User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 1
Kanzuksa 2
Kanzuksa 9

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

แพรวไพลิน  ศรีเจริญ

ศิริลักษณ์  ศรีนิยม

วรรณวิภา  จิรเลิศไพบูลย์

วรางคณา  วงศ์วิชญะ

ณัฐชยา  มหานิล

น.ส.จินตนา  วงศ์ต๊ะ

วงศ์ระวี  ม้วนเงิน

นิสารักษ์  เพ็งลำ

เกศุพา  พุ่มปาน

กฤษ  ธรรมะ

กก  กก

ชาน  รักษ์วิเชียน

ณัฎฐาภร  โรจน์สกุลพฤทธ์

นันทวัน  วัฒนมงคลสุข

nantawan  wattanamongkolsuk

ดลลดา  สังฆสุวรรณ

kenji  panfilo

สหัชพัฒน์  ภู่จันทร์ดิฐกุล

ด.ญ.ทัศน์วทัญ  ตราโมท

สมบูรณ์  บัวงิ้วใหญ่

วรรณิศา   อังคณานุวัฒน์

เกสร  ภูนะพงศ์

เอกวิทย์  บุญสูง

เปรม  อัศวภูมิ

รุ่งรวิน  ศรวณีนวคุณ

มากี้  เจริญสิน

ยอดชีพ  ภูนะพงศ์

ธนวินท์  เจริญรูป

มงคล  นาคจุ้ย

วิฑูรย์  แคฝอย

วิน  แย้มใจ

ชัชวาล  ธิมา

น.ส.ศุภิสรา  ปล่องทอง

จุฑาทิพย์  เคนตู้

สุรสีห์  สีหาบุตร

วาสิดา  สาวงศ์ทะ

มายมิ้น  ไม่หร่อย

namtip  boonprasit

pak  panida

นายคงพันธ์  เหมือนมยุรฉัตร

ol ijpopo  y078de768

ณัชนันท์  นวลพุดซา

mghkghk  gkghk

เด็กดี  จังเลย

ณัฐวุฒิ  ศิริพรโณ

p  pupu

คูณ  เซ็นกลาง

ปรีญา  หมั่นสาร

ภาณุวัฒน์  สมวะเวียง

ภัทรพงษ์  โชติช่วง

ธนภัทร  รัศมี

กเด้  ดเเด

อัจฉริยา  เพียรภายลุน

พิราวรรณื  สกุลหิรัญพงษ์

ประกิจ  ประกรอป

Kittiphat  Pharnthong

ด  ด

Sasina  Lertson

สุพิชชา  สิงห์ดำรงค์

ศิรประภา  ทองมูลชัย

xx  xx

ปวีณา  กาญจนวิฬา

hhhh  hhh

สมปอง  ฤดีนาก

สมปอง  ฤดีนาก

paveena  kanjanavira

นภาพร  ขาวแสง

พิกุล  ผลยลาภ

วาสนา  จันทร์ขำ

รติพรรณ  ฤทธิเดช

ปรารถนา  ผาสุข

อัยดา  ทองลมุล

ภูริภัทร  พันษา

เปมิกา  รานี

ซาเลมายอง  กึกๆ

สามตา  สี่สิบสี่

นครินทร์์  ชมเชย

พิทยาภรณ์  ทัศนะเจริญกิจ

ยุพาวรรณ  เหลาะเหม

อาริยา  อุณพันธุ์

อัจฉริยาภรณ์  ฮิทตัน

นที  นามสกุล

ทิวากร  มาเยอะ

นัจมี  เงาะ

sangpet  Intawong

ชวิน  เบยาน

ทินกฤต  เสาทองหลาง

ภัทรดนัย  วันลักษณ์

พงศ์ธร  ดาวฤกษ์

เด็กชายพงศ์ธร  ดาวฤกษ์

วันดี  มากพิน

กมลรัตน์  นักพรร

Star  S.

อนาโย  กองมุน

ชนกนันท์  จินสกุล

ชนกนันท์  จินสกุล

ดารารัตน์  จักขุรัตน์

matthiw  pongchitpak

00000000  000000

nolapan  phetrtang

อัคระ  รุ่งเรือง

ธนวรรณ  เทียนประทีป

ปภาวิน  ศรีใจภา

นันทวัน  วัฒนมงคลสุข

ปริญา  บุญสวาท

จิรารัตน์  จันทศร

เด็กดี  มีสุข

เติ้ล  ประพันธ์

เสาวภา  เข็มเหลือง

จำปี  คำหอมกุล

ภัทรพงศ์  โชติช่วง

ปริยาภรณ์  บุญสุวรรณ

ด.ช. นพดล  จิตรภัทธิ์

นริตา  สีด่แก้ว

คชา  ปรีประดิษฐ์

นิธิกร  บุญทองสังข์

ส้มโอ  งัว

ธนารักษ์   วิเศษสิงห์

พัฒนะ  กมณฑลาภิเษก

อภิษฐา  สุนทรธงชัย

ปฏิภาณ  หันจางสิทธิ์

ทวีศักดิ์  เจริญจิตต์สกุล

วิทวัส  เสือน้อย

บุศรินทร์  เอื้ออุดมสถาพร

ปริยาภรณ์  บุญสุวรรณ

สถาปัตย์  ปัญญาอุดม

สมพร  คังคา

นาย อาณัติ  มูลเอก

พรรธมาถ   คำใบศรี

เลิศฤทธิ์  กานิล

กรกนก  ชื่นขำ

นฤพล  คนเพียร

ธัชเดช  ภพชนกนันท์

พิสชา  พรหมสาลี

pissacha  promsale

เลิศฤทธิ์  กานิล

krupui  sumarin

วิมล  พรมณีแสงสุข

พรพรรณ  เทียนประทีป

วริณญา  พิมสกุล

ภาวดี  รื่นเริง

มะลิวลัย์  ทิพย์ละมัย

พิชญาภา  แสวงสุข

อรภาณี  สิทธิโสภณ

สุพัตรา   เมินกระโทก

Patiroob  Yamsai

สฟแสา่ส  า่แกสา่อา

พรพรรณ  เทียนประทีป

ชญากร  เกลี้ยงประดิษฐ์

ชญากร  เกลี้ยงประดิษฐ์

เอกชัย  กักสุวรรณ

ทิศากร  จันทโร

อรภาณ๊  สิทธิโสภณ

นครินทร์  มังคลาด

ธนวรรร  เทียนประทีป

Thanyaporn  Phummali

ฐิดาพร  ปาปะตัง

Sun  Ka

กรรณิการ์  ทาอินทร์

ด.ช.กมลภู  ศรีแก้ว

กมลวรรณ  จันใจวงค์

กมลวรรณ  จันใจวงค์

กมลวรรณ  จันใจวงค์

จริยา  ถะยอด

สิทธิเดช  ยอดยิ่ง

ธนพร  คุรุธัช

สุกัญญา  เกตุสุนทร

ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวงานโรงเรียน


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2017 Kanzuksa.com