กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

List:  Sentences   

=================================
Description:    Sentence (ประโยค) คือ กลุ่มคำที่ความสมบูรณ์ ชัดเจน และจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ (1) Subject (ภาคประธาน) คือ คำหรือกลุ่มคำ ที่มักทำหน้าที่เป็นผู้แสดงกริยา ได้แก่ Noun, Noun phrase, Noun clause, Pronoun และ Adjective ที่ทำหน้าที่เป็นคำนาม โดยเป็นประธานพหูพจน์เสมอ เช่น The poor need food and clothing. และ (2)

  1. Predicate (ส่วนที่เกี่ยวกับประธาน) ประกอบด้วย verb, object, complement เป็นหลัก ซึ่งคำกริยาถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของประโยค เช่น I look forward to meeting my new classmate.,

Description:    Sentences, Subject และ Predicate ถือเป็นส่วนประกอบหลักของประโยค (the main elements of the sentence) แต่เมื่อเราต้องการอธิบายหรือกล่าวความอย่างละเอียดและชัดเจน ส่วนประกอบรอง (the second elements of the sentence) หรือที่เราเรียกว่า Modifiers (ส่วนขยาย) จะถูกนำมาช่วยเสริมให้ประโยคสมบูรณ์ ชัดเจนมากขึ้น เช่น It was a boring movie. (มันเป็นภาพยนตร์ที่น่าเบื่อ โดย boring เป็นส่วนขยายคำนาม movie), Jo could swim across the river when he was  fourteen. (โจสามารถว่ายข้ามแม่น้ำ เมื่อตอนเขาอายุ 14 โดย when he was  fourteen. เป็นอนุประโยคที่นำมาขยายประโยค Jo could swim across the river)

 

Description:    Sentences, ในภาษาอังกฤษ เราสามารถแบ่งความซับซ้อนของประโยค เป็น 4 ชนิด ได้แก่
(1)Simple Sentence (ประโยคใจความเดียว หรือเอกัตถประโยค) คือประโยคที่มีประธานตัวเดียวและกริยาตัวเดียว)

  1. Compound Sentence (ประโยคใจความรวม หรืออเนกัตถประโยค) คือ ประโยคที่ Simple Sentence 2 ประโยคมารวมกัน โดยเชื่อมด้วย Co-Ordinate Conjunction หรือเครื่องหมายวรรคตอน 

(3) Complex Sentence (ประโยคความซ้อน) คือ ประโยค Independent Clause รวมกับ Dependent Clause โดยเชื่อมด้วย Subordinate Conjunction หรือ Relative Pronoun  และ (4) Compound Complex Sentence คือ ประโยคใหญ่ตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไปมารวมกันอยู่โดยที่ประโยคใหญ่ประโยคหนึ่งหรือมากกว่า
จะมีประโยคเล็กแทรกซ้อนอยู่ภายใน 

Description:        Sentences, Compound Sentence สามารถเชื่อมด้วย Co-ordinate Conjunctions ได้เป็น 4 ประเภท

  1. แบบรวม คือคำที่มีความหมายเทียบเท่า and  เช่นคำว่า and...too, and...also, and also,   as well as, and...as well, both...and, not only...but also เป็นต้น
  2. แบบเลือก คือคำที่มีความหมายเทียบเท่า or  เช่นคำว่า or else, either...or, neither...nor เช่น Either you or she has to do this. 
  3. แบบแยก คือคำที่มีความหมายเทียบเท่า but  เช่นคำว่า while, whereas, yet, still เช่น  She worked well, yet she failed.

(4)  แบบเหตุผล คือคำที่มีความหมายเทียบเท่า so  เช่นคำว่า for, therefore, consequently, accordingly เช่น Thomas won the lottery; therefore, he bought a new car.

Description:        Sentences, ตัวอย่างประโยค Compound Complex  เช่น
(1)I saw no one is the house which you had told me about, so I didn't go in. (ผมไม่เห็นใครอยู่ในบ้านที่คุณได้บอกให้ผมทราบนั้นเลย ดังนั้นผมจึงไม่ได้เข้าไปข้างใน โดยประโยคแรกนั้นจะมีประโยคเล็กซ้อนอยู่ คือwhich you had told me about),
(2)I couldn't remember what his name is, but I will ask him. (ผมจำไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไร แต่ผมจะถามเขาดูอีกครั้ง ประโยคย่อยที่ซ้อนอยู่คือ what his name is)

(3)He lost the radio which he borrowed from me, so he couldn't face with me again. (เขาทำวิทยุที่เขายืมจากฉันไปหาย ดังนั้นเขาเลยไม่กล้าสู้หน้าฉัน ประโยคย่อยที่ซ้อนอยู่คือ which he borrowed from me) เป็นต้น
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม