กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

List:  Agreement of Subjects and Verbs  

=================================
Description:    Agreement of Subjects and Verbs คือ การใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธานในประโยค โดยถ้าเป็น Present Simple Tense ประธานเอกพจน์+กริยาเอกพจน์ (คือ ต้องตามด้วยกริยาช่อง 1 เติม s หรือ es) และถ้าเป็นประธานพหูพจน์+กริยาพหูพจน์ (คือ ไม่ต้องเติม s หรือ es)

Description:    Agreement of Subjects and Verbs, ถ้าประธานที่เชื่อมด้วย and ถือเป็นบุคคลคนเดียวกัน คือ มี article นำหน้าคำนามเพียงตัวเดียว ถือเป็นประธานเอกพจน์ ใช้กริยาเอกพจน์ เช่น The manager and principal of the school is very young. (หมายถึงผู้จัดการและเจ้าของโรงเรียนเป็นคนเดียวกัน) แต่ถ้าประธาน 2 ตัวเชื่อมด้วย and ต่างมี article นำหน้าถือเป็นประธานพหูพจน์ เพราะเป็นคนละคนกัน ใช้กริยาพหูพจน์ เช่น The manager and the principal of the school are very young. (ในที่นี้เรากล่าวถึง 2 คน เพราะผู้จัดการและเจ้าของโรงเรียนเป็นคนละคนกัน)

Description:    Agreement of Subjects and Verbs, ประธานหลายคำที่มี of เป็นตัวเชื่อม ถือเป็นเอกพจน์ หรือพหูพจน์ให้สังเกตจากคำนามที่อยู่หน้า of เป็นหลักเช่น Freedom of speech, press, and religion is what we need. (เสรีภาพทางการพูด การพิมพ์ และการนับถือศาสนาเป็นสิ่งที่เราต้องการ โดยใช้ Freedom เป็นตัวสังเกต เป็นคำนามนับไม่ได้ และเป็นเอกพจน์เสมอ จึงใช้ is); The boxes of candy are on the table. (กล่องลูกกวาดอยู่บนโต๊ะ คำสังเกตคือ boxes เป็นพหูพจน์ จึงใช้ are)

Description:   Agreement of Subjects and Verbs, ประธานหลายตัวที่เชื่อมด้วย or, either….or, neither….nor, not only….but also จะใช้กริยาเอกพจน์หรือพหูพจน์ ให้สังเกตจากประธานหลัง or, nor, but  เป็นหลักเช่น Mary or her sisters are going to help me make a dress. (แมรี่ หรือน้องสาวของเขาที่จะช่วยฉันตัดชุดกระโปรง คำสังเกตคือ her sisters เป็นพหูพจน์ จึงใช้ v.1 เฉยๆ ไม่เติม s); Not only John but also I am ill today. (ไม่ใช่แค่จอห์น แต่ฉันด้วยที่ป่วยวันนี้ คำสังเกตเป็น I จึงใช้ am)

Description:    Agreement of Subjects and Verbs, ประธานหลายตัวที่เชื่อมด้วย either….or หรือ neither….nor มีหลักการวางดังนี้
(1)ถ้าเป็นประธานหนึ่งเป็นเอกพจน์ และอีกประธานเป็นพหูพจน์ ให้นำประธานพหูพจน์ วางหลัง or หรือ nor  และกริยาถือตามนามพหูพจน์นั้น เช่น Either Jack or his friends are to be promoted. (ไม่แจ๊คก็เพื่อนของเขาจะได้เลื่อนขั้น)
(2)ถ้าเป็นประธานตัวหนึ่งเป็น I ให้วางหลัง or หรือ nor โดยกริยาจะถือตาม I เป็นหลัก เช่น Neither Jack nor I am to be blamed. (ทั้งแจ๊คและผม ไม่ถูกตำหนิ)
(3)ถ้าเป็นประธานตัวหนึ่งเป็น you ให้วางหน้า or หรือ nor และถือกริยาตามประธานอีกตัวที่อยู่หลัง or หรือ nor เช่น Either you or your friend is right. (ไม่คุณก็เพื่อนของคุณเป็นฝ่ายถูก)

Description:    Agreement of Subjects and Verbs, ประธานที่มีวลีต่อไปนี้เป็นคำขยาย จะใช้กริยาเอกพจน์หรือพหูพจน์ ให้สังเกตจาก ประธานหน้าคำเชื่อม เป็นหลัก ได้แก่ (1)
with (ด้วย, กับ)
including (ด้วย, กับ)
together with (พร้อมด้วย)
as well as (เช่นเดียวกับ)
along with (พร้อมด้วย)
Agreement of Subjects and Verbs, ประธานที่มีวลีต่อไปนี้เป็นคำขยาย จะใช้กริยาเอกพจน์หรือพหูพจน์ ให้สังเกตจาก ประธานหน้าคำเชื่อม เป็นหลัก ได้แก่ (2)
accompanied by (พร้อมด้วย)
in addition to (รวมทั้ง)
in company with (พร้อมด้วย)
besides (นอกจาก)
but (ยกเว้น)
Agreement of Subjects and Verbs, ประธานที่มีวลีต่อไปนี้เป็นคำขยาย จะใช้กริยาเอกพจน์หรือพหูพจน์ ให้สังเกตจาก ประธานหน้าคำเชื่อม เป็นหลัก ได้แก่ (3)
like (เช่นเดียวกับ)
or (หรือ)
not (ไม่ใช่)
plus (พวก, รวมทั้ง)

Agreement of Subjects and Verbs, ประธานที่มีวลีต่อไปนี้เป็นคำขยาย จะใช้กริยาเอกพจน์หรือพหูพจน์ ให้สังเกตจาก ประธานหน้าคำเชื่อม เป็นหลัก ได้แก่ ตัวอย่างเช่น
เช่น She not you is praised for this matter. (เธอ ไม่ใช่คุณที่ได้รับการยกย่องสำหรับเรื่องนี้); My parents as well as I were watching T.V. (ทั้งพ่อแม่ของฉัน และฉันต่างก็นั่งดูโทรทัศน์)

Description:    Agreement of Subjects and Verbs, คำสรรพนามต่อไปนี้ ถือเป็นประธานเอกพจน์เสมอ ได้แก่ someone, somebody, something, somewhere, anybody,  anyone,  anything, anywhere, each, each of+the นามพหูพจน์, either of+the นามพหูพจน์, each one, every, every+นามนับได้เอกพจน์, everybody,  everyone,  everything, everywhere, neither of+ the นามพหูพจน์, no one,  nobody,  nothing, not one of + นามพหูพจน์,  one of + นามพหูพจน์ เช่น Each of the boys plays football very well., Neither of the two girls is beautiful., Something seems very difficult for me to succeed.

Description:    Agreement of Subjects and Verbs, ชื่อหนังสือ, จำนวนเงิน, ระยะทาง, เวลา ถึงแม้จะมีรูปพหูพจน์ ให้ใช้กริยาเอกพจน์เสมอ เช่น  “Gulliver’s Travels” was written by Swift. (หนังสือเรื่อง การเดินทางของกัลลิเวอร์เขียนโดยสวิฟท์), A hundred pounds is a large number of money. (เงิน 100 ปอนด์เป็นเงินจำนวนมาก), Ten kilometers is a long distance to walk in one hour.(10 กิโลเมตรเป็นระยะทางที่ไกลเกินไป ที่จะเดินใน 1 ชั่วโมง), Three weeks is too long to wait (3 สัปดาห์เป็นเวลานานเกินไปที่จะรอ).

Description:    Agreement of Subjects and Verbs, Adjective เมื่อถูกนำมาใช้อย่างคำนาม โดยมี the นำหน้าและทำหน้าที่เป็นประธาน ถือเป็นประธานพหูพจน์ เช่น The poor are many, but the rich are few.(คนจนมีมาก แต่คนรวยมีน้อย); The strong are able to lift that box (คนแข็งแรงสามารถยกกล่องนั้นได้)., The bad go to hell, but the good go to heaven. (คนชั่วไปนรก แต่คนดีไปสวรรค์)

Description:   Agreement of Subjects and Verbs, ความหมายทางคณิตศาสตร์ เมื่อเชื่อมด้วย and จะหมายถึงบวก หรือคูณ ให้ใช้กริยาพหูพจน์ เช่น Five and five are ten. (5 บวก 5 ได้ 10), Ten and ten are twenty.(10 บวก 10ได้ 20), Four and four make sixteen ( 4 คูณ 4 ได้ 16).

Description:    Agreement of Subjects and Verbs, รูปประโยคนี้มักใช้สับสน คือ Only one of  +  นามพหูพจน์  +  that, who, which  +  กริยาเอกพจน์ เช่น He is only one of the ten boys who comes here. (เขาคนเดียวเท่านั้น ในเด็ก 10 คนที่มาที่นี่)  แต่ one of  +  นามพหูพจน์  +  that, who, which  +  กริยาพหูพจน์ เช่น He is one of the ten boys who come here. (เขาคนเดียวในเด็ก 10 คนที่มาที่นี่)

Description:    Agreement of Subjects and Verbs, ข้อสังเกต the number of + นามพหูพจน์ + กริยาเอกพจน์ ถือเป็นการชี้เฉพาะแค่หนึ่งกลุ่ม เช่น The number of the new comers has increased. (คนที่เข้ามาใหม่เพิ่มขึ้น) แต่ a number of + นามพหูพจน์ + กริยาพหูพจน์  แปลว่า จำนวนมาก เป็นคำบอกปริมาณที่ต้องตามด้วยนามนับได้พหูพจน์เสมอ และใช้กริยาพหูพจน์ด้วย เช่น A number of books are on the table. (หนังสือจำนวนมากอยู่บนโต๊ะ)

Description:    Agreement of Subjects and Verbs, คำบอกปริมาณ เช่น few, a few (น้อย), a number of, a good number of, a large number of, a great number of, a great many (มาก) ต้องตามด้วยนามพหูพจน์ และใช้กริยาพหูพจน์เสมอ เช่น A great many places impress him. (สถานที่หลายแห่ง ทำให้เขาประทับใจ) แต่ little, a little (น้อย), an amount of, a large amount, a great deal of, a good deal of, a large quatity of (มาก) ต้องตามด้วยนามนับไม่ได้ และใช้กริยาเอกพจน์เสมอ เช่น A great deal of gold was divided into two parts. (ทองจำนวนมากถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน)

Description:    Agreement of Subjects and Verbs, ประธานเป็นเลขเศษส่วน คือ ขึ้นต้นด้วยเลขจำนวนนับและตามด้วยเลขลำดับที่ กริยาจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ให้ดูจากคำนามที่ตามหลังเป็นหลัก เช่น Two-thirds of the students are studying in the room. (2 ส่วน 3 ของนักเรียนกำลังเรียนในห้องเรียน คำสังเกตคือ students); Two-thirds of the wall is painted green. (2 ส่วน 3 ของกำแพงถูกทาสีเขียว คำสังเกตคือ wall)

Description:    Agreement of Subjects and Verbs, ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Here และ There จะวางประธานหลังกริยา และกริยาจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ให้ดูจากคำนามที่ตามหลังกริยา เป็นหลัก เช่น There is a book on the table.(มีหนังสืออยู่บนโต๊ะ); Here comes the bus. (รถประจำทางมาที่นี่); There go the thieves. (ขโมยไปที่นั่น); There have been two accidents so far. (ได้มีอุบัติเหตุ 2 ครั้งนานมาแล้ว) แต่ถ้าประธานเป็น Personal Pronoun จะวางประธานไว้หน้ากริยา และใช้กริยาตามประธานตัวนั้นเช่น There he goes. (เขาไปที่นั่น); There they go. (พวกเขาไปที่นั่น)
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม