User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 3
Kanzuksa 4
Kanzuksa 9

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

นายทรงเกียรติ  พัทศุระพงษ์

อาคิรา  เทศขยัน

นนทวัฒน์  ชีวศรีรุ่งเรือง

เบญจมาศ  บุญเมือง

ธิติวุฒิ  ตั้งพิกุลทอง

โอบกิจ  อินทะชัย

เสาวลักษณ์  กิตติอุดมพร

จุฑารักษ์  ยุ่นประยงค์

อาภากร  ผาสุข

ฐายิกา  ชัฐพัทธ์

อติพงษ์  แสนสุริยา

นิติ  หงษ์เทียบ

ชโลธร  หฤทัยถาวร

ฐิติญา   รอดศิลป์

ชารี  ฮ่ำรัตนาพร

สิริยากร  ไชยยงยศ

จิรเมธ  พึ่งสุข

วรินทร์พร  คงภักดี

บัณฑิต  กุณโน

ด.ญ.วรรณิดา  ธรรมวิศรุต

จุฑามาศ  บุญไชย

เสาวลักษณ์  กิตติอุดมพร

ด.ญ.จุฑามาศ  คำเพชรดี

จุฑามาศ  คำเพชรดี

วณิชชยาพร  ขันดี

กอปรพัน  เกิดผล

ศรัณย์  พงศ์พิชญ์พิทักษ์

จันทิมา  บุญไชย

จุฑามาศ  บุญไชย

วรพงศ์  บัวทอง

แพรวา  เอี่ยมเหม

ปกรณ์กิตติ์  ม่วงประสิทธิ์

ลักษมี  เปรมชัยพร

กรกนก  รัตนบรรดาล

f  c

นล  นุใหม่

แวม  พาย

รุสลัน  มา

Chomsuda  Mongkolpanya

ธัชพล  ตั้งหลักชัย

ศรัณย์  พงศ์พิชญ์พิทักษ์

ปัฐธวีกานต์  บุญเรือง

ปัฐธวีกานต์  บุญเรือง

ดญ.ปัฐะวีกานต์  บุญเรือง

นายปฐวี  ท้ายเมือง

ธเนศ  ทวีทรัพย์

ปิ่นมัส  จันทนวงษ์

สิทธิโชค  เรืองโรจน์

ภัทธาวุธ  บุญเจริญ

วรชิต  พูลดำ

ยุทธศิลป์  อร่ามศรี

ด.ช.วิศกร  ใจองอาจ

ด.ญ.บุณฑริกา  พึ่งสมบัติ

ศรสุรภัทร์  ศรีลำไล

ทศพร  ด้วงศิริ

ทิพย์สุดา  มากดี

ปวีณ์สุดา  เนตรวงศ์

กิตติคุณ  อัศวรานันท์

ด.ญ.บุณฑริกา  พึ่งสมบัติ

ชนิษฎา  ประเทพา

สุณีจันทร์  สีสวยดี

อินทัช  ยศพิทักษ์

เอกพจน์  เอกชัยพินิจ

อภินัทธ์  พวงนาค

พีระวิทย์  พงศ์ภัทรพร

วริศรา  ธนูศิลป์

ศุภวรรณ  มีสมกลิ่น

ปัฐธวีกานต์  บุญเรือง

ทิพย์สุดา  มากดี

จันทกานต์  เงินเมย

วิทยา  มาจา

ปิยกุล  สีสุขใส

ภัทรานิษฐ์  ทิพประเสริฐ

เกษรสิริ  ทวีกิจ

อัธยา  รักสวน

จิตตานันท์  ประสิทธิ์วิเศษ

ตุลยดา  พันธุโพธิ์

ธเนศ  ตระกูลทวีทรัพย์

นายิม  ฉิมกุล

ปัทมพร  ลาภลมูล

อรอนงค์  พรมดาว

จารุกิตติ์  สอนราษฎร์

รัตติยาพร  ทองญวน

ธัญพิสิษฐ์  แตงอ่อน

ธัญพิสิษฐ์  แตงอ่อน

พรรษวัช  วิภาสสุวรรณ

SOMBUT  SOMCHAT

sombut  somchat

ด.ญ.ปาริชาต  ปิ่นทอง

ปทิตตา  ธรรมวิศรุต

jirud  cheerarp

ฐายิกา  ชัฐพัทธ์

ภัทรพรรณ  คำอินทร์

jajah  jajah

Natthawut  Chitharn

ณัฐวุฒิ   จิตต์หาญ

อาทิตยา  รอดเจริญ

วิชชุดา  สิตะพงศ์

กฤตพล  ไข่ทอง

จิรัญ  โพทอง

Kaoru  Minasaka

สันติ  กรพิทักษ์

สันติ  กรพิทักษ์

ภัทรานัน  สินธิ

Sukhum  Sankanowthong

sukum  sankanowthong

ภูดินันท์  กิริยะ

ด.ญ.กัญจนพร  พลอยแหวน

นายวิชาญ  บุราณเดช

ณัฐชยา   ชัชวาลรัตน์

กิตติคุณ  จันทรกานต์

ศิริวรรณ  อ่วมวง

ธกานต์  ฮานาฟี

ณัฐสุดา  โกฏกลางดอน

benjawan  thanket

สมควร  ยวนยง

นายวิศกร  ใจองอาจ

นายวิศกร  ใจองอาจ

นายวิศกร  ใจองอาจ

ชัญญานุช  ชื่นชม

นัดชา  ทาดา

มานัส  นุชเครือ

สรรสนีย์  บุญเรือง

taem  chaikla

ปัฐธวีกานต์  บุญเรือง

ด.ญ.ปัฐธวีกานต์  บุญเรือง

ปัฐธวีกานต์  บุญเรือง

ภทรพร  บุญเรือง

ใบตอง  บุญเรือง

รัฐดากร  ผันบาง

ศิโรรัตน์  เชื้อวงษ์

นพพล  พชรกูล

รักษณาลี  นาครักษา

พิชญธิดา  น้อยศิริ

นางสาวศรีวิมล  สินธุเศรษฐ

Suparat  Srikrajang

สุกัญญา  มากาหัด

วชิร  อภิวัฒน์รุ่งเรือง

วิชุดา  เกรียงไกร

สิรวิชญ์  ไพสิฐการ

พัชราภรณ์  หลุยจำวัน

สิทธิศักดิ์  โภคาเพชร

ณัฐ  จิตต์หาญ

nithima  boonsong

นิรภาดา   เทศารินทร์

ล้ำมณี  ชะนะมา

เพชราภา  เสนา

กฤตติยา  ชินเดช

จันทกานต์  เงินเมย

พร  วา

thanongkeat  padee

ปาริชาติ  อุดมบัว

ใบเตย  น่ารัก

อวิรุทธ์  สถิตพงษ์

tanapa  sungkapong

อัฐพล  ทำบุญ

ณัฐฐินันท์  แสนกล้า

ภาณุวัฒน์  วงษ์ยงน้อย

วริศ  รัตนจันทร์

thanyapa  nopparat

thanyapa  nopparat

วุฒิมา  ระพีประสิทธิ์

วุฒิมา  ระพีประสิทธิ์

บูรณา  พวงเพ็ชร

supansa  khaosri

น.ส.จุฑามาศ  หงส์ลำพอง

นันท์ชนก  วิทยาภาษิต

นันท์ชนก  วิทยาภาษิต

ธนวันต์  บุญสร้าง

ณัฏฐวดี  เบียร์แดรกเกอร์

ภูมิเดช  เกตุุนุ้ย

กฤษณะ  ณิลังโส

สุพรรษา  เมืองงาม

อารีพร  จิรโชติขจรกุล

punika  kladklum

ธนัตนันท์  วิทย์ศิวะกุล

ชลาทิพย์  สุขแสง

Napitchaya  Sungkaponh

สุนันทา  สมประดิษฐ์

กัญจนพร  ประำกอบศิลป์

กนกกาญจน์  ศรีชัยมูล

ธนนันท์  ธนะพัฒนาศรี

ปัทมาภรณ์  พิมหา

ณัฐชนันท์  สุนทรา

ธันย์ชนก  แซ่อุ้ย

Sunday22  M

ภาณุวัฒน์  วงษ์ยงน้อย

จิรัญญา  โพธิญาณ

จิรัญญา  โพธิญาณ

สายชล  บุญตามหนุน

นานาสาระน่ารู้

ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวงานโรงเรียน


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2017 Kanzuksa.com
Kanzuksa 800