, puzzling incident)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Girl in  shotgun death riddle.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (26)
scare              ความหมายคือ ทำให้ตื่นตระหนก, ความหวาดกลัว (public alarm, panic)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Cholera scare.
seek                ความหมายคือ ขอร้อง (request)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Flood victims seek action.
shock              ความหมายคือ เรื่องที่ก่อให้เกิดการตื่นตระหนกตกใจ (surprising revelation-unpleasant)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Rock star shock.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (27)
slam                ความหมายคือ โจมตี (ด้วยคำพูด) อย่างดุเดือดรุนแรง (criticise severely)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น EGAT slammed.
split                 ความหมายคือ ทำให้แตกแยก ผ่าออก ฉีกขาด (divide)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Nationalisation splits party at conference.
squeeze         ความหมายคือ ขาดแคลน (shortage, scarcity)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Petrol squeeae ahead.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (28)
storm               ความหมายคือ การเดือดเป็นฟืนเป็นไฟ การขัดแย้ง (angry reaction, dispute)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Cabinet storm.
swithch            ความหมายคือ เปลี่ยนแปลง การเบี่ยงเบน (change, deviation)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Thai weitches engines.
swoop             ความหมายคือ โจมตีอย่างฉับพลัน จู่โจม (sudden attack or raid )
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Drug swoop in Mayfair.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (29)
talks                ความหมายคือ การเจรจา หัวข้อที่คุยกัน (discussions)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Peace talks threatened.
threat              ความหมายคือ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในทางลบ คล้ายกับจะเกิดขึ้น (something negative which may happen)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Drought threat.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (30)
top                   ความหมายคือ จุดสูงสุด ระดับสุด ตำแหน่งสูงสุด (exceed)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น top ฿ 400M
toll                   ความหมายคือ จำนวนคนที่ถูกฆ่าตาย (number of people killed)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Toll rises to 100
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (31)
urge                ความหมายคือ การเรียกร้อง พยายามแนะ (recommend strongly)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น PM urges inquiry.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (32)
vow                 ความหมายคือ สัญญา ข่มขู่ (promise, threaten)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Killer vows revenge.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (33)
walkout           ความหมายคือ นัดหยุดงาน (strike)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Factory walkout threat over sacking.
wed                 ความหมายคือ แต่งงาน (marry)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Actress to web for 8th time.
Reading-Newspaper คำศัพท์ที่ใช้พาดหัวข่าวที่พบบ่อยๆ ได้แก่ (34)
win                   ความหมายคือ ได้รับประสบผลสำเร็จ (gain, achieve)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Steel workers win rise.
woo                 ความหมายคือ ล่อใจ อ้อนวอน ขอร้อง (try to win the favour of)
ตัวอย่างข่าวพาดหัว เช่น Tories woo householders.

ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม