User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 3
Kanzuksa 4
Kanzuksa E-Card

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

ปิยวัฒน์  สถาปนา

Test  Test

เกศแก้ว  ตุงคะวรวิทย์

เสาวนีย์  พุ่มโกมุท

ด.ญ.สิริรดา  สังขรัคน์

จินตรัตน์  ม่วงชุม

วิรากร  วิญญูนันทกุล

มาริสา  ยืนยง

ดญ.นิชกานต์  ตรีอัมพร

เบญจพร  ศรีสัมฤทธิ์

ชลอ  เปียยก

อภิสรา  วงษ์วรัท

พบธรรม  ไรวิรัตน์

ณวพร  อยู่กรุง

Rachel  Clarke

ด.ช.อังกูร   เขาเหิน

ธนวัฒน์  มาสิลีรังสี

พรนับพัน  พรเพ็ญพิพัฒน์

ด.ญ.ศิลป์ฤดี  โรจน์พุทธิกุล

อติกานต์  ตงสกุลรุ่งเรือง

ชนกนันท์  พรหมสมบัติ

นายจักรกฤต  อุดธิมา

เด็กหญิงสุธามาศ  ธรรมนิมิตร

ทิพนภา  รังษี

สิทธิพร  แสงเทียนประไพ

ณัฐสิดา  ศรีสุวอ

นิพนธ์  สิงห์แดง

สุดสวย  สวยสุดสุด

putipong  sriruksa

ปิยวัฒน์  สถาปนา

สุรดา  จันทรเจริญ

จารุวรรณ  สมฤทธิ์

นายคำรณ  ห้วยหงษ์ทอง

ภัทรียา  เหล่าชินชาติ

ณัฐชา  หาญวนิชกุล

เด็กชายกฤศกร  พฤกษ์ธาราธิกูล

เหนือกันต์  ทองไหลเลิศ

จารุวรรณ  สมฤทธิ์

Silruedee  Rodputtikun

สุรดา  จันทรเจริญ

พรวลี  จันทร์ดวง

แพรวา  เจริณดี

อติกานต์  ตงสกุลรุ่งเรือง

คมกฤษฏิ์  ขาวเหลือง

wachinee  sukin

ณิชมน  กรีมหา

ชุติมา  เกษา

ชนกนันท์  วัชรนันทุ์

ศิรดา  ชุนเจริญ

กษิดิ์เดช  ทองลอง

ชาญชัย  กุลวงษ์

จิณานันทน์  เอี่ยมธนะมาศ

สิรีธร  วิรัตกพันธ์

ติ๊ต่าง  โพธิ์

ปณิฐา  ชัยปัญญา

jaruwan  sonrit

เกศวภรณ์  ต้องโพนทอง

นภัสวรรณ  แก้วกำเหนิด

bank  naewtawit

ชูชาติ  พ่อค้า

ปนัดดา  พัฒนากิจ

ชเนตรติกา  พัฒนากิจ

กุลนิภา  เขียวทิม

อนุศาสน์  เติมประยูร

อิงอร  อินสอน

ปวริศา  เติบโตฐากุล

ปวริศา  เติบโตฐากุล

ชลธิชา  จิตรองอาจ

ปวริศา  เติบโตฐากุล

ณัฐริดา  เลาหชัยยศ

รัชพงศ์  สิงห์ทอง

ด.ญ.วนิดาพร  เรืองตระกูลชัย

warapon  terbgaya

รัชนีกร  ออมทรัย์

มาริน  ฤดีรัตน์

ธนาวุฒิ  เอมกมล

พนิตนาถ  กาหลง

วัชรียา  เดชะองอาจ

ปริญญา  บริบูรณ์พานิช

ดวงกมล  แจ้งกระจ่าง

อภิสรา  ชูกำเนิด

Ittipon  Kongpimonchai

ญษโษ  สัตบุษ

นายอดิเรก  สีใหม่

ศุภเกียรติ  เมืองแก้ว

อิสมาแอล  หะยีสะ

ภาคภูมิ  สุภาพันธ์

เมธาวี  ยศแก้ว

เกรียงไกร  เกษกุล

วารุณี  กล้าหาญ

ธนกฤต  กุลดา

วุฒิพงษ์   หมู่คนทา

เกียรติคุณ  ไชยสิทธิ์

รัศนีย์  สาเพ็ชร

ญาดา  สัตบุษ

ชญาพร  กันทะเลิศ

ณัฐณิชา  อัครวิชญ์

ญาดา  สัตบุษ

วรพล  ขุนพิลึก

มารี  ชัยยา

ชนกนันท์  เพ็งวิชัย

tanawut  kanchompoo

อิทธิชัย  ม่วงกะลา

แหวว  ปรเมศวร์

นิสิตา  ถิ่นท่าเรือ

ชนกนันท์  เพ็งวิชัย

ศรันย์รัตน์  เพชรคง

วาชินี  สุขอินทร์

สมฤทัย  ธรรมดา

จรรยารัตน์  เรียวประเสริฐ

ออโต้  โทรเกร์สัน

นงนภัส  อู่ขุน

พีรวัฒน์  มะอาจเลิศ

ปณิตา   ทิพภาเจริญสุข

ปัณณธร  นุกูลเชาวน์

ด.ช.ปรัชญาทวี  หร่ายขุนทด

วิสสุตา  ขุนเทพ

นภธิดี  ชูสุข

นงณภัทร  วงค์วาน

ศรินรัตน์  เลิศดำรงค์ไชย

รักษิณา  ฤกษ์พาณิชชัย

พรนัชชา  โสภะวงศ์

ต้นน้ำ  แสนสุข

รักษฺณา  ฤกษ์พาณิชชัย

อรรถพร  พรหมเผ่า

เฉลิมชัย  โพธิ์เอก

Nutnicha  Fern

ชิษณุพงศ์  หนูศิริ

ศิรด่า  ชุนเจริญ

นิภาพร  ใจบุญ

ศรีวรรณ  ผลเจริญ

ปณิตา   ทิพภาเจริญสุข

จีรวรรณ   สุวรรณชัย

ธันยากร  พรหมมณี

อมรรัตน์  มาท้ายน้ำ

ญามีรา  อีแต

สิริรัตน์  ครองราษฎร์

ด.ญ.วิภาสรย์  บัวพุธ

อาทิตยา  บุญโก่ง

Artitaya  Boonkong

ผุสสดี  ธุวังควัฒน์

วาชินี  สุขอินทร์

ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวงานโรงเรียน


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2017 Kanzuksa.com
Kanzuksa 800