กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

ศาสนา
   มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย แต่พอสรุปได้ว่าคำสั่งสอนที่จะเป็นศาสนานั้นต้องมีลักษณะ ดังนี้

 1. มีคำสอนเรื่อยงศีลธรรมจรรยา
 2. มีคำสอนเรื่องจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต
 3. มีสถาบันและคัมภีร์สืบต่อศาสนา
 4. มีพิธีกรรม
 5. มีลักษณะแห่งความศักดิ์สิทธิ์
 6. มีศาสดา

ความแตกต่างระหว่างศาสนาและลัทธิ
   ลัทธิ โดยทั้วไปมักใช้เรียกคำสั่งสอนหรือความเช่อที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไป

สาเหตุของการเกิดศาสนา

 1. ความไม่รู้
 2. ความกลัว
 3. ความต้องการศูนย์รวมกำลงใจ
 4. ความต้องการที่พึ่งทางใจ
 5. ความต้องการความสงบสุขของสังคม

ประเภทของศาสนา
   จัดได้หลายประเภท แต่ที่นิยมคือจัดตามความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าได้ดังนี้

 1. ศาสนาที่นับสือประเจ้า เรียกว่า เทวนิยม ซึ่งแบ่งออกเป็น
  เอกเทวนยม คือ นับถือพระเจ้าองค์เดียว
  พหุเทวนิยม คือ นับถือเทพเจ้าหลายองค์
 2. ศาสนาที่ไม่นับถือพระเจ้า เรียกว่า อเทวนิยม เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาเซน

ศาสนาที่สำคัญของโลก
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
   ศาสนาพราหมณ์และศาสนาฮินดู มีวิวัฒนาการสืบทอดกันมาเป็นลำดับ โดยศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาดั้งเดิมของพวกอริยกะ ซึ่งนำมาเผนแพร่ในอินเดียวเมื่อมารุกรานพวกดราวิเดียน เป็นศาสนาที่มีเทพเจ้าหลายองค์ เชื่อในเรื่องวิญญานที่คงสภาพนิรันดร์ ศาสนาพราหมณ์มีวิวัฒนาการ 2 สมัย คือสมัยพระเวทย์ และสมัยพราหมณ์
   สมัยพรเวทย์ แบ่งเทพเจ้าเป็น 3 กลุ่ม คือ เทพบนพื้นโลก บนอากาศ และบนสวรรค์
   สมัยพราหมณ์ เชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง เชื่อว่าเมื่อปฏิบัติตนจนถึงพระพรหมแล้วจะหมดการเวียนว่ายตายเกิน ในสมัยนี้มีการแบ่งวรรณะขึ้น

คัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์
   คัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์ เรียกว่า พระเวท มี 3 คัมภีร์ คือ

 • ฤคเวท เป็นการอ้อนวอนและบทสวดสรรเสริณเทพเจ้าต่างๆ
 • ยชุรเวท เป็นคู่มือหราหมณ์ในการทำพิธีบูชายัญ
 • สามเวท เป็นการสวดขับกล่อมเทพเจ้า หรือถวายน้ำโสมแด่พระอินทร์

   ต่อมามี อาถรรพเวท เกี่ยวกับเวทย์มนต์คาถาสำหรับพิธีแก้เสนียดจัญไร

ศาสนาฮินดู
   วิวัฒนาการมาจากศาสนาพราหมณ์ เชื่อในเรื่องลัทธิอวตาร ซึ่งสืบเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องลัทธิตรีมูรติ คือ เชื่อว่าพระเจ้ามี 3 องค์ ในองค์เดียวกัน คือ พระนารายณ์ พระวิษณุ และพระศิวะ ล้วนเป็นเทพเจ้าองค์เดียวกัน

หลักธรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

 1. หลักธรรม 10 ประการ
 2. หลักอาศรม 4 คือขั้นตอนของชีวิต เพื่อหลุดพ้นจากสังสารวัฏ
  • พรหมจารี = วัยศึกษาเล่าเรียน
  • คฤหัสถ์ = วัยครองเรือน
  • วนปรัสถ์ = วัยกระทำประโยชน์ต่อสังคม
  • สันยาสี = วัยออกบวช
 3. หลักปรมาตมัน และ โมกษะ คือการหลุดพ้นซึ่งต้องเป็นไปตามขั้นตอนของอาศรม 4
 4. หลักปรัชญาภควัทคีตา เชื่อว่าวิญญาณจะเป็นอมตะคงอยู่

พิธีกรรมทางศาสนา

 1. พิธีสังสการ คือ พิธีกรรมที่ทำให้บริสุทธิ์ มี 12 อย่าง ถ้าเป็นสตรีห้ามทำพิธี อุปนยน คือ พิธีคล้องด้านศักดิ์สิทธิ์ ให้เป็นผู้เกิด 2 ครั้ง (ทวิชาติ)
 2. พิธีศราทธ์ เป็นพิธีพลีกรรมให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ
 3. พิธีบุชาเทวดา วรรณะต่ำถูกกีดกันไม่ให้บูชาเทวดาของวรรณะสูงพวกเขาจึงต้องสร้างเทวดาเอง เช่น เจ้าแม่กาลี

ศาสนาพุทธ
   ศาสนาพุทธ แบ่งออกเป็น 2 นิกาย ในปัจจุบัน คือ

 1. นิกายเถรวาท หรือ หินยาน เป็นนิกายดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่การสังคยานาครั้งที่ 1
 2. นิกายอาจริยวาท หรือ มหายาน เป็นนิกายใหม่ มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะ
  • วินัยแก้ไขได้
  • ธรรมแก้ไขได้
  • ไม่เน้นชีวิตสงฆ์
  • มีแนวความคิดเกี่ยวกับอุดมคติพระโพธิสัตว์
  • ใช้หลักตรีกาย คือ เถรวาท มี ธรรมกาย คือ สัจจของพระพุทธเจ้า นิรมาณกาย คือ กายเนื้อของพระองค์ มหายานเพิ่ม สัมโภคกาย คือ กายทิพย์ หรือ พระโพธิสัตว์

พระไตรปิฎก
   พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์ทางศาสนา แบ่งเป็น 3 เล่ม คือ

 1. พระวินัยปิฎก พูดถึงเรื่องศีลสำหรับภิดษุสงฆ์
 2. พระสุตตันปิฎก เป็นภีร์พระสูตร หรือ เทศนาของพระพุทธเจ้า และสาวกคนสำคัญ
 3. พระอภิธรรมปิฎก เป็นคัมภีร์อภิธรรม

หลักคำสอนสำคัญของพุธศาสนา
   ไตรลักษณ์หมายถึง กฏธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปในสรรพสิ่ง เรียกว่า สามัญลักษณะ คือ

 • อนิจจตา ความไม่เที่ยงแท้ไม่คงที่
 • ทุกขตา การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 • อนัตตา ความไม่มีตัวตนที่แท้จริง

ขันธ์ 5 เป็นการแสดงองค์ประกอบของชีวิตว่ามีอะไรบ้าง ได้แก่

 • รูป ได้แก้ส่วนที่เป็นร่างกาย
 • วิญญาณ ได้แก่การรับรู้ประสาทสัมผัส
 • เวทนา ได้แก่ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อที่รับรู้
 • สัญญา ได้แก้ การกำหนดหมายรู้ในสิ่งที่ใดสิ่งหนึ่งการแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไร
 • สังขาร ได้แก่ สิ่งที่ปรุงแต่งจิต

อริยสัจ 4 คือความจริงอันประเสริฐ 4 อย่าง

 • ทุกข์ = ความทุกข์
 • สมุทัย = เหตุแห่งความทุกข์
 • นิโรธ = การดับทุกข์
 • มรรค = หนทางดับทุกข์

ศาสนาคริสต์
   ศาสนาคริสต์ มีความสัมพันธ์กับ ศาสนายูดาย อย่างใกล้ชิด โดยศานายูดายถือหลักปฏิบัติที่สำคัญ เรียกว่า บัญญัติ 10 ประการ ได้แก่

 1. จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว
 2. อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ
 3. จงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์
 4. จงนับถือบิดามารดา
 5. อย่าฆ่าคน
 6. อย่าผิดประเวณี
 7. อย่าลักทรัพย์
 8. อย่าใส่ความนินทา
 9. อย่าคิดมิชอบ
 10. อย่ามีความโลภในสิ่งของของผู้อื่น

นิการที่สำคัญของศาสนาคริสต์

 1. นิกายโรมันคาทอลิก มีกรุงโรมเป็นศูนย์กลาง มีสันตะปาปาเป็นประมุขสูงสุด ชาวคาทอลิกเชื่อว่า ตนเป็นผู้สืบทอดประเพณีคำสอนของศาสนาคริสต์มาแต่แรก เชื่อว่าสันตปาปาเป็นผู้เริ่มตำแหน่งต่อพระเยซู ดังนั้นจึงพยายามปกป้องคำสอนและประเพณีดั้งเดิมไว้
 2. นิกายออร์ธอดอกซ์ แตกต่างกับนิกายคาทอลิกเรื่องทางการเมือง และวัฒนธรรม นิกายนี้ไม่ยอมอำนาจของสันตปาปาที่กรุงโรม และประกาศให้อำนาจของสันปาปา ที่กรุงคอนสะแตนติโนเปิลเป็นอำนาจสูงสุด นิกายนี้และนิกายโรมันคาทอริกไม่มีความแตกต่างในเรื่องคำสอนกัน แต่มักต่างกันที่พิธีกรรมนักบวช
 3. นิกายโปแตสแตนต์ เป็นนิกายที่ขัดแย้งกับนิกายโรมันคาทอริกเกี่ยวกับหลักคำสอน และการปฏิวัติศาสนา ในไทยจะเรียกพวกที่นับถือนิกายนี้ว่าคริสเตียน

คัมภีร์ไบเบิล
   ชาวคริสต์เชื่อว่าคัมภีร์ไบเบิลคือ วจนะของพระเจ้า แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ

 1. พันธสัญญาเดิม หรือ พระธรรมเดิม พูดถึงพระยะโฮวาห์ และประเพณีของศาสนาคริสต์ ตั้งแต่แรก
 2. พันธสัญญาใหม่ หรือ พระธรรมใหม่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเยซู และสาวก

หลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาคริสต

 1. พระตรีเอกภาพ หมายถึงพระเจ้าองค์เดียวแต่มีสามบุคคล
  • พระบิดา หมายถึง พระผู้สร้าง ผู้ให้กำเนิดแก่ชีวิต
  • พระบุตร หมายถึง พระผู้ทรงบังเกิดมาเพื่อไถ่บาผมนุษย์
  • พระจิต หมายถึง พระผู้ทรงเสด็จมาเพื่อนำทางช่วยเหลือให้มนุษย์ไปสู่พระเจ้า
 2. ความรัก พระองค์สอนเกียววกับเรื่องนี้หลายอย่าง เช่น
  • "ไม่มีความรักใด ใหญ่เท่าการพลีชีพของตนเพื่อผู้อื่น"
  • "จงรักพระเจ้าด้วนสุดจิตใจสุดความคิด และสุดกำลังของท่าน และจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักต้นเอง"
  • "พระเจ้าไม่ต้องการเครื่องบูชาเป็นสัตว์ แต่พระองค์ทรงต้องการหัวใจของคนต่างหาก"
  • "ทรงโปรดให้ฝนตก และแดดออกเหรือคนดีและคนชั่วเหมือนกัน"
 3. อาณาจักร์พระเจ้า เป็นอาณาจักรแห่งจิตใจ ใครก็ตามต้องมีจิตใจบริสุทธิ์ และอาณาจักของพระเจ้าคืออาษาจักแห่งความรักอย่างแท้จริง

พิธีกรรมทางศาสนา
   เรียกพิธีกรรมว่า ศีลศักดิ์สิทธิ์ นิกายโรมันคาทอริก และออร์ธอดอกซ์ ถือว่ามีศีลศักดิ์สิทธิ์อยู่ 7 อย่าง คือ

 1. ศีลล้างบาป เด็กที่เกิดใหม่ทุกคนต้องทำโปรแตสแตนส์ ถือว่าศีลศักดิ์สิทธิ์ มีอยู่ 2 อย่าง คือ ศีลล้างบาป และศีลมหาสนิท
 2. ศีลกำลัง เจิมน้ำมันให้เด็กโต รู้รับผิดชอบแล้ว เพื่อทำให้เขาเป็นชาวคริสต์อย่างสมบูรณ์
 3. ศีลมหาสนิท หรือ มิสซา เป็นการรำลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซู
 4. ศีลแก้บาป เป็นการสารภาพบาปต่อบาทหลวง
 5. ศีลเจิมคนไข้ ทำสำหรับผู้ป่วย
 6. ศีลบวช
 7. ศีลมาส

ศาสนาอสลาม

   อิสลาม แปลว่า ยินยอม หมายถึง ยินยอมต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า คือ พระอัลเลาะห์

นิกายที่สำคัญ

 1. นิกายซุนนี มีคนนับถือมากที่สุด เป็นผู่เคร่งครัดในคัมภีร์อัลกุรอาน และพระวจนะของท่านศาสดา
 2. นิกายชีอะฮ์ เป็นนิกายที่แยกตัวออกจากอิสลามอื่นๆ นับถือพระอัลลีบุตรเขยของนบีมุฮัมหมัด
 3. นิกายวาฮาบี
 4. นิกายคอวาริจ
 5. นิกายอิสมาอัลลี
 6. นิกายซูที เป็นพวกนักพรต นิยมนุ่งห่มด้วยหนังสัตว์

คัมภีร์อัลกุรอาน
   คัมภีร์อัลกุรอาน เป็นคัมภีร์ที่พระอัลลอฮ์มอบให้แก่ นบมูฮัมหมัด โดยผ่านทางเทวทูตกาเบรียลและเผยแพร่มาจนทุกวันนี้
   อัล-หะดีษ หมายถึง การบันทึกรบรวมคำสั่งสอน การดำเนินชีวิตของท่านนบีมุฮัมหมัดไว้

หลักคำสอนที่สำคัญคือ

 1. หลักศรัทธา หมายถึง ความเชื่อมั่นด้วยจิตใจปราศจากการระแวงสงสัย มี อย่าง คือ
  1. ศรัทธาในเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า คือเชื่อว่า พระอัลลอฮ์ เป็น พระเจ้าสูงสุด
  2. ศรัธาในเทวทุ๖ของพระเจ้า ซึ่งเรียกว่า มลาอีกะฮ
  3. ศรัทธาในคัมภีร์ที่สำคัญ คือ คัมภีร์อัลกุรอาน
  4. ศรัทธาต่อศาสทูต และบรรดาศาสดาต่างๆ
  5. ศรัทธาต่อวันสุดท้ายและวันเกิดใหม่
  6. ศรัทธาในกฏสภาวะของพระเจ้า คือ เชื่อว่าพระเจ้าลิขิตชีวิตไว้แล้ว
 2. หลักปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติ คือ มัสยิด หรือ สุเหร่าที่ มี 5 อย่าง
  1. การปฏิบัติ ชาวมุสลิมทุกคน ต้องปฏิบัติญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากพระอัลลอฮ์ และมุฮัมหมัดเป็นศาสนฑูตของพระองค์
  2. การละหมาด ทำวันละ 5 ครั้ง เพื่อเป็นการนมัสการ ขอบคุณขอขมาและสรรเสริญพระอัลลอฮ์
  3. การถือศีลอด คนมุสลิมอายุ 15 ปี ต้องทำ
  4. การบริจาคทรัพย์ (อัลซะกาซ) ชาวมุสลิมต้องบริจาคทรัย์ของตน ในอันคราร้อยละ 2.5 เพื่อแบ่งปันให้คนอื่น
  5. การประกิบพิธีฮัจญ์ คือ การเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ ประเทศฯ๙าอุดิอาระเบีย
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม