กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

หลักธรรมศาสนาที่สำคัญ

 1. ศาสนา หมายถึงหลักคำสอนที่นำไปสู่การพ้นทุกข์และสร้างสุขในชีวิต
 2. ศาสนาทุกศาสนามีองค์ประกอบคือหลักคำสอนและพิธีกรรม
 3. ศาสนสถานและพิธีกรรมเป็นสิ่งผูกพันให้มนุษย์ใกล้ชิดกับศาสนามากที่สุด
 4. ลัทธิบูชาบรรพบุรุษ นับถือผีสางนางไม้ มีคำสั่ง พิธีกรรม แต่ไม่มีคำสอนทางจริยธรรม
 5. พิธีกรรมทางศาสนาสร้างบรรยากาศความศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาแก่ศาสนิกชน
 6. ศาสดาคือผู้เข้าถึงศาสนา ผู้พบความจริงแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลก
 7. หลักธรรมคือ คำสอนที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่เรียกว่าคัมภีร์ได้แก่พระไตรปิฎก คัมภีร์ไบเบิล
 8. นักบวชคือ สาวกผู้ปฏิบัติตามคำสอน สืบทอดศาสนาได้แก่พระภิกษุ บาทหลวง และพราหมณ์
 9. ปูชนียวัตถุหรือปูชนียสถานคือวัตถุหรือสถานที่ซึ่งควรแก่การเคารพบูชาได้แก่ วัด โบสถ์ สุเหร่า
 10. คำสอนเรื่องกรรมในพุทธศาสนาทำให้คนกลัวนรกไม่กล้าทำชั่ว
 11. สัมมาสมาธิในพุทธศาสนาหมายถึงการมีจิตใจสงบนิ่ง
 12. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีลักษณะโดดเด่นเพราะมีความเก่าแก่และมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
 13. คัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหลักคำสอนของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูคือคัมภีร์พระเวท
 14. จุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือโมกษะ
 15. อุปนิษัทในส่วนสุดท้ายของคัมภีร์พระเวทมีเนื้อหาแสดงปรัชญาของศาสนา
 16. อถรรพเวทเป็นคัมภีร์พระเวทเล่มล่าสุดที่รวบรวมเวทมนต์คาถาและไสยศาสตร์ทั้งหมด
 17. คัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์ประเภท “ศรุติ” เพราะเกิดจากพระเจ้าประทานให้โดยตรง
 18. คัมภีร์ภควัทคีตา รวบรวมหลักปรัชญาชั้นยอดซึ่งเป็นหัวใจความเป็นฮินดูไว้ทั้งหมด
 19. สมัยฮินดูมีองค์ประกอบ 3 ประการที่ทำให้โลกมีสันติสุขคือพราหมณ์ คัมภีร์พระเวท ระบบวรรณะ
 20. เอกเทวนิยม เป็นความเชื่อในยุคฮินดูที่นับถือพระพรหมเป็นพระเจ้าสูงสุดเหนือเทพองค์อื่นๆ
 21. อาศรม 4 เป็นหลักการดำเนินชีวิตของชาวฮินดู นับแต่เกิดจนบรรลุโมกษะ
 22. วานปรัสถ์ เป็นขั้นตอนที่ชายฮินดูฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์ ทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และส่วนรวม
 23. สันยาสี เป็นอาศรมสุดท้ายที่ชาวฮินดูปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากสังสารวัฏหรือโมกษะ
 24. พิธีศราทธ์ เป็นพิธีสำคัญที่ชาวฮินดูละเว้นมิได้ เพราะเป็นพิธีที่แสดงความกตัญญูต่อบรรพชน
 25. พิธีสตี เป็นพิธีต้องห้ามในปัจจุบันเพราะบีบคั้นให้หญิงหม้ายฆ่าตัวตายตามสามีในกองเพลิง
 26. ลัทธิตรีมูรติของฮินดูกล่าวถึงพระพรหมสร้างสรร พระวิษณุบำรุงเลี้ยงดู พระศิวะทำลาย
 27. ปรมาตมันคือปฐมวิญญานซึ่งเป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งปวงและเป็นที่เกิดของอาตมันหรือวิญญานย่อย
 28. การดิ้นรนแสวงหาหนทางดับทุกข์ของผู้คนเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดพุทธศาสนาในอินเดีย
 29. มหาภิเนษกรมณ์ ในพุทธประวัติหมายถึงการออกบวชเพื่อแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่
 30. พระสิทธัตถะใช้การบำเพ็ญทุกข์กิริยาด้วยพระองค์เป็นวิธีแรกในการแสวงหาหนทางดับทุกข์
 31. ความหมายที่ถูกต้องที่สุดของสัมมาสมาธิในศาสนาพุทธศาสนาคือการมีจิตใจสงบนิ่ง
 32. การใช้แรงงานเด็กอย่างทารุณในศาสนาพุทธจัดเป็นความผิดในข้อไม่เคารพศีลข้อปาณาติบาต
 33. การแบ่งชั้นวรรณะมีเฉพาะในศาสนาพราหมณ์เท่านั้น
 34. คำสอนเรื่อง “อาศรม 4” ทำให้รู้ว่าชีวิตมีหน้าที่อย่างไรบ้าง
 35. “กรรม” เป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนา
 36. ความแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูมากที่สุด คือ อนัตตา-อาตมัน
 37. ข้อแตกต่างระหว่างชาวฮินดูกับชาวพุทธคือความเชื่อในเรื่องอวตาร
 38. คัมภีร์บุราณะเป็นคัมภีร์ที่เกิดขึ้นเองในศาสนาฮินดู
 39. เราสามารถศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนาโดยไม่สนใจเรื่องสถานที่และเวลาได้จากพระธรรมวินัย
 40. การจะบรรลุนิพพานได้ต้องปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนทั้งศีล สมาธิ ปัญญา
 41. มหายานต่างจากเถรวาทมากที่สุดในเรื่องพระโพธิสัตว์
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม