กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

ความขัดแย้งและการประสานประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคมระหว่างประเทศ

 1. ผลประโยชน์สำคัญของรัฐ ซึ่งผู้กำหนดนโยบาย นำเอามาเป็นวัตถุประสงค์ ในการกำหนดนโยบายของตน คือ
  1. ความอยู่รอดของชาติ (เป็นวัตถุประสงค์เบื้องต้นที่สุด)
  2. ความมั่นคงของชาติ
  3. การอยู่ดีกินดีของประชากร
  4. ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของชาติ
  5. อุดมการ์ของชาติ
  6. อำนาจของชาติ
 2. การแสวงหาผลประโยชน์ของแต่ละรัฐ ทำให้
  • ต้องแข่งขันกัน เมื่อแข่งขันกันก็เกิดความขัดแย้ง
 3. สาเหตุของความขัดแย้งได้แก่
  1. สาเหตุทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากแต่ละประเทศพยายามให้ได้มา ซึ่งทรัพยากรที่ตนต้องการ ทำให้เกิดการแก่งแย่งกันขึ้น
  2. สาเกตุทางด้านการเมือง เพราะยึดมั่นในอุดมคการณ์ทางการเมือง ซึ่งแตกต่างกัน
  3. สาเหตุทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น ความขัดแย้งอันเกิดจากความแตกต่างทางด้านศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และ ภาษา
  4. สาเหตุทางด้านจิตวิทยา ผู้นำต้องการสร้างความเป็นใหญ่ ขยายอำนาจของตน
 4. การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ได้แก่
  1. การเจรจาโดยตรง ระหย่างคู่กรณี 2 ฝ่าย
   • การเป็นคนกลาง ที่ฝ่ายที่ 3 มาช่วยให้มีการเจรจา แต่ฝ่ายที่ 3 ไม่เข้าร่วมเจรจา
   • การไกล่เกลี่ย ฝ่ายที่ 3 เข้าช่วยให้มีการเจรจาและเข้าร่วมเจรจาด้วย
   • การสืบสวนหาข้อเท็จจนิง
   • การประนีประนอม เป็นวิธีการที่นำมาใช้ย่อยครั้ง เพราะมีความวืดหยุ่นมาก มิได้เป็นการชี้ผิดชี้ถูก มิได้เป็นการยอมจำนน แต่เกิดจากการประนีประนอม ยอมรับในทั้ง 2 ฝ่าย
  2. วิธีการทางกฏหมาย ได้แก่
   • การตั้งศาลอนุญาโตตุลาการ โดยที่คู่กรณี เป็นผู้แต่งตั้งศาลอนุญาโตตุลาการเอง คำตัดสินมีผลผูกพันตามกฏหมาย
   • การตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก)
 5. การแก้ไขความขัดแย้ง ด้วยวิธีการบีบบังคับแต่ไม่ใช้ความรุนแรง ได้แก่
  1. การตอบโต้แบบรีทอร์ชัน การที่รัฐหนึ่งตอบโต้อีกรัฐหนึ่ง โดยไม่ขัดต่อกฏหมายระหว่างประเทศ เช่น ตัดสัมพันธ์ทางการทูต ตัดสินสิทธิพิเศษทางภาษี
  2. การตอบโต้แบบรีไพรซอล เป็นการตอบโต้โดยไม่ถูกต้อง ตามกฏหมายระหว่างประเทศ เพ่อตอบโต้อีกรัฐหนึ่งที่เริ่มทำผิดกฏหมายก่อน เช่น การไม่ยอมปฏิบัติตามพันธกรณีในสัญญา หรือ การยึดทรัพย์สินของรัฐผู้ก่อความเสียหาย
  3. การปิดทะเลอย่างสันติ
  4. มาตราการอื่นๆ เช่น การเข้าไปแทรกแซงในประเทศอื่น
 6. การแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีใช้กำลัง (มักจะเลือกใช้เป็นวิธีสุดท้าย) ระดับสูงสุดก็คือ
  • การทำสงคราม
 7. จุดมุ่งหมายของการทำสงครามมี 2 ประการ คือ
  1. เพื่อให้เกิดดุลยภาพแห่งอำนาจขึ้น เรียกว่า สงครามจำกัดขอบเขต มุ่งให้เกิดความเสียหายน้อยสุด พยายามให้ฝ่ายตรงข้ามปรับ นโยบายให้สอดตล้องกับตน
  2. เพื่อความเป็นใหญ่ให้กับตนเอง เรียกว่า สงครามเป็ดเสร็จ ต้องการขยายอิทธิพลเข้าครอบครองดินแดนอู้อื่นไว้ให้ได้ตามต้องการทั้งหมด ทำความเสียหายมาสู่มนุษย์อย่างมาก
 8. สงครามมีหลายแบบเช่น
  • สงครามจำกัดขอบเขต สงครามกลางเมือง สงครามปฏิวัติ สงครามกองโจร สงครามตัวแทน
 9. สาเหตุที่เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ
  1. การเผยแพร่แนวคิดของนักคิดบางคน สนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศเกิดขึ้น
  2. ความต้องการพึ่งพาอาศัยทางเศรษฐกิจ
  3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องเสียงบประมาณสูงมากในการจัดซื้อ อาวุธ ยุทโธปกรณ์แทนที่จะนำเงินมาพัฒนาด้านอื่นๆ แต่ละประเทศจึงร่วมมือกัน เพื่อหาทางยุติความขัดแย้ง
  4. การรณรงค์ของคนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มกรีนพีซ
  5. การมองเป็นปัญหาร่วมกัน เช่น ปัญหาประชากรล้นโลก ยาเสพติด
 10. รูแปบบของความร่วมมือระหย่างประเทศ ได้แก่
  1. การทูต
  2. กฏหมายระหว่างประเทศ
  3. องค์การระหว่างประเทศ มีทั้งร่วมมือทางด้านการทหาร เศรษกิจ
 11. องกค์การระหว่างประเทศที่ร่วมมือกันทางการทหาร ไก้แก่
  • องค์การนาโต กติกาสัญญาวอร์ซอ องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉพียงใต้
 12. องค์ประกอบระหย่างประเทศที่ร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจ ไก้แก่
  • ประชาคมยุโรป (EC), OPEC, สภาดีบุกโลก
 13. ผลเสียของความร่วมมือระหว่างประเทศ คือ
  • เมื่อมีการรวมกลุ่มประเทศขึ้น อาจทำให้มีการกีดกัน หรือแบ่งเป็นประเทศภายใกลุ่ม ประเทศภายนอกกลุ่ม หากเป็นเช่นนี้ ก็อาจนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มได้
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม