กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

List:                        Conjunctions

=================================
Description:        Conjunctions, เราสามารถแบ่งคำสันธานออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ (1) Coordinating Conjunctions  คือคำสันธานที่เชื่อมข้อความที่เท่าเทียมกัน เกิดเป็น Compound Sentence หรือประโยคใจความรวม  ได้แก่ and, or, but, so และคำอื่นที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน โดยวางอยู่กลางประโยคเสมอ (2) Subordinating Conjunctions คือคำสันธานที่เชื่อมอนุประโยคเข้าด้วยกัน ทำให้ประโยคนั้นกลายเป็น Complex Sentence หรือประโยคใจความซับซ้อน เช่น because, although, if, unless, why, as โดยสามารถวางหน้า หรือกลางประโยคก็ได้

Description:        Conjunctions, Coordinating Conjunctions สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อยๆ คือ
(1) And-type ใช้เชื่อมข้อความที่คล้อยตามกัน เช่น and (และ), both…and (ทั้ง...และ), not only…but also (ไม่เพียงแต่...ยังอีกด้วย), as well as (เช่นเดียวกับ), furthermore และ moreover (ยิ่งไปว่านั้น) เป็นต้น
(2) But-type ใช้เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน เช่น but(แต่), yet (แม้กระนั้น), while (ทั้งๆที่), whereas (ในขณะที่), however (อย่างไรก็ตาม), nevertheless (แม้กระนั้น), on the other hand (ตรงกันข้าม) เป็นต้น
(3) Or-type ใช้เชื่อมข้อความที่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ or(หรือ), or else(หรือมิฉะนั้น), otherwise(มิฉะนั้น), either…or (ไม่...ก็ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง), neither…nor(ไม่...และ ไม่ทั้งสองอย่าง)
(4) So-type ใช้เชื่อมข้อความที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน ได้แก่ so(ดังนั้น), for(เหตุฉะนั้น), therefore(ดังนั้น), consequently(ดังนั้น), accordingly(ดังนั้น)

Description:        Conjunctions,However (แปลว่า อย่างไรก็ตาม) ใช้ในกรณีที่ข้อความประโยคนั้น ไม่ขัดแย้งกันมากนัก แต่เราจะใช้ yet, on the other hand (แปลว่า แม้กระนั้น) ใช้กับข้อความที่ขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัด

Description:        Conjunctions,ระวังการใช้ so that + ประโยค เสมอ แปลว่า เพื่อว่า โดยกริยาของประโยคที่ตามหลัง so that มักเป็นmay,might หรือ should + v.1ตัวอย่างเช่น He runs fast so that he should not be late. (เขาวิ่งเร็ว เพื่อที่จะไม่สาย ถ้าประธานในประโยคแรกและประโยคหลังเป็นคนเดียวกัน นิยมใช้ should + v.1 ในประโยคหลัง) ซึ่งแตกต่างจาก so…….that ที่แปลว่า เสีย.....จนกระทั่ง โดยคำที่อยู่ระหว่าง so และ that คือ adjective หรือ adverb ตัวอย่างเช่น He runs so fast that I cannot overtake him.(เขาวิ่งเร็วเสียจนฉันตามไม่ทัน)

Description:        Conjunctions,in order to และ so as to  มีหลักการใช้เช่นเดียวกับ to+v.1 แปลว่า เพื่อที่จะ จะต้องตามหลังด้วยกริยาช่องที่ 1 เสมอ (Infinitive) เช่น I came here in order to meet you. = I came here so as to meet you. = I came here to meet you.
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม