User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 3
Kanzuksa 4
Kanzuksa E-Card

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

Sineenart  Chantapa

ณัฐพล  สินชัย

จิราภา  เจริญกิจใจธรรม

ณรัฐ  สุชาติสุนทร

ปานใจ  เกิดน้อย

ฐิตินันต์  สวนนันท์

ชลิทธิ  มีชัยศรี

มุทิตา  ปานมุข

ภัสรา  พาหมะ

ทิชากร  สังอรดี

กุลนิธี  ตั้งประเสริฐ

ศิรินทิพย์  นนตรี

น.ส.ศิรินทิพย์  นนตรี

ขวัญเนตร  อมรนันท์

สุจารี  คเชนทรภักดิ์

ประวิทย์  ศรีดาพันธ์

ชมเพลิน  เวชสิทธิ์

นิภาพร  ภู่ศรีเศวตชาติ

ณัฐพล  ม่วงศรี

กฤติยาภรณ์  เกษมพร

สุนิสา  จำปาทอง

ณรงค์ฤทธิ์  พลโยธา

อติวิชญ์  ขำละม้าย

กุสุมาลย์  จรรยา

กุสุมาลย์  จรรยา

มณสิริ  จิตภักดี

สันติ  ไชย

Phattarita  Thongpoon-eid

สิริณณัฐ  มหิโคต

ชนม์นิภา  พินสำเนียง

นลิตา  สีหา

ภัทราพร  มีปัญญา

ฝนพรม  พุทธนา

วีรศักดิ์   วงศ์วาลย์

a  a

porntip  yotduang

นัต  นัต

สินีนาฏ  ศรีบัวลา

ชาญวุฒิ  ธิติรัตนโชติ

เจนจิรา  ผ่องสะอาด

tapanapong  keawsuwun

ธีระนันท์  มาลัยวงศ์

อังคณา  ลังกาวงศ์

กร  แสนตอ

จิราภา  เจริญกิจใจธรรม

จรูญ  เก่งเขตรวิทย์

งงงงง  งงงง

ศิวรี  เย่าตัก

กฤษณ  จารุวาที

บุตรตรี  วรีชัย

มณสิริ  จิตภักดี

fef  rff

จิรันตน์  ภาษีผล

ตีรณา  ร่วมสมัคร

bank  uaangkanon

m  n

รุจิรัตน์  พงศ์ภัทรโภคิน

อสมาภร  ทองย้อย

ปัญชิกา  คูอาริยะกุล

ปัญชิกา   คูอาริยะกุล

ปัณณวิชญ์  สุทธินนท์

นุ่น  อภิรักษ์กิตติกุล

phimonpan  domlako

พัชรจันทร์  นครวงศ์

กรรณิการ์  มาลา

กรรณิการ์  มาลา

กรรณิการ์  มาลา

พีระ  พัฒนปรีชาเสถียร

พีระ  พัฒนปรีชาเสถียร

เบญจรัตน์  ศรีสุวรรณ

เก่งกาจ  พงษ์มิตร

สิทธิศักดิ์  ทิโน

ณัฐวัฒน์  ไชยรบ

ด.ญ.สรัล  โชติคุต

สมใจ  จึงสุขใจ

สายทิพย์  เครือนาค

เก่งกาจ  พงษ์มิตร

เก่งกาจ  พงษ์มิตร

ธีระพล  แป้นเขียว

ภาคิน  พนัสนอก

ฉัททันต์  รัตนสากล

ยศกร  อัศวจินดา

วรพงษ์  งามไทย

วนสร  สมผล

วรชาติ  คนทา

เด็กหญิงปณิชา  อรุณรัศมีโชติ

เด็กหญิงปณิชา  อรุณรัศมีโชติ

เด็กหญิงปณิชา  อรุณรัศมีโชติ

nana  nn

กรุงเทพ  มั่นใจอารย์

ขนิษฐา  ปัญญามงคล

โสฬส  นิเวศสุนทร

ด.ญ.รวิสรา  ดวงจันทร์

วุฒิชัย  จากเครือ

รทน  สามทึบ

แพรจ้า  อิอิ

วาสนา  วิลาสินีรัตน์

ชาย  โชติสวัสดิ์

นายกุลสิทธิ์  คงสิน

สุธิตา  สาระยา

สายวาริน  ทาหาร

กรวรรณ  ปิ่นเดช

Titiporn  Khewkaew

ถควดี  วัชร

นางสาวดาริกา  บินทจร

แดง  ทองดี

วรพรรณ  มีใหญ่

ธนัญอรณ์  จำปา

ดนุสรณ์  แซ่หลัว

ลลิตา  ธีรวณิช

กนกวรรณ  ประยูรหงษ์

มายะ  กากา

มายะ  กากา

มายะ  กากา

เดชา  ขนจิตร

วาสนา  จิตรากุล

นันทัชพร  สัปพันธ์

นรชน   สาคเรศ

ประภาศิริ  จินดารัตน์

ปพรกนก  แซ่อั้ง

ประภาศิริ  จินดารัตน์

.........  ........

ธีรวัฒน์  รุจิราไกรพัฒน์

วริศ  วรธรรมดุษฎี

จิรภัทร   ฤทธิศักดิ์

ปา  ไม้

วันดี   สีสมาน

อัสนา  สามะ

kriengkai  onkhum

กำพล  ปรีชา

ดอนแสง  สระทองฮ่วม

ณัฐกฤตา  สุวรรณกิจวัฒน์

นางสาวณัฐธิดา  อรุณ

ฐิติรัตน์   พิทักษ์

kun  tum

จารุภา  พาใจธรรม

สิรกานต์  เจือจันทร์

พชรณัฐธ  เฉลิมคัมภีรเวชช

dfgez  gdfgdfgd

มณฑิรา  คงมาลัย

มุกริน  ปรักเจริญ

วณิชชา  นิลรัตน์

ฐาปนพงศ์  แก้วสุวรรณ์

วิไลลักษณ์  ไกรสุวรรณสาร

Wimonsiri  Pila

คเชนท์   ฤทธิ์มหา

ปภพ  โพธิกุล

เสกสรร  หาญอนุชน

เกียรติชนะ  มหาไม้

Lister  micone

โชติกา  ภูวงค์ผา

นิรุชา  อินสุวรรณ์

สุปวีณ์  พรหมณะ

นิตินันท์  เรืองรอง

บัณฑิตา  เจียมสมบุญ

Chantarat  Im-ot

ฐปณวัชร์  จันทโกศล

ธนอาร์ท  เพชร

สมปอง  สมศักดิ์

กุลสิทธิ์  คงสิน

ณัฐสันต์   ด่านผดุงทรัพย์

เกียรติชนะ  มหาไม้

นันทิยา  พรหมจันทร์

นิศาชล  สงสุวงษ์

ธนพร  ชัยยะ

ตรีรัตน์  ศรีวิพัฒน์

นันทกาญจน์  บุญช่วย

อรัญญา  วาสศิลา

อดิเทพ  ปริปุรณะ

Arpaporn  Wannguen

kaim  tanun

ณัฐพร  สุขสร้อย

กัญญ์วรา  โคตะมา

Blue  Penguin

ด.ช. สมชาย  บันใจ

ไพลิน  แก้วคำ

วาศิฐี  วรวุฒิวานัน

บัว  สีตวาริน

อรอุมา  เพราะบุญ

นรินทร์พร  ทองศรีพงศ์

นฤป  เหลือบุญชู

บัณฑิตา  เจียมสมบุญ

นางพีรภาว์  บุญเพลิง

เบญจรัตน์  บริสุทธิ์สวัสดิ์

สิรินยา  ประเสริฐสังข์

ณัฐรินีย์  กมลปราณี

จิดาภา  สิริโชคชัยกุล

จิดาภา  สิริโชคชัยกุล

จิดาภา  สิริโชคชัยกุล

ศศิวรรณ  สว่างเรือง

กฤษฎ์  ตุ้ยกาศ

นภาดล  จันทรารังษี

กฤต  ศิริวันต์

ประภาภร์  จำเริญ

นานาสาระน่ารู้

มาช่วยกันโพสต์แนะนำเมืองไทยของเรากันนะค่ะ


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2017 Kanzuksa.com