User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 1
Kanzuksa 2
Kanzuksa E-Card

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

ณัฐพล  สีจาด

ฑิมภกานต์  ผลอินทร์

ณัฏฐา  จำนงค์

Rusnee  Buena

ดช.ศุภณัฐ์  จีระดิษฐ์

วัชรพงศ์  ใจผ่อง

วัชรพงศ์  ใจผ่อง

ลลิตา  ทาน

ฐิติกาญจน์  สุขสุสาสน์

ชลิตา  ชมเกตุแก้ว

ณัฐญา  นภาบัณฑฺต

นาย นราธร   จันทรัพท์

ไหผี  ทองคำ

ทิพวรรณ์  พงศ์ประสพสุข

วรดา  คงจอก

นราสัน  ทองคำ

นราสัน  ทองคำ

เทพรัตน์  ตันติกัลยาภรณ์

ธันยพร  จันทร์ฉาย

ประสงค์  สายเจริญ

ชวนัฐดา  ครองปัญญา

อภิวัฒน์  อาจอินทร์

ด.ช. ธนวัฒน์  กันธาพรม

ด.ญ.พัชชาภา   เสียดขุนทด

รมณียา  เจริญศักดิ์

เบญจวรรณ  มณีจันสุข

คัคนะ  ธิมาชัย

นายศักดิ์ดา  ฟื้นชมภู

พิษณุ  อุไชย

พิศลย์  เอื้อชินกุล

พิมพ์รัก  ไกรทอง

ขวัญเนตร  ทวีวัฒนา

โบว์  -

ประชา  สายทอง

ศิโรฒ  คุณธนะวัฒน์

นางสาวภาณุมาศ  สุฤทธิ์

ทรงขวัญ  เต็มพิมาย

พระเอกชัย  เขมธโร

ขวัญเนตร  ทวีวัฒนา

ทรงขวัญ  เต็มพิมาย

อัญชนา  นิมิตรมงคลชัย

จิตสุภา  กิจบุญชู

ทอฝัน  รุ่งระวี

ทรงขวัญ  เต็มพิมาย

ดีจัง  ขยันดี

กูรู  สาน

ภัณฑิรา  ปั้นเก่า

ss  ss

นที  รุ่งเรือง

asdfasdf  asdfasdf

KaT  0o0

อรรณพ  แสงพงศานนท์

อิง  อิง

กรุณา  นาผล

ปวีณา  เจียรสมจิตร

น.ส อัมพร  แซ่ชั้น

thititporn  premtun

สวภา  วานนท์พิสิจน์

จันทิสา  วุฒิพันธ์เรืองชัย

ธีรตา  สุขเจริญ

นารีรัตน์  รัตนฉายา

แป้งมัน  แป้งมัน

แป้งมัน  แป้งมัน

มนตรี  เจนจบ

ก  ข

งาม  สุดสวย

จุฑารัตน์  พนาสุวรรณรัตน์

เบญจวรรณ  ขุนศรี

อรนิภา  นาคสระเกษ

สมานพล  ผลาสิงห์

ฐานะมาศ  สิงห์คง

นันทมาศ  ชื่นฉ่ำ

พรมารีย์  รังกลาง

รมณียา  เจริญศักดิ์

มินตรา  มหายศ

rtrtret  werytrwey

สุชัญญา  มีชัย

ytfguh  ytfutu

วนิดา  สุวรรณกิจ

กิติพัจจ์  กระเหิมหาญ

wimolthip  kiattithunrat

กัญจน์  คุนผลิน

สมภัสสร  สุวรรณรุ่งเจริญ

ไอรดา  ศุภวัฒนกุล

รัตนพล  พรสุขสำราญ

กดเอกดเอ  เดเ

มนัสนัน  ก่อเกียรติ

มานะ  สาเก

สิริพา  สุข

อิสระ  ขานชัยภูมิ

เยาวดี  อะหะเรือน

เยาวดี  อะกะเรือน

อัษฎาวุธ  ชัยศรี

กฤษฎา  เม้ยชม

vcv  dfcxv

พะพพะ  พัพะพะพ

วาสนา  จันทวงษ์

พิมพ์ชนก  เผือกพิพัฒน์

รุ่งศิริ  พิบูลย์

นารีรัตน์  ปุกสร้อย

นิว  กัณหา

napassawan  dawruang

waris  binha

อนุพงษ์  สิงห์ทอง

ณรงค์  คงอาวุธ

วรรณนารียา  รักชะนะงาม

เมธี  แก้วดี

กก  กก

วัฒนา  ทาศรีเพชร

อนันทา  ลิ้มเลิศ

ฐิมาวรรณ  ธารายศ

ภูไท  พานิช

Rachadapa  Chetanachan

เม  เม

อิดรีส  มาดี

ทนรักษณ์  ประสานศรี

มหาชน  อารีกิจ

ณัย  บุน

ณัฐพล  โยธา

นภัสสร  สดสุชาติ

นภัสสร  สดสุชาติ

กรกช  วงศ์สำราญ

ด.ญ.มลิษา  บุญล้อม

วริศรา  เงินอินต๊ะ

ประเสริฐ   บัวทุม

วรพล  เทียนขจร

ก้ดเเ  ดะ

ธนภูมิ   สุวรรณวัฒนกุล

กฤษฎธนกร  มั่นการโชค

วชิรวิทย์  เหล่าหลอด

บุญมี  มีโชค

fdf  dfd

kitisak  namtae

ภาวินี  ล่องสุวรรณ

จุฬามาศ  ยองคำ

สายฟ้า  เพชรแบน

นพดล  คล้ายขำ

นรุตม์ชัย   ด่างพล้อย

dfadsfa  asdfasdf

มิ้ลด์  ขาวชู

กดกดกด  กดกดกด

นางสาวศศิมา  คงขำ

noppon  treewongwiwat

nitiwut  somjit

นกร  กรดั

นนนี่  นอนนุช

กิตติภัค  กำลังเกื้อ

กฤษณพงศ์  สามภูศรี

ghkmu  ul,

ศุภวัฒน์  ฝัดวิเศษ

ศุภวัฒน์  ฝัดวิเศษ

นรินทร  เอี่ยมสุภาษิต

ศุจินันท์  ทองจีน

สมบัติ  ชาญเฉลียว

น.ส.ศรัญญา  แก้วเกิดก่อน

หนึ่งฤทัย  พวงดอกไม้

Princess  Zippy

โภคิน  พันธ์คำ

นา  ไร่

นางสาวขาลทอง   เลือกศิ

กฤษฏิ์  ปาบุ

อชิรญา  เลขสุข

ณัฐชยา  ยุติภักดิ์

ณัฐชยา  ยุติภักดิ์

Patipon  Srichoomsin

titikar  sudwilai

ศิริวัฒน์  ศรีมุงคุณ

ณัฐวดี  เฟื่องแก้ว

ภัทรนิษฐ์  แก้วมุกดา

สุวิภา  สุวรรณอัตถ์

รัตนาภรณ์  ทรงแป้น

วธุกา  คล้ายจินดา

ขวัญจิรา  พระไชยบุญ

รัตนาภรณ์   เปรมใจ

สุวิภา  เพิ่มมิตร

สรวิศ  อุดมวิชัยวัฒน์

สมวลี  สุธรรมพิทักษ์

สมศักดิ์  สายไหม

ศรพิสิทธฺ์  สุดคนึง

สุนิสา  จินดายู

จันนิรา  มาดี


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2017 Kanzuksa.com