กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

จุดประกายฝัน
ด้วย…ทุนรัฐบาล

การเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเป็นความใฝ่ฝันของหลาย ๆ คน สำนักงาน ก.พ. จึงเปิดโอกาสเติมเต็มความใฝ่ฝันให้กับผู้ที่มีความตั้งใจมุ่งมั่น ที่จะแสวงหาความรู้ เพื่อกลับมาเป็นหนึ่งในคนไทยที่กล้าท้าทายกับความเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมจะพัฒนาประเทศด้วยศักยภาพอันแข็งแกร่งด้วยสมองอันชาญฉลาด และด้วยใจที่ตั้งมั่น   

“การศึกษาของคน”
เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของประเทศให้เจริญก้าวหน้า”
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงตระหนักว่า “การศึกษาของคนเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้เจริญก้าวหน้า” การมอบทุนการศึกษาต่างประเทศ จึงเริ่มมาตั้งสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และไดรับการพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงหรือที่เรียกว่า ทุน King ขึ้งเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   

ทุนเล่าเรียนหลวง
เป็นทุนมอบให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. ทำหน้าที่จัดสรรทุนดังกล่าว ปีละ 9 ทุน โดยไม่จำกัดประเทศและสาขาวิชา แต่ต้องกลับมาทำงานที่ประเทศไทยเป็นจำนวนปีเท่ากับท่เดินทางไปศึกษษต่อ แต่ไม่จำเป็นต้องเข้ารับราชการ
ปัจจุบันนอกจากทุนเล่าเรียนหลวง ยังมีทุนรัฐบาลที่จัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินให้ไปศึกษาวิชาต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีข้อผูกพันให้กลับมาปฏิบัติงานในส่วนราชการที่กำหนดเป็นระยะเวลา 2 เท่าของจำนวนปีที่แล้ว โดยไปศึกษาสาขาวิชาและประเทศตามความต้องการของส่วนราชการตามโครงการหรือแผนงานซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การมอบทุนการเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลให้กับผู้มีความรู้ความสามารถไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ มีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้รับทุนได้เก็บเกี่ยววิชาความรู้ที่ไม่มีสอนในประเทศไทยหรือมีแต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของทางราชการ และเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ ประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่ไปศึกษา แล้วนำเอาความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาส่วนราชการและประเทศชาติให้มีศักยภาพและเป็นหนึ่งในเวทีโลก

มารู้จักกับทุนแต่ละประเภท
ที่สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการสอบ
สำนักงาน ก.พ. ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงกับทุนประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนระดับมัธยมศึกษา       

  • ทุนรัฐบาล ก.พ. (ม.3)      
  • ทุนไทยพัฒน์ (ม.6)
  • ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.6)
  • ทุนกระทรวงการต่างประเทศ (ม.6)

ทุนระดับปริญญา

  • ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ
  • ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุนประเภทอื่น ๆ

  • ทุนสำหรับผู้ชนะการประกวดผลงานในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ         
  • ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ

ทุนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

  • (ทุนความร่วมมือกับ Imperial College London)

คุณสมบัติและหลักสูตรการสอบของผู้ที่จะสมัครทุน ก.พ. แต่ละประเภทมีอะไรบ้าง
1.ทุนระดับมัธยมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุไม่เกิน 18 ปี หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุไม่เกิน 20 ปี
- GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50
• ทุนเล่าเรียนหลวง ต้องสอบข้อเขียน 5 วิชา เป็นวิชาทั่วไป 3 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทย เป็นวิชาเฉพาะ 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ write หรือ writing translation หลังจากสอบผ่านข้อเขียนแล้วจึงประเมินความเหาะสมในการรับทุน
• ทุนไทยพัฒน์ และทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอบ 2 หรือ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมและภาษาไทย หลังจากสอบผ่านข้อเขียนแล้วจึงประเมินความเหมาะสม

2.ทุนระดับปริญญา
เป็นทุนที่กำหนดให้ไปศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ส่วนราชการต้องการ โดยไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือโท-เอก หรือเอก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้     
• ทุนปริญญาโท หรือ ปริญญาโท-เอก ต้องกำลังศึกษาปีสุดท้ายของปริญญาตรี หรือจบปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี GPA ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3 (ยกเว้นวุฒิวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ มี GPA ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75)
• ทุนปริญญาเอก ต้องจบปริญญาโทอายุไม่เกิน 40 ปี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50 การสอบทุนระดับปริญญาเป็นการสอบวิชาภาษาอังกฤษไก้แก่ Vocabulary and Expression, Error Recognlion Reading Compression และวิชาความสามรถทั่วไปเชิงวิชาการ โดยทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เหตุผล หลังจากสอบผ่านข้อเขียนแล้ว จึงประเมินความเหมาะสมในการรับทุน

3.ทุนประเภทอื่นๆ
เป็นทุนที่จัดสรรให้บุคคลเฉพาะกลุ่ม เช่น ทุนสำหรับผู้ชนะการประกวดผลงานในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ เป็นต้น โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 ทุนสำหรับผู้ชนะการประกวดผลงานในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ จะต้องเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการประกวดผลงานในระเดับประเทศหรือระดับนานาชาติ โดยได้รับรางวัลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
3.2 ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ จะต้องเป็นผู้พิการทางการเงิน หรือพิการทางการได้ยิน หรือพิการทางร่ายกาย/การเคลื่อนไหว 

4.ทุนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
เป็นทุนความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ได้แก่ ทุนความร่วมมือกับ Imperial College London ระดับปริญญาเอก สาขา Biomedical Engineering เป็นต้น โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ เช่นเดียวกับทุนระดับปริญญา และต้องมีผลภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์กำหนด

การรับเงินทุน
ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับเงินทุนเมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้รับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสืออุปกรณ์ทางการศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ติดตามข่าวสารทุนรัฐบาลได้ที่ไหน?
ปัจจุบันนี้ ระบบการศึกษาที่ทันสมัยทำให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครบุคคลระดับต่างๆ สอบชิงทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
สำนักงาน ก.พ. เปิดช่องทางการติดต่อด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้
• ทางอินเทอร์เน็ต เข้าที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th
• ศูนย์ข่าวการสอบ สำนักงาน ก.พ. เขตดุสิต ถนนพิษณุโลก กทม.
• ศูนย์ข่าว สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
• ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข่าวสาร ก.พ. โทร. 1786
• ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. สยามสแควร์ ซอย 7 โทรศัพท์ 0 2252 9737, 0 2252 9733


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม