User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 3
Kanzuksa 2
Kanzuksa 5

Hello Adv

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

จิตติชัย  เครือเทศน์

เบญจพร  เจือจันทึก

วชิรพงศ์  สุวรรณบุญฤทธิ์

สุพิชญา  ณีศะนันท์

ก้องภพ  อ่อนฤทธิ์

วิทิตยาพร  พรหมณะ

อัครเดช  คำวัง

กิต  เชย

อติกันต์  กันนาง

อติกันต์   กันนาง

ชุติกาญจน์  รุ่งศิลป์

กัณณิกา  เล้าเจริญ

ญาณิศา  ยศเทียม

กีรติ  พันธ์ฤทธิ์ดำ

วิวัฒน์  เศรษฐ์กุลบุตร

ปัญญวัชร  ทวีกาญจน์

เอนก   ชูคันหอม

กัลยรัตน์  รอดประดิษฐ์

นายปัญญวัชร  ทวีกาญจน์

วิธวรรธน์  ลือชัยวิทย์วงศ์

วาทินี  ถ้วยทอง

นริศรา  ขันธวิจิตร

วัชรินทร์  ก้อนเทียน

กุสุมา  อ่อนยิ่ง

ปัญญดา  ชลสาคร

ณัฐชา  ฐานบุรี

tamonwan  kimakom

ณรงค์ศักดิ์  โสวัฒน์

ลลิตา  จันทอง

ณัฐสุดา  สมบูรณ์มนต์

วิจิตรา  ทองธนโชติ

พิชญา  พลศักดิ์

วันทนา  รุจิมามหาศาล

นายสิรวิชญ์  ชินวรากร

ศิริขวัญ  วีณุตตรานนท์

เนตรชนก  บุญไชย

วนัช  สังข์สังวาลย์

มุ่งศึกษา  มหาชนยินดี

พริมา  บุญมี

อำนาจ  นางเมาะ

เจนจิรา  กินะชัย

ศิรดา  ชุติญาณวีรกุล

ทศชพิชญ์  สงวนรัตน์

นายเค้ก  ไม่มี

กษมา  สืบบุก

พีรทัต  ธนาชัย

นางสาวอัจฉรา  สิทธิไกรพงษ์

วันวิสาข์  จันทร์ประภามาศ

นายพงส์สถิต  สุวรรณรังสิกุล

อนุชาติ  ตะระรัมย์

yuki  suyumeta

ณัฐกานต์  กองแก้ว

suu  tho

รำเพา  เขจร

นายสิรวิชญ์   ชินวรากร

กรชนก  ดีเดย์

sininat  kotwong

ศิริลักษณ์  ทัดจันทร์

ยุพดี  จันทร์แช่ม

เด็กชายสราวุฒิ  ทนสิงห์

ชัญญาพร  บุญนอก

ศตวรรษ  รัตถา

อรวี  มะโนรัตน์

สิริยา  เพชรชู

สายทิพย์  เรืองมา

ชนนิกานต์  วาณิชยพงศ์

ploywarin  tanngam

สมหวัง  สมกันแล้วสะ

อนุชิต  นันทะแสง

กรชนก  แซ่ตัน

ศิวปรียา  จาวลา

ดเดเดเ  แอกอิแ

ยุพดี  จันทร์แช่ม

รัตนาภรณ์  พุทธิษา

ธิษนา   จาริตรบุตร

ชัชฎาภรณ์  พงษ์งาม

วิมล  แสนสีคำม้วน

ณัฐวรรณ  จันเลาะ

22222  222

อารยา  ร่วมแก้ว

นายฐาปนิก  ศรีพันธื

นายฐาปนิก  ศรีพันธ์

นายฐาปนิก  ศรีพันธ์

นางสาวมณิษา  ทองสัน

สุรีย์พร  นิตขลิบ

ภราดา  สายอินต๊ะ

ปริภัทร์  ปู่วง

มัทณา  โพธิ์ถาวร

Dollaya  Chotchoi

พรพรรณนารายณ์  ฉัตรแก้ว

เดป  ปเผ่

วรุณยพันธ์  ตั้งชัยวรรณา

โชตินันท์  จันทรังษี

ทิพย์สุดา  แสงภู่

reee  eeee

นัดดัย  เดนระ

ด.ญ.ปวรรัตน์   คำมี

SOM  ...

ศิวปรียา  จาวลา

ชุติกาญจน์  รุ่งศิลป์

มาสิมา  ไม่รู้

กวิสรา  บุญวิสุทธิ์

นนทกร  ชาติศิริวัฒนา

เพียงใจ  เฉลิมวงศ์

นภัสสร  วรชนะนันท์

กิตติชัย  ขรัวทองเเขียว

Cindy  Phetthai

จิตรลดา  ราชวัตร

kantta   Chimsood

กาญจนา  สุรธรรม

อารียา  บุญจง

บุญรอด   อยู่พุ่ม

ไฟซอล  ดินอะ

Pattawika  Lertpatipanpong

นารารัตน์  ยาสิน

นนทกร  ชาติศิริวัฒนา

ชัยณรงค์  มณีแสง

จันทราพร   แซ่ลิ้ม

วิชยา  วุฒิเป๊ก

ohm  suknirun

suphakorn  kawereo

เพราะพริ้ง  โพธิเจริญ

รณกร  อุ่นเรือน

ศุภสุดา  ไชยปัญหา

อารียา  ภิรมย์ไกรภักดิ์

yuwadee   yenwattana

Pichaya  Chanpanitkitchote

อภิสรา  อภิรักษ์โยธิน

เก็บเพชร  จันทร์สนิท

อมรกานต์  สุขะวัฒนกุล

นนทพัทธ์  สงวนสุข

ละเมียด  อ่อนเบา

วรวุฒิ  ชิณบุตร

ณัศนินทร์  หะยีสาและ

สิริภัสสร  แสงกิจพร

ธนพัตร  เกาะแก้ว

สุทธินี  บุญธิมา

ธัญวลัย  นวลละออง

บดินทร์  โกรทินธาคม

ปวิตา  วิริชัย

ณัศนินทร์  หะยีสาและ

เพ็ญบุหลัน  ตันตะสุทธิ์

พัชนิดา  เจริญตา

พัชนิดา  เจริญตา

อนัญญา  บุญพิมพ์

nichchamon  wan a loh

ญารินดา  รินลาจม

พรลินี  ห่อสังข์

Korranun  Chumjai

สุภาวิไล  รัฐสวัสดิ์

กัลยรัตณ์  เชิดชู

จันจิรา  ไชยเสนะ

ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวงานโรงเรียน มาช่วยกันโพสต์แนะนำเมืองไทยของเรากันนะค่ะ


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2017 Kanzuksa.com
มาช่วยกันโพสต์แนะนำเมืองไทยของเรากันนะค่ะ