กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

รัฐและการจัดระเบียบปกครองภายในรัฐ

 1. รัฐคือชุมชนทางการเมืองที่ประกอบด้วยดินแดนที่แน่นอนมีรัฐบาลเดียวและมีอธิปไตยของตนเอง
 2. องค์ประกอบของรัฐมี 4 ประการ คือ ดินแดน ประชากร รัฐบาล และอธิปไตย
 3. ชาติคือ ชนส่วนใหญ่ที่มีเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและประวัติศาสตร์ร่วมกัน
 4. ประเทศคือชุมชนทางการเมืองที่อาจจะมีหรือไม่มีอธิปไตยเป็นของตนเอง
 5. รัฐเดี่ยวมีรัฐบาลเดียวใช้อำนาจสูงสุดปกครองประเทศเช่น ไทย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น
 6. รัฐรวมมีรัฐบาลปกครอง 2 ระดับคือรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น เช่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย
 7. ความแตกต่างระหว่างรัฐเดี่ยวกับรัฐรวมคือรูปแบบของรัฐบาล
 8. การมีรัฐบาลและอำนาจอธิปไตยเป็นการแสดงถึงความเป็นอิสระของรัฐ
 9. องค์ประกอบของรัฐรวมที่ไม่อาจมีจำนวนเกินหนึ่งได้คือ รัฐธรรมนูญ
 10. ไอร์แลนด์เหนือเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรจึงขาดอธิปไตยในดินแดนตนเอง
 11. การที่มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคมเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดรัฐ
 12. นครรัฐ คือ รัฐที่มีพื้นที่เพียงเมืองเดียว เช่น รัฐวาติกัน สิงคโปร์
 13. รัฐประชาชาติ คือ รัฐขนาดใหญ่ที่มีหลายเมืองรวมไว้ในดินแดนเดียวประชากรมีสัญชาติเดียวกัน
 14. รัฐจักรวรรดิ์ คือ รัฐที่มีอำนาจปกครองเหนือรัฐอื่นเป็นประเทศมหาอำนาจ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส
 15. นครวาติกันมีองค์ประกอบความเป็นรัฐครบถ้วนจึงมีฐานะเป็นประเทศเช่นประเทศทั่วไป
 16. รัฐจะมีพระมหากษัตริย์และประธานาธิบดีในคราวเดียวกันไม่ได้
 17. รัฐที่ปกครองแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
 18. รัฐที่ปกครองแบบราชอาณาจักรมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
 19. มาเลเซียเป็นประเทศที่ปกครองแบบสหพันธรัฐ มีสุลต่าน (กษัตริย์) เป็นประมุขของแต่ละรัฐ
 20. อินเดียเป็นประเทศที่มีนายกรัฐมนตรีของประเทศ และนายกรัฐมนตรีของรัฐพร้อมๆกัน
 21. ประชากรของประเทศที่เป็นรัฐชาติ ต้องมีเชื้อชาติศาสนา วัฒนธรรมและอยู่ในอาณาเขตเดียวกัน
 22. จำนวนรัฐบาลภายในรัฐจะเป็นเกณฑ์จำแนกรัฐออกเป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวม
 23. ปัจจัยสำคัญที่แสดงความเป็นพลเมืองของรัฐได้ดีที่สุดคือสิทธิและหน้าที่
 24. หน้าที่สำคัญของรัฐที่เป็นพื้นฐานอันดับแรกคือการให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน
 25. รัฐรวมจะมีรัฐกลางบริหารจัดการด้านการทหาร การต่างประเทศ การคลัง
 26. ความหมายของรัฐตามหลักวิชาการคือดินแดนที่ประชากรมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเอง
 27. “รัฐ” ต่างจาก “สังคม” ที่ประชากรในรัฐอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ส่วนสังคมเน้นการพึ่งพากัน
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม