กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

ความสอดคล้องขอกงหลักธรรมของศาสนาต่างๆ
ทุกศาสนามีหลักสอดคล้องกันคือ

 1. เป็นที่พึ่งทางใจทั้งเวลาสุขและทุกข์
 2. เป็นแนวทางและหลักดำเนินชีวิตที่ดี
 3. เป็นหลักในการควบคุมความประพฤติของคนในสังคม
 4. เป็นหลักธรรมที่มุ่งสอนให้เป็นคนดี
 1. จุดหมายปลายทางของศาสนา
  1. ศาสนาพุทธ  เพื่อบรรลุสู่นิพพานเป็นการดับทุกข์และกิเลส
  2. ศาสนาคริสต์  เพื่อให้เข้าอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์
  3. ศาสนาอิสลาม  เพื่อให้เข้าถึงพระอัลเลาะห์
  4. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  เพื่อให้เข้าถึงพระพรหม
 2. หลักการเสียสละหรือสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์
  1. ศาสนาพุทธ  ให้ทานโดยยึดหลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ :-  ทาน  ปิยวาจา  อัตถจริยา  สมานัตตา
  2. ศาสนาคริสต์  ให้ทานโดยมิได้หวังผลตอบแทนใช้หลักสังคมสงเคราะห์
  3. ศาสนาอิสลาม  ให้บริจาคทานแก่คนยากจนเพื่อลดช่องว่างคนรวยกับคนจน (การบริจาคซะกาต)
  4. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ให้แบ่งทรัพย์สิ่งของแก่ผู้ด้อยกว่าตามฐานะกำลังด้วยความเต็มใจ
 3. หลักจริยธรรมและศีลธรรม
  1. ศาสนาพุทธ  เบญจศีลและเบญจธรรม  กุศลกรรมบถ 10  มรรค 8
  2. ศาสนาคริสต์  ละทำชั่วเน้นทำดี  หลักบัญญัติ 10 ประการ
  3.  ศาสนาอิสลาม  ความดี  ความชั่ว  หลักศรัทธา 6  ปฎิบัติ 5
  4. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  คัมภีร์พระเวท  ไม่ให้ทำความชั่ว  หลักธรรม 10 ประการ
 4. หลักการพัฒนาตนเอง
  1. ศาสนาพุทธ  หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์  สัปปุริสธรรม  อิทธิบาท 4
  2. ศาสนาคริสต์  ผู้ปฎิบัติตามหลักธรรมย่อมพัฒนาตนเองและบรรลุเป้าหมายได้
  3. ศาสนาอิสลาม  ต้องขยันในการงาน  แสวงหาความรู้  มีความพยายาม
  4. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ยึดหลักธฤติ  กษมา เศาจะ  ธี  อโกธะ
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม